Järnvägen under andra världskriget

Både SJ och de enskilda järnvägarna fick under krigsåren en kraftigt ökad trafik. De omfattande transporterna för den tyska krigsmakten har fått stor uppmärksamhet, men det finns många andra aspekter som inte är lika kända. När tidigare hemligt material under 1990-talet blev offentligt gjorde Bengt Dahlberg en stor insats genom att gå igenom och kopiera handlingar i SJ-arkivet. En del av dessa finns att läsa nedan.  

Sammanfattande rapporter mm

Övergripande rapport från Kungl Järnvägsstyrelsen

Beredskapens höjande och trafikens avveckling 1937 - 1944

Transporter av tysk legationspersonal och danska arbetare (rapport 1947)

Transitotransporter, statistik
1943 sept - dec
1944 jan - sept
Sjukhuståg,statistik över antal tåg och antal transporterade sårade tyskar 1942 - 1944. Sjukhustågs sammansättning 1943 -

Rapporter från sjukhuståg 1942, 1943 Minus 10 grader i operationsvagnen - dålig norsk ångfinka. Föredömlig avspärrning i Krylbo, för övrigt dåligt. Militära poster uppträder inte militäriskt. Järnvägsmän lyder inte order. En banvakt i Kaisepakte demonstrerade genom att göra V-tecken. Se även här och här.

Särskilda ordningsföreskrifter för allmänheten. Inklusive anvisningar för anslagets uppsättning (särskild rutin för obemannad driftplats och driftplats med kvinnlig föreståndare)

Övrigt material i kronologisk ordning

Vissa webbsidor innehåller flera handlingar och följer därför inte alltid tidsordningen fullt ut

1940

Januari

Den 10 januari sammanstötning vid Yttersjön - mötande tåg stod ej hinderfritt. Ett B-lok och fyra vagnar skadades. Efter två timmars arbete av hjälpvagnspersonal från Vännäs var sträckan åter klar för trafik. En av vagnarna, typ Gsh,  "undanskaffades" vid sidan av spåret och "kommer att upptagas på spår omedelbart efter pågående koncentreringstransporter". Enligt Säkerhetstjänsten 1940 sid 11 hade tågklareran tyckt sig kunna se att tåget inkommit hinderfritt. 

April

Tågfärjan Malmöhus kvarhölls i Köpenhamn den 9 - 20 april, rapport från förste styrman

Riksgränsenområdet snöstorm, ångslunga kommer från Östersund. Transport av 129 engelska civilfångar till Gällivare, 70 sårade tyskar till Bodenområdet. Tyskarna vill ha svenska ånglok och vagnar samt elkraft till fältlasarett i Björnfjell. SJ bryter strömmen när Rödakorstågslok återgått till Riksgränsen. 

Tysk militärtransport Trelleborg - Riksgränsen. Rapport från Nydell. Snöstorm, fastkörning, urspåring, smetigt bemålade vagnsfönster, påskruvad bajonett olämplig. Sex dygn med dåliga tvätt- och liggmöjligheter för svensk personal.

Maj

Malmbanan: Elektrolok beskjutet av artilleri vid Abisko turiststation, troligen vådaskott och inte sabotage

Juni

Skärpt vaksamhet mot sabotageförsök  malmtrafik särskilt utsatt

Reservmatning av malmbanans kontaktledning, förslag till provisoriska omformarstationer, s k "upplagsplatser"

Malmbanan: Militärtransport av tyska sjömän Björnfjell - Luleå 

Transporter från Riksgränsen april - juni. 540 tyska flyktingar avtransporterades över Inlandsbanan till Oxelösund, sårade tyskar till svenskt beredskapssjukhus. Norska flyktingar, engelska sjömän mm.

Tågsätt/vagnar som ställts av eller disponeras för militärtransporter, debiteras enligt militärtaxan

Malmbanan: Narvik - Björnfjell börjar åter trafikeras (med ångdrift). Mellan Torneträsk och Riksgränsen skall personvagnars fönster skärmas av.

Juli

Transitering av tysk militär genom Sverige; Planering Kornsjö - Trelleborg, Storlien - Inlandsbanan - Riksgränsen. Bör "undandragas allmän uppmärksamhet"

Transporter av "Wehrmachtsgut" i vagnslaster, fraktsatser

Anweisung für die deutschen Verkehrskontrollen zur Abrechnung der gestundeten Transporte der deutschen Wehrmacht im Verkehr mit Norwegen über Schweden (beräkning av ersättning till SJ)

Skador på personvagnar i specialtågen, juli - november. Fönsterglas, klosett-trattar mm, attesterat av tysk kapten.

Augusti

Tyska transitotransporter den 27 juni -  31 juli.

September

Narvik: Instängda malmvagnar (lastade och tomma) bör återsändas till Sverige

December

Tyska permittenttåg får i fortsättningen inte passera station där svenskt permittenttåg stannat för utspisning. Tysk transport i personvagnar vållar protester från svensk personal transporterad i godsvagnar med dålig uppvärmning.

1941

Mars

Stort antal återvändande permittenter efter spärren den 28 febr - 9 mars. Kurirvagnar, postvagnar.

Transitering av permittenter och järnvägsartilleri  
 
Specialvagnar för järnvägsartilleri

Återvändande permittenter, post- och kurirvagnar mm, överenskommelse med Heimatstab Nord, Berlin

Juni

Älvsbyn: Brand i norsk G-vagn på väg Trondheim - Narvik. Gnistor från tjuvbroms antände golvet. Vagnen placerades under vattenhästen, men vattnet räckte inte för släckning. Istället släckte brandkåren, kostnad 507.25

Juli

Krylbo: Brand i ammunitionslastat tåg, explosion, lördagen den 19 juli

Olyckans förlopp, skadegörelsens omfattning, vidtagna åtgärder

Värdet av förstörda vagnar

Ammunitionstransportfrågan, åtgärder: Tre slarvigt lastade vagnar har kvartagits i Charlottenberg. Lastningsbestämmelserna skärps. Tills vidare skall artilleritekniker kontrollera alla ammunitionsvagnar (och vid behov även andra vagnar med Wehrmachtsgut) i Charlottenberg. Ej godtagbar lastning medför att vagnen returneras till avsändaren, alternativt till Kongsvinger. I Helsingborg skall kapten Lövgren göra stickprov, och om så anses erforderligt införs motsvarande kontroll som i Charlottenberg.

Vem känner till när ammunitionslastat tåg kan väntas?Mer vedtransporter, mindre Wehrmachtsgut

Augusti

Pansartågen Boden, Kiruna, Östersund, Malmö: Vagnarna ställs av, pansarplåten tas bort från loken, som sedan används i normal trafik. Loken skall dock snabbt kunna återbepansras och sättas samman med vagnarna.

September

Ny tidtabell fr o m den 1 sept
Allmänt. Ishinder kan framtvinga omläggning från Trelleborg till Helsingborg
Specialtåg Trelleborg F - Kornsjö, sammansättning mm
Specialtåg Trelleborg F - Hallsberg - Krylbo - Jörn - Arvidsjaur - Riksgränsen, tidtabell
Specialtåg Storlien - Östersund - Hoting - Gällivare - Riksgränsen / Haparanda, tidtabell och sammansättning
Totalt vagnbehov för tyska permittenttransporter

Vid statens järnvägar ur militär synpunkt genomförda arbeten mm: Frocerad elektrifiering Ånge - Boden, linjeomläggning Ånge, kapacitetsökning Värnamo - Åstorp, Uddevalla - Herrljunga och Boden - Haparanda / Övertorneå mm. .

Skärpt bevakning av broar mm på sträckor där tyska transporter rullar. Opålitlig järnvägspersonal kanske bör avlägsnas från säkerhetstjänst och banbevakning?

November

Sprängämnesinspektionen har kontrollerat ammunitionslastade vagnar. Kullstjälpta granater, utrunnet krut, brännbart material - risk för brand.

1942

Januari

Transporter till särskild vinterutbildning i övre Norrland och Jämtland kommer att kräva neddragning av transitotrafiken

Utrangerade Ta- /Tb-lok säljs till Finlands Statsjärnvägar.

Februari

Överläggning med ASEA och Elektromekano. Kan lokleveranser påskydnas genom att låta Elektromekano i Helsingborg tillverka motorer? Tveksamt; företaget saknar vissa nödvändiga maskiner, och Helsingborg kan från militär synpunkt vara en olämplig plats. Västerås är dock också ett eftersökt bombmål. Transformatorolja, stålgjutgods och rullager bristvaror. Det är enligt ASEA inte verkstadsarbetet som tar tid utan förhandlingar mellan parterna, framför allt vid nykonstruktioner. Leveranstiden för D-lok klarar man.  Transformatorolja kan lånas från Vattenfall. ASEA förbereder motortillverkning även i Ludvika.

Maj


Utlåning av lok och vagnar till Tyskland? Nej, cirka 60 lok och 240 vagnar används redan för tyska transporter. Möjligen kan några utslitna ånglok avvaras.

Juni


Transittrafik för Tyskland - polisiära insatser

Eventuell utlåning av ånglok till Tyskland

Juli

Urspåring vid Vegeholm den 25 juni, orsak axelbrott på vagn Marburg 130217

Augusti

Transporter av transitogods: Styrelsen har bestämt att transitogods inte får befordras med ordinarie direkt- eller fjärrgodståg. Detta har medfört att ordinarie fjärrgodståg ställs in och extratåg körs istället, vilket förrycker lokpersonalens tjänstgöring och kräver ökad bevakning av stationer. En del tåg med Wehrmachtsgut är alltför tunga för att från Långsele och norrut dras av Dg-lok. Om lok typ Of eller annat lämpligt lok saknas kopplas då en del vagnar bort och körs med nästa tåg.

September

PM angående importen av kol från Tyskland. 10 tusen ton per månad som ersättning för transitotrafiken. Ingår dock som en del av de normala leveranserna till Sverige.

Kontroll av genom Sverige transiterad militär materiel: Cirka 50 vagnar krigsmateriel per dag, mest artillerimateriel och ammunition. Artillerimateriel har "för fastställande av eventuella nya konstruktioner" i viss omfattning kontrollerats av SJ militärbyrå och Arméförvaltningen. En mer systematisk undersökning bör vara av militär värde. "Genoim en kontroll av materielens art och mängd samt ursprungs- och destinationsort bör kunna utläsas en hel del beträffande tyska truppers organisation och dislokation". 

Oktober

Explosivt Wehrmachtsgut besvärligt för trafiken Boden - Haparanda; måste köra sakta och med krutvårdare ombord

December

TR beordrades utspisa 400 (troligen svenska) permittenter i Ånge den 31 december. Endast 40 permittenter utnyttjade erbjudandet. Kostnad 421.06

1943

Januari

Danska arbetare i Norge - resa till Danmark den 15-16 dec 1942, från Danmark den 4-5 januari 1943. Extratåg för Rikskommissariatet i Norge resa Oslo - Köpenhamn den 17 - 18 dec och åter den 7 - 8 januari

Teknisk undersökning av transitolaster för tyska krigsmakten i Norge och Finland. Intressanta laster bör hejdas för undersökning på station där ingen tysk personal tjänstgör. För de transporter som åtföljs av tysk bevakningspersonal "ordnas varmgång" så att intressanta vagnar måste avkopplas för "omlastning" (och undersökning med hjälp av av militär personal), alltmedan de tyska vakterna fortsätter med huvuddelen av tågsättet.

Transport av brodelar och eldrör, "Slavtransporter" (enligt AT och Arbetaren)

Transport av kamouflerat transformator- eller maskinaggregat (?). Reichskommissar Terboven blev "sjuk" när han vägrades direktvagn.

April

Chefen för SJ militärbyrå: Transitotrafik - utveckling av trafikens ledning.  Okontrollerad trafikökning medgavs gjorde tyskarna bortskämda. Sedan 1942 mer restriktiv svensk hållning. Tidsödande att även detaljärenden måste behandlas av  UD. Transporter av militärt intresse kvarhålls och undersöks i Boden, får sedan "falsk" plombering - detta dock ej godkänt av försvarsledningen på grund av risk för politiska komplikationer. 

Transitotrafikens omfattning och genomförande

Detaljfrågor rörande transitotrafiken:  3,9 % av platsutrymmet i SJ+BJ personvagnar används för transitotrafik, men godstrafiken sker nästan helt med utländska vagnar. Sedan 1930-talet hyr SJ ut ånglok till NSB, för närvarande tre lok. Sex LKAB elektrolok, som i fredstiden användes för växling i Narvik, utnyttjas nu på svenska bangårdar. 66 tankvagnar och 490 andra godsvagnar är utlånade till Tyskland för transport av kol och olja för svensk räkning. Till Narvik går svenska malmvagnar med kol, på återvägen tar de last från malmfälten till Luleå. Svenska vagnar transporterar kol även till Trondheim, bl a för leverans till NSB. På återvägen lastas de med svavel, svavelkis och talk.  

Maj

Visitera permittenter som kommer till Helsingborg F? Inte enkelt

Juni

Prov med radioförbindelse från signalvagnen i pansartåget "Boden". Uppsala - Gävle - Gysinge - Sala mm i april, Stockholm - Eskilstuna med ånglok i juni. I december var proven slutförda, vagnen åter till Boden S.

Juli

Lokbrist - tåg för Wehrmachtsgut måste ställas åt sidan

Augusti

Skrivelse till tyska legationen: Transitotrafiken upphör, avtalet har sagts upp. Endast sjukhuståg och icke licenspliktigt gods i fortsättningen.

Tysk kustallerist avvek från tåg mellan Storuman och Ulriksfors.

September

Transitoläget - Specialtransporter av tysk personal har upphört, men Wehrmachtsangehörige och Wehrmachtsgefolge får i begränsad omfattning följa med ordinarie tåg. Posttransporter begränsas av tysk vagnbrist. Transport av tysk krigsmateriel har stoppats. Wehrmachtsgut ziviler Art får transiteras, men framförs inte längre i specialtåg. 

Transitotrafiken och dess avveckling ur teknisk synpunkt. Sedan augusti 1942 konstlade trafikspärrar för att minska de tyska transporteras omfattning. "Tekniska skäl" anfördes från svensk sida för att förhindra "särskilt föga önskvärda" transporter av t ex olja och "tunga kustpjäser". Sommaren 1943 sades transitoavtalet upp, men transport i ordinarie tåg fortsätter, dock ej av krigsmateriel. Tyska postvagnar med tysk personal rullar fortfarande i svenska tåg, delvis motiverat av de omfattande stölderna som drabbar alla typer av järnvägstransporter i Sverige. Tyska vagnar nyttjas bland annat för vedtransporter i Sverige.   

Tillägg rörande transitoavvecklingen: Enstaka vagnar med tysk krigsmateriel rullade även i augusti. Transport i utländska vagnar av leveranser (kanoner mm) till svenska krigsmakten kan ha feltolkats. Norrgående transitotrafik på Västkustbanan natten till den 18 augusti: 3 vagnar ammunition, 24 vagnar rödvin, 16 vagnar marketenterivaror och livsmedel, 6 vagnar byggnadsmtrl, 3 vagnar civilt gods till privat mottagare, 4 tomvagnar.  Bilaga: Plan för avveckling av ledsagad post- och kurirtrafik, avser troligen 1944

SJ vill informera pressen om transitotrafik, men UD tillåter inga reportage. Egna militärtransporter sker i stor omfattning.  Järnvägsvagn vältes av skenande och hoppande stridsvagn. Svar till Nordens Frihet: Numera  stängda ventiler på alla täckta vagnar, detta p g a starkt ökad stöldfrekvens.

Oktober

Narvik: Pansartåg, tysk militär personal utbildas för tåg- och ställverkstjänst, förberedelser för truppförflyttning på banvallen

1944

Plan för avveckling av ledsagad post- och kurirtrafik. Utan årtal, men avser troligen 1944

Januari

Rapport från färd med sjukhuståg. I Krylbo uppehåll för utdelning av gåvor genom tyska legationen. Samtidigt stannade en transport med norrnän på stationen. Olika uppfattningar om eventuellt demonstrerande norrmän.  

Juli


Transport av kol, koks och cement till Norge  Härnösand/Sundsvall - Trondheim och Luleå/Gammelstad - Narvik. Antal vagnar och ton första halvåret 1944.

Transiteringsförbud för kol, koks och cement till Norge fr o m augusti.

September


Stoppade och återsända vagnar med Wehrmachtsgut, destination Finland, den 3 - 11 september   Kolumnen "Sign" avser Gattungsbezirk

Vagnar med Wehrmachtsgut destinerat till Finland, återsända till Helsingör den 5 - 11 september

Lista över vagnar från Boden C till Helsingborg F, början av september     Kolumnen "Ägare" avser Gattungsbezirk

Tyskt sjukhuståg Torneå - Charlottenberg, Rapport från kontrollofficer: Tågpolis kullkastades av demonstrerande internerade ryssar utanför Krampen. Ytterligare rapport om händelsen: Bevakningsman: Inga ryssar anhölls "emedan vi ej önskade använda våra vapen och därigenom åstadkomma allvarligare intermezzon än de redan inträffade". Enligt lägerchefen utlöstes händelsen av att ryssarna hindrades passera på landsvägen, och tyskar "munhuggos med ryssarne". Utlänningskommissionen vill få SJ att förbjuda uppehåll för tyska transporter vid lägret.

November

Sjukhuståg Riksgränsen - Helsingborg F / Malmö F transitering via Trelleborg - Sassnitz inställd

Kommentarer till rapporter från färd med sjukhuståg
   Startsidan

 


Skador på personvagnar i specialtågen

oktober 1941 - december 1942         december 1942 - juli 1943.

Sönderslagna fönsterglas, saknade dricksglas och karaffiner, slagsida, frusna vattenrör, skador på grund av överbelastning

Köksvagnar  (ombyggda resgodsvagnar, beskrivning i der Fourier 1943)

1941, januari - februari:  Sex tyska köksvagnar Pw4ü för specialtåg Trelleborg - Oslo / Narvik. Revisionsfrist överskriden. Revideras av SJ, får samtidigt standardtransformator som komplement till generatorn för belysning. Olämpligt att kökspersonalen spolar vagnen invändigt - nedisning uppstår. Kockarna bör också undvika att stänka vatten på de elektriska kaminerna.

1941, juli - oktober:  Fyra köksvagnar ej revisionsmässiga, alla får dock elvärme. Kapten Sasse: Enligt die Eisenbahn-Küchenwagen-Abteilung är elvärme ej absolut nödvändig, man kan ändå hålla värmen genom att ständigt elda i lilla spisen.

1942 februari: Frekventa varmgångar Narvik - Helsingborg. Troligen inte sabotage. Varmgång även efter åtgärder vid huvudverkstaden i Helsingborg

1942 april: PM ang tyska riksbanans köksvagnar, som framföras genom Sverige  DR vill hyra svenska boggier till sina köksvagnar för att slippa "de ideligen återkommande varmgångarna"

1942 juni - oktober Byte till svenska boggier och andra åtgärder på tyska köksvagnar

1942: Hästskotrafiken Trondheim (Drontheim) - Narvik via Inlandsbanan. För den svenska sträckan avdelades i april fyra svenska köksvagnar C3d. Muggar, tallrikar mm levererade av Kockums järnverk i Ronneby. Från och med september istället två tyska köksvagnar, men en av de svenska skulle t v stå som reserv i Östersund.

1943 sept - okt: Hyra för vagnsboggier, byte belysningsregulator

1944 februari: Vagnarna återställs i ursprungligt skick

Ångfinkor för sjukhuståg

1942: Tre ångfinkor per tåg behövs. Svårt med kolning genom taket på¨tyska ångfinkor.