1920-talet: Ny teknik


Tack till Per Forsström, som skrivit stora delar av texten på denna sida

Spårledningen - basen i signaltekniken

Spårledningar används för att kontrollera om ett spåravsnitt är belagt. En låg elektrisk spänning ligger över rälerna och håller ett spårledningsrelä draget. När en hjulaxel kommer in på spåret kortsluts spänningen och reläet faller. Spårledningen måste vara absolut säker i sin funktion och får aldrig på grund av fel kunna visa att ett spåravsnitt skulle vara ledigt om ett fordon ändå står där.

Spårledningar utvecklades i Nordamerika redan under sent 1800-tal. De första svenska installationerna av spårledningar gjordes år 1918 i Tomteboda. När ett spåravsnitt var belagt spärrades signalställarna för signaler i anslutning till det spåret så att körsignal inte kunde visas. På så vis kunde man klara sig med ett (1) ställverk istället för som först tänkt tre. Liknande anläggningar utfördes åren efter i Alingsås och Kumla.

Principen för dessa spårledningar var så kallad intermittent drift, vilket vill säga att de kopplades in och kontrollerade hinderfriheten i spåravsnittet när signaler skulle ställas till kör. När signalen hade ställts till kör urkopplades spårledningen. Om ett fordon kom in på spåret dit körsignal var ställd så gick alltså inte signalen automatiskt till stopp. Därmed utnyttjades inte tekniken helt och fullt för ökad säkerhet.

Från början var de flesta spårledningar växelströmsdrivna, åtminstone på stationer där kraftförsörjningen ansågs säker. Likströmsspårledningar var vanligast ute på linjen, där reservkraft ordnades med batterier.

Under 1940-talet blev de tidigare spårledningstyperna ifrågasatta. Trafiksäkerheten kunde inte garanteras vid  jordmagnetiska störningar i samband med hög solfläcksaktivitet. Efter mycket utredande kom man fram till att funktionen kunde säkerställas genom vissa omkonstruktioner. När tyristorlok togs i bruk under 1960-talet ersattes kvarvarande  växelströmsspårledningar av likströms, men detta är en annan senare historia.

När försök med automatisk linjeblockering inleddes omkring 1920 utvecklades nya spårledningar för kontinuerlig drift, vilket innebar att de ständigt var i funktion oavsett om tågväg var ställd eller inte. Denna typ av spårledningar var en förutsättning för effektiv och smidig trafik på områden som låg utom sikthåll för ställverkspersonalen, samt även för att kunna automatisera vägskyddsanläggningar.
 

Automatisk linjeblockering

Linjeblockeringen är en signalsäkerhetsanläggning som styr signalerna på linjen, det vill säga utanför stationsgränserna.

Från år 1906 installerades manuell linjeblockering av tysk typ på flera dubbelspårssträckor och på några enstaka tättrafikerade enkelspår. Principen byggde på att utfartsignalen på en station endast kunde ställas till kör efter medgivande från nästa station i tågets färdriktning. Signalen gick till stopp efter tågpassage och spärrades i stoppställning tills nästa station hade frigivit den för manövrering.

Tekniken fick ingen större utbredning eftersom mellanblocksignaler och stationer måste vara ständigt bemannade oavsett trafikmängden. Erfarenheterna från Nordamerika visade att spårledningar för kontinuerlig drift var tillräckligt säkra för att kunna användas i automatiska signalanordningar, och härmed indirekt medförde personalbesparingar.

Med automatisk linjeblockering kan flera tåg framföras i samma riktning på en stationssträcka om mellanblocksignaler finns, och systemet hindrar att körsignal ställs ut från två stationer mot varandra. Systemet innebär en väsentlig ökning av både trafikkapacitet och säkerhet, samt är en förutsättning för att kunna fjärrstyra stationer.

Illuminerade spårplaner

När spårledningar införts var steget inte långt till att bygga spårplanstavlor som visade trafikläget på stationen. Den första kom år 1925 i Flen och visade om spåravsnitt var fria eller belagda. Växellägesindikering fanns till en början inte. Spårplanstavlor infördes sedan på alla nybyggda elektriska ställverksanläggningar och även flera tidigare byggda av samma typ.
 

Elektriska ljussignaler

Redan från år 1915 hade elektriskt ljus eller gaslyktor installerats som nattsignaler på semaforer som ersättning för de dyrare fotogenljusen. Vid denna tiden fanns i Nordamerika ett flertal elektriska ljussignaler. Erfarenheterna visade att de var fullt användbara som ersättning för semaforer även vid krav på långa siktsträckor i dagsljus.

Små ljussignaler på trästolpar 1921 fick i Södertälje Central fyra ljussignaler för utfart. Dessa ljussignaler var en sorts mellansignaler, som normalt var släckta, men tändes med rött sken när fientlig tågväg lades, och med grönt sken när utfart var lagd från spåret och  någon av de två utfartssemaforerna längre ut mot linjen visade kör. [Instruktion för anläggningen daterad 1921]

Bilden, från Sveriges Järnvägsmuseum, kommer ursprungligen från SJ:s elektrotekniska byrå, och är nog tänkt att visa de elektriska tågvärmeposterna. Två av ljussignalerna, tillsynes monterade på trästolpar, har dock kommit med helt eller delvis. I bakgrunden går Södertälje kanal. Omedelbart till vänster om den punkt där stegen lutar sig mot vänstra signalstolpen skymtar en rund ljussignalskärm som användes för att reglera båttrafiken. Den signalmasten satt på taket till det hus varifrån slussarna manövrerades.  [Tack till Gary på Järnvägshistoriskt forum för upplysningar!]


Under de följande åren infördes ljussignaler i stor skala. Fördelarna var uppenbara, ökad driftsäkerhet, mindre utrymmeskrav och underhållsbehov samt lägre anskaffningskostnad jämfört med semaforerna.

Signalbilderna övertogs från semaforerna så att antalet höjda vingar motsvarade samma antal tända gröna sken. Malmslättskomissionen hade dock år 1913 föreslagit en ändring av signalsystemet så att ju fler gröna sken desto mindre restriktivt besked, istället för som än idag tvärtom. Men redan vid denna tid ansågs att det skulle bli alltför komplicerat att göra om signalsystemet.

På många tidigare byggda stationer nyinstallerades elektriska ljussignaler som utfartssignaler medan semaforerna behölls som infartssignaler. Ljussignalerna monterades på höga betongmaster med stegar och arbetsplattform.

Högre hastigheter och tyngre tåg krävde längre bromssträckor och därmed längre försignalavstånd. Sedan tidigare hade skivförsignaler med gasljusblinkdon och mekaniskt manövrerade gröna skivor placerats omkring 500 meter före infartssignalerna.

Infartsförsignaler med bakgrundsskärm liknande dagens typ men med gasljus och färgväxlare kom första gången år 1923 i Gnesta. Elektriska försignalsken användes endast där säker reservkraftförsörjning fanns. Ungefär vid samma tid kom de första kombinerade huvud- och försignalerna med fyra eller fem sken och elektrisk drift. De användes som infartssignaler med försignalering av utfartssignalen på stationer med stor genomfartstrafik.

Dvärgsignaler för växlingsrörelser kom år 1923. Nu kunde växling styras från ställverket vilket innebar stora fördelar särskilt vid växling på stationer där tågrörelser ägde rum samtidigt. Signalbetydelserna var samma som än idag. De första huvuddvärgsignalerna kom år 1930 i Göteborg som ersättning för huvudsignaler vid utfart från plattformsspår

Elektrisk förregling ersatte mekanisk

Det mekaniska förreglingsregistret med linjaler i de första elektriska ställarställverken var trots alla fördelar jämfört med hävstångsställverken en komplicerad sak att anpassa till bangårdsändringar eller att hantera överhuvudtaget när stationerna blev stora. Särskilt när dvärgsignaler tillkom blev förreglingsregistret stort. Därför byggdes det första elektriska ställarställverket med elektrisk förregling år 1926 i Hässleholm. Med denna nya typ av förregling spärrades signal- och växelställarna elektromagnetiskt.

Ny typ av förregling har inom järnvägstekniken alltid medfört långa perioder av provdrift och utvärdering. Ännu under några år installerades elmekar, bland annat på norra delen av Malmbanan, men från år 1929 installerades ställverk av typen el-med-el i Lund, Göteborg och Stockholm södra. De sista togs i drift i Kil och Sölvesborg 1958. 
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2005