Ritningar över bangårdar, signal- och elektroteknik mm

En hel del ritningar kommer från mikrokort i Sveriges Järnvägsmuseums arkiv. Dessa ritningar kan tillgängliggöras tack vare ett omfattande inskanningsarbete som utförts av Jonny Hallgren. Stort tack till Jonny för denna insats!  

Bangårdsritningar

På SJ-ritningar har byggnader ofta sifferbeteckningar. Dessa är inte helt standardiserade, men typiska exempel är

1  Stationshus
2  Godsmagasin
2a eller 2B Omlastningsmagasin
3  Avträde [för allmänheten]
4  Vattentorn
4A Friliggande pumphus
4B Intagningsbrunn
5  Bod för ved, kol eller koks
6  Lokstall eller lokomotorstall
7  Ställverkshus, relähus eller i vissa fall personalbostäder
8  Överliggningshus eller uthus
9  Bostadshus / Personalbostäder 
10 Uthus för bostadshus
11 Källare (fristående)
12 Övriga SJ tillhöriga hus
13 Banmästarstuga / Uthus för banmästare eller banvakt
14 Banvaktstuga eller expeditionshus
15 Förrådshus eller uthus
16 Hotell, restaurant eller lastkaj av sten
17 Verkstadsanläggning (uppdelat på 17.1 - 17.23, 17.30 för olika typer av verkstadsbyggnader) eller lastkaj av trä
18 Vagnhall eller personplattform av sten
19 Ångpannehus eller personplattform av trä
20 Gasverk
21 Gasklocka
22 Elektricitetsverk
23 Transformatorshus eller vagnvåg
24 Lyftkran eller omkopplingshus
25 Vattenkran eller utarrenderat område
26 Vattenpost eller fristående plattformshus/plattformstak
27 Personalhus eller skivsignal
28 Omformarestation eller semafor
29 Lokomotorstall eller brunn
30 Garage för rälsbussar
31 Garage för landsvägsbussar
32 Skyddsrum
33 Cykelställ


Bangårdsskisser från SJK arkiv


Militärassistenterna vid SJ underhöll fram till någon gång på 1940-talet (?) en dokumentation av samtliga bangårdar, lastplatser mm i form av så kallade stationsskisser. Skisserna är schematiska och ritade på rutad kartong i A5-format. Varje sida rymmer vanligen flera trafikplatser. Syftet med skisserna var uppenbarligen att ge en lättåtkomlig och översiktlig bild av stationernas möjligheter när det gäller militära transporter - lastkajernas längd, spårens hinderfria längd, möjlighet att ordna tillfälliga lastkajer, vattentorn och vattenhästar mm.

Även för de enskilda järnvägarna finns skisser - varje militärassistent arbetade med ett SJ-distrikt samt ett antal enskilda järnvägar. För de största enskilda banorna fanns en särskild militärassistent. Enligt instruktion skulle varje enskild järnväg revideras vart tredje år av respektive militärassistent "i början av hans tjänstgöring såsom sådan". Man undrar vad som hände när assistenten inte längre befann sig i början av tjänstgöringen. Kan det här finnas en förklaring till att skisserna för vissa banor inte uppdaterats sedan 1930-talet?

Skisserna är givetvis för länge sedan utgallrade, och finns nu till stor del i Svenska Järnvägsklubbens arkiv. En pärm med stationsskisser tycks dock ha försvunnit i ett tidigt skede.


 

Sidan uppdaterad den 8 juli 2013