Några äldre signalbesked


Semaforer, blocksignaler med färgväxlare, skivförsignaler, och försignaler med sidotågvägslykta, är gamla klassiska signaltyper som försvunnit sedan 1970-talets början. Här är en översikt över signaltyper och vilka besked de kunde visa.

Denna sida är sammanställd av Per Forsström, som också ordnat figurerna.

Huvudljussignaler

Benämningen huvudljussignal tillkom för att skilja signaltypen från semaforer. Både huvudljussignaler och semaforer är ju huvudsignaler.

Huvudljussignaler infördes år 1921 med start i Södertälje, efter några års provperiod på Stockholm C. Signalbeskedens tolkning överensstämde med semaforbesked, antalet gröna sken i huvudljussignal motsvarade antalet höjda semaforvingar. Om ett fast grönt sken plus blinkande grönt eller vitt sken kunde visas jämställdes beskedet med motsvarande besked i skivförsignal.

Signalerna monterades antingen på höga betongmaster med stegar och plattform fram till mitten av 1960-talet, eller på kontaktledningsstolpar. Den vita reflexkanten på bakgrundsskärmen till huvudljussignal började införas på SJ under 1975. Införandet skedde successivt.

 

Huvudljussignal och sidotågvägslykta

Huvudljussignal med gul lykta Huvudljussignal med gul lykta

Försignalbesked med sidotågvägslykta kunde även ges i kombinerad huvud- och försignal. Betydelsen var "kör" plus försignalbesked enligt nedanstående tabell för fristående försignaler.

Om en sådan signal även kunde ge beskedet "kör 40, kort väg" med tre fasta gröna sken innebar det att sex (6) lamphus krävdes. En del sådana signaler kvarstår än idag, med nedersta lamphuset övertäckt.

 

Mått på bakgrundsskärm

Mått på bakgrundsskärm

Bilden visar mått år 1941. Lägg märke till att skärmens topp och botten är osymmetriska. Fronten var mattsvart och baksidan grå.

 

Till: huvudljussignaler * semaforer 1941--1994 * skivförsignaler * försignal med sidotågvägslykta * blocksignaler med färgväxlare * början av sidan *


 

Semaforer 1941--1994:

Allmänt

I dagsljus gavs signalbesked i semafor med endast vingar. I mörker gavs signal med såväl vingar som rött eller gröna fasta sken. Det röda skenet kunde vara blinkande för att spara bränsle i gasdrivna lyktor.

En vanlig fråga är när masten och vingarnas målning ändrades från röd-vitt till röd-gult. Detta går inte att svara exakt på. Åtminstone i mitten av 1940-talet var röd-gul målning standard, men ännu i säo-utgåvan 1959-05-31, ändringstryck 1963-05-26, angavs som en anmärkning att röd-vitt kunde förekomma.

T-semafor förekom som en giltig signalinrättning i säo ännu 1959-05-31, ätr 1963-05-26, men har utgått i 1973 års utgåva. Sista SJ-förekomsten var i småländska Skahus, slopad i oktober 1980.

Kunde visa:

Säo-utgåva, ändringstryck:

Betydelse enl Säo:

Semafor som visar stopp

1941-11-01, grundutgåva:

stoppsignal till tåg

1947-11-01, grundutgåva:

"stopp" för tåg

1959-05-31, grundutgåva:

"stopp" för tåg
Undantagsvis är skenet blinkande

1973-06-18, grundutgåva:

"stopp"

1979-06-11, ätr 10 1988-12-19:

"stopp"

1994-06-12, grundutgåva:

Utgått ur Säo


Semafor som visar kör med tre (3) vingar

1941-11-01, grundutgåva:

körsignal till tåg, "varsamhet"

1947-11-01, grundutgåva:

"kör, varsamhet" för tåg (sidotågväg)

1959-05-31, grundutgåva:

"kör varsamt" för tåg, (bland annat infart till avkortad tågväg eller annan kort tågväg)

1973-06-18, grundutgåva:

Utgått ur Säo


Semafor som visar kör med två (2) vingar

1941-11-01, grundutgåva:

körsignal till tåg, "varsamhet"

1947-11-01, grundutgåva:

"kör, varsamhet" för tåg (sidotågväg)

1959-05-31, grundutgåva:

"kör varsamt" för tåg, (i regel växelkurva eller oförreglad växel)

1973-06-18, grundutgåva:

"kör 40" ("kör 30" på smalspår)

1979-06-11, ätr 10 1988-12-19:

"kör 40"

1994-06-12, grundutgåva:

Utgått ur Säo


Semafor som visar kör med en (1) vinge

1941-11-01, grundutgåva:

körsignal till tåg

1947-11-01, grundutgåva:

"kör" för tåg

1959-05-31, grundutgåva:

"kör" för tåg

1973-06-18, grundutgåva:

"kör"

1979-06-11, ätr 10 1988-12-19:

"kör"

1994-06-12, grundutgåva:

Utgått ur Säo

 

baksidan av semafor

Baksidan av semaforen var målad enligt skissen, vingarnas övre del svart, undre delen vit, och masten grå. Även mastens sidor var grå.

De röda och gula fälten på mastens framsida var 1750 mm höga. Mastens fundament var grått, och var max 1750 mm högt. Vanliga höjder på semaformaster var 8, 10 eller 12 meter, beroende på siktkrav och/eller närheten till kontaktledning.

 

Till: huvudljussignaler * semaforer 1941--1994 * skivförsignaler * försignal med sidotågvägslykta * blocksignaler med färgväxlare * början av sidan *


 

Skivförsignaler 1941--1973:

Kunde visa:

Säo-utgåva, ändringstryck:

Betydelse:

Grön skiva mot tåg

1941-11-01, grundutgåva:

varsamhetssignal till tåg, efterföljande fast signalinrättning visar "stopp"

1947-11-01, grundutgåva:

"varsamhet" för tåg (nästa fasta signalinrättning visar "stopp";)

1959-05-31, grundutgåva:

"varsamhet" för tåg (nästa huvudsignal visar "stopp")

1973-06-18, grundutgåva:

Utgått ur Säo


Skivan bortvänd

1941-11-01, grundutgåva:

efterföljande fast signalinrättning är ställd till "kör"

1947-11-01, grundutgåva:

nästa fasta signalinrättning visar "kör"

1959-05-31, grundutgåva:

nästa huvudsignal visar "kör" eller "kör varsamt"

1973-06-18, grundutgåva:

Utgått ur Säo

 

Till: huvudljussignaler * semaforer 1941--1994 * skivförsignaler * försignal med sidotågvägslykta * blocksignaler med färgväxlare * början av sidan *


 

Fristående försignaler med sidotågvägslykta:

Allmänt

Den gula sidotågvägslyktan dyker upp i 1941 års säo som infartsförsignal. Anordningen verkar ha fått sitt verkliga genombrott år 1947 i samband med att sträckan Stockholm -- Göteborg anpassades för sth 130 km/h inför trafiken med motorvagnståg X5.

Redovisningarna av signalbetydelserna i 1941 års säo var för övrigt svåröverskådliga, jämfört med senare säo-utgåvor. Långa textstycken hänvisade till skisser på sidor längre fram i boken.

Smal försignalskärm

Bakgrundsskärmen till fristående försignal (med eller utan sidotågvägslykta) kunde vara av smal typ. Skärmtypen finns med i 1934 och 1941 års säo, men är försvunnen 1947. Man kan dock förmoda att sådana försignaler fanns kvar på dispens även efter denna tidpunkt.

Sidotågvägslyktan fanns inte på alla banor. Enligt säo 1959-05-31 gällde ifall lykta saknades, att blinkande vitt sken kunde betyda "kör" eller "kör varsamt". Motsvarande tolkningar gällde även i tidigare och senare säo-utgåvor. För att minska risken för missuppfattningar hos förarpersonalen påpekades i säo-kommentarerna 1959-05-31 att gult sken borde förekomma vid alla stationer längs en viss bandel, inte enstaka stationer.

Våren 1975 ersattes sidotågvägslyktan med försignalbilden två blinkande gröna som "vänta 40". Man kan förmoda att ett säo-ändringstryck om detta utkom vid den tiden.

Blinkfrekvensen i försignalbeskeden var 60 blinkningar per minut fram till omkring år 1980. Därefter ändrades blinkfrekvensen till 80 blink per minut.

Kunde visa:

Säo-utgåva, ändringstryck:

Betydelse:

Ett blinkande grönt sken

1941-11-01, grundutgåva:

varsamhetssignal till tåg

1947-11-01, grundutgåva:

"varsamhet" för tåg (nästa fasta signalinrättning visar "stopp")

1959-05-31, grundutgåva:

"varsamhet" för tåg (nästa huvudsignal visar "stopp")
När den undre lyktan saknas: samma betydelse

1973-06-18, grundutgåva:

"vänta stopp"


Ett blinkande grönt sken, 
ett fast gult sken i lyktan

1941-11-01, grundutgåva:

varsamhetssignal till tåg, infart skall ske till sidotågväg

1947-11-01, grundutgåva:

"varsamhet" för tåg (infartssignalen visar "kör" till sidotågväg)

1959-05-31, grundutgåva:

"varsamhet" för tåg (nästa huvudsignal visar "kör varsamt")
När den undre lyktan saknas: "varsamhet" för tåg (nästa huvudsignal visar "stopp")

1973-06-18, grundutgåva:

"vänta 40"


Ett blinkande vitt sken

1941-11-01, grundutgåva:

efterföljande fast signalinrättning är ställd till kör, infartssignalen visar körsignal till huvudtågvägen

1947-11-01, grundutgåva:

infartssignalen visar "kör" till huvudtågväg

1959-05-31, grundutgåva:

nästa huvudsignal visar "kör"
När den undre lyktan saknas: nästa huvudsignal visar "kör" eller "kör varsamt"

1973-06-18, grundutgåva:

"vänta kör"

 

Till: huvudljussignaler * semaforer 1941--1994 * skivförsignaler * försignal med sidotågvägslykta * blocksignaler med färgväxlare *


 

Blocksignaler med färgväxlare:

Allmänt

Blocksignaler med färgväxlare förekom främst på sträckor med äldre typ av automatisk linjeblockering och fungerade som kombinerad huvud- och försignal. Signaltypen benämns även huvudljussignal med en ljusöppning. När färgväxlaren låg i opåverkat viloläge låg ett rött glas i signaloptiken. När körbesked visades matades en elektromagnet med ström så att ett grönt glas fälldes in istället. Bakgrundsskärmens diameter var 1000 mm, lyktöppningen 200 mm, skärmens framsida var mattsvart, baksidan grå (åtminstone på 1940-talet) men kan på senare år ha blivit svart, skärmen kunde vara monterad lutande framåt.

År 1956 infördes den nya typen av automatisk reläbaserad linjeblockeringen av den sort som än idag nyinstalleras. Det gamla systemet med färgväxlarsignaler förefaller (innehållsmästarn är osäker...) i första hand ha slopats på enkelspårssträckor, och levde kvar längst på dubbelspårssträckor. Signalen utgick ur säo 1973-06-18 men fortlevde länge därefter på dispens. De sista förekomsterna var på sträckorna Arlöv -- Hässleholm där typen successivt slopades 1978--81, samt Hallsberg -- Örebro södra, slopad våren 1977.

I det gamla systemet signalerade färgväxlarsignalerna vänsterspåret, medan högerspåret signalerades med dvärgsignaler. Signaleringen på högerspåret var inte att betrakta som blocksignalering, utan mer som hinderfrihetsindikering. Därför kunde i regel endast ett tåg åt gången trafikera linjen i högerspårskörning.

Huvudljussignal som infartssignal kunde saknas vid högerspårskörning. Då förekom dvärgsignal istället.

Kunde visa:

Säo-utgåva, ändringstryck:

Betydelse:

1941-11-01, grundutgåva:

stoppsignal till tåg

1947-11-01, grundutgåva:

"stopp" för tåg (fast, eller i undantagsfall blinkande rött sken)

1959-05-31, grundutgåva:

"stopp" för tåg
Undantagsvis är skenet blinkande


1941-11-01, grundutgåva:

körsignal till tåg, "varsamhet"

1947-11-01, grundutgåva:

"varsamhet" för tåg (nästa fasta signalinrättning visar "stopp")

1959-05-31, grundutgåva:

"kör" och "varsamhet" för tåg (nästa huvudsignal visar "stopp")


1941-11-01, grundutgåva:

körsignal till tåg

1947-11-01, grundutgåva:

"kör" för tåg

1959-05-31, grundutgåva:

"kör" för tåg


Samtliga signalbesked

1973-06-18, grundutgåva:

Utgått ur säo

 

Till: huvudljussignaler * semaforer 1941--1994 * skivförsignaler * försignal med sidotågvägslykta * blocksignaler med färgväxlare *Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2005