Signalsäkerhetsanläggningar Dannemora - Hargshamn

Gimo

1943 fick Gimo förregling av tågvägarna från Faringe och Dannemora; tvåvingade infartssemaforer. Ingen uppgift om infartssignal från Hargshamn.  Från Dannemora fanns förreglade tågvägar till spår 1 och 2, från Faringe till spår 1 (samt oförreglade till spår 2 och 3). Från Hargshamn tågvägar till spår 1, 2, 3 och 4, samtliga troligen oförreglade  [SRJ statistiska uppgifter 1943 samt tdt 1954].  

1955 fanns från alla håll ljusinfartssignaler med tre sken. Förreglade tågvägar till spår 1 och 2. Troligen satte man alltså upp semaforerna 1943, och driftsatte knappställverket 1954 - 55.

I tdt 1959 ser det ut  som om endast spår 1 har förreglade infarter. Några andra stationer verkar också att ha fått sina tågvägar nedklassade mellan 1955 och 1959. Kanske innebar 1959 års säkerhetsordning att kraven på förreglad tågväg höjts?

1961 färdigställdes treskensspår Dannemora - Gimo.  Detta medförde antagligen att förreglingen togs ur bruk. Den 4 januari 1962 skriver nämligen 39 driftsektionen till SJ elektrotekniska byrå och citerar ett "nödrop" från stationsföreståndaren i Gimo: Stoppsignalering i samband med bandispositioner mot Dannemora tvingar stationspersonalen att gå 8 km per dag enbart för att manövrera stoppsignaltavlan. Eftersom bangården är "helt oförreglad" måste växlarna i båda bangårdsändarna inspekteras före varje tåg. Totalt tvingas tågklareraren gå cirka 15 km per dag.

Stationsföreståndaren föreslår bland annat fullständig förregling av spår 1 samt utfartssignal mot Dannemora.  Det påpekas att kablarna för den gamla anläggningen låg kvar och kunde återanvändas. 

Av de handlingar jag hittat i Riksarkivet framgår inte vad som faktiskt gjordes åt situationen, men det finns i varje fall signalritningar för Gimo, Harg och Hargshamn.

Nedan några utsnitt från SRJ ritning X1006c1, daterad 1953-07-23 och ändrad fram till 1961-01-19. Ritningens format har dessvärre medfört att jag inte kunnat fotografera av den i sin helhet. Nedan syns infarterna från Dannemora och Faringe. Spårledningarna har förmodligen samband med vägskyddsanläggningen; antagligen används de för automatisk lyftning av bommarna. Bommarna har individuella drivanordningar

Signalritning

Nedan syns växlar i Dannemora/Faringe-änden av bangården.  Flera växlar har elektrisk låsning (visas med rektangelsymbol), andra har kontrollås.
Signalritning

Nedanstående ritningsutsnitt visar växlar i Harg-änden av bangården. Här finns också några korta spårledningar, som troligen mest finns till för att möjliggöra automatisk lyftning av bommarna, som tycks ha en gemensam drivanordning. Bommarna vid sidospåren i bildens överkant handmanövreras troligen lokalt.
Signalritning

Nedan syns manöverapparaten, av typiskt knappställverksutförande, men utan centralt omläggbara växlar
Manöverapparat
Ritningar från Elektrotekniska byråns signalavdelning vid SJ [Sveriges Järnvägsmuseum]:

Spår- och kabelplan


Harg

SRJ ritning X1202b1, daterad 1951-06-11. T-semafor manövererad från ställbock (troligen placerad på signalmasten). Förregling med kontrollås endast för infarter till spår I. Möjlighet till obevakad körning.
Signalritning
Tydligare version av bangårdsritning,
Ebrsi [Sveriges Järnvägsmuseum]


Hargshamn

Centrallås med ljussignaler tillkom 1952 eller tidigare. Enligt tdt 1954 förreglade tågvägar till spår 1 och 2.

Nedan SRJ ritning X1106c1, daterad 1952-10-08, och uppdaterad bland annat 1956.  Enligt påteckningar hade följande ändringar gjorts: Signalritning


Manöverapparat Till vänster: Manöverapparaten för Hargshamn. Infartssignal A1/2 kan visa ett grönt sken till spår I och två sken till spår II. En kort spårledning SA omedelbart bortom infartssignalen. Kontrollåsförregling för växlar i tågspår. Möjlighet till obevakad körning. 

I "Rationaliseringsåtgärder 1953-1957" anges att Hargshamn byggdes om till obevakad körning 1954 till en kostnad av 8500 kr.

Tydligare ritningar från Elektrotekniska byråns signalavdelning vid SJ [Sveriges Järnvägsmuseum]:

Spårplan

Spår- och kabelplan inkl manöverapparat


Källor

SJ Ebr ärende 00254, i volym Ebr EV:181,  Riksarkivet Arninge

Tidtabells-uppgifter (tdt) förmedlade av Daniel Engström

Ebrsi ritningar, Sveriges Järnvägsmuseum


Roslagsbanan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 15 februari 2009