Roslagsbanan - signaler

Semaforerna visade ursprungligen, liksom vid andra järnvägar, kör med vinge/vingar snett nedåt.  Omställningen till uppåtpekande vingar skedde antagligen under en längre tid. Det finns i SJK arkiv ett Telegram fr Te 18/6 1924 som talar om att huvudsignalen vid Rydbo (T-semafor) ändrades "så att körsignalen visas med resp. vingars ställande uppåt" från och med kl 10.15 telegrammets datum.

Ljussignaler infördes framför allt i samband med automatisk linjeblockering och reläställverk.

1924 fanns, enligt tidtabellsboken sid 15 ff, huvudljussignal endast vid Stockholm Ö, som en sorts "mellansignal" för Djursholmslinjernas tåg på väg in till lokalstationen.  I 1929 års tidtabellsbok  anges att denna signal, som då betecknades L, visade blinkande grönt när utfartssignalen K från lokalstationen visade stopp, fast grönt om genomfart till Engelbrektsgatan var fri.  1926 tillkom ljussignaler dels för automatisk linjeblockering Stockholm - Stocksund, dels som in- och utfartssignaler i södra änden av Stocksund. Vid Stockholm Ö var de flesta signaler dock fortfarande semaforer. Närmast föregående blocksignal fungerade efter 1926 som försignal till Stockholm Ö och Stocksund.

1934 utsträcktes den automatiska linjeblockeringen till Ösby, vars södra försignal ersattes av försignalfunktion i föregående   blocksignal H9. Samtidigt ersattes semaforerna för in- och utfart i stationens södra ände av ljussignaler H10 och H11.  H10 ser enligt ritningen nedan [SRJ tidtabellsbok del I fr o m den 15 okt 1934, sid 19] ut att kunna visa tre gröna sken. Enligt samma  tidtabellsboks signaltabell var det dock ett eller två gröna som användes. Även övriga ljussignaler tycks på ritningen konsekvent vara markerade med en triangel mer än motsvarande i signaltabellen. Antagligen olika notation. Ösbys semafor B för utfart på högerspår blev kvar.  
Signaler Stocksund - Ösby Stocksunds utfartssignal mot Ösby ersattes av ljussignal H8, som visade blinkande grönt om H9 visade stopp.

Om signal H11 i Ösby säger tidtabellsboken 1934 att den var uppställd vid ställverket och visade blinkande grönt om H12 visade stopp.


Försignaler, vilka endast fanns vid enstaka stationer, kan eventuellt ha varit ljussignaler, men tidtabellsboken gör ingen skillnad på skivförsignaler och ljusdito.

Skivsignaler som huvudsignaler förekom vid Österskär, Runö i riktning från Åkersberga (båda senast 1929 ersatta av semaforer utan förregling), och på några platser vid sträckan Gimo - Hargshamn (vid Risinge och vid Gimo i riktning från Harg ännu 1934). Uppsala Östra fick semafor istället för skivsignal så sent som i oktober 1923 [tillägg 1 och 2 till tdtboken del I okt 1923]. Enligt 1923 års tidtabell fanns skivsignaler även i Åkersberga i riktning från Österskär.

T-semaforer fanns på en del platser, i synnerhet norr om Lindholmen, men även vid Rydbo på Österskärsgrenen (kvar 1932).

Blinkljus fanns i vissa huvudsignaler på sträckan Stockholm - Täby. Troligen blinkade både de röda och gröna skenen; detta arrangemang förkom vid flera enskilda järnvägar. Fram till 1932 hade blinkljus tillkommit på ytterligare några platser, men var fortfarande ovanligt.

1924 hade ganska många stationer oförreglade tågvägar. Detta gällde t ex  Stocksund och Roslags Näsby, samt de flesta platser norr om Lindholmen. På sträckan Faringe - Uppsala var det t ex bara bankorsningen vid Länna som hade förregling (kontrollås). Denna förregling infördes den 1 maj 1924 [Tillägg nr 13 till tidtabellsboken del I okt 1923]. Semaforen hade för övrigt ersatt en skivsignal den 2 januari 1924 [Tillägg nr 10 till tidtabellsboken del I okt 1923].


Signaltabell för några sträckor enligt SRJ tidtabellsbok 1924 sid 15 ff:

Teckenförklaring till signaltabell
Signaltabell Dj Ösby - Stockholm Ö

Signaltabell Stockholm Ö - Roslags Näsby
Begreppet säkerhetsblocksträcka, som förekommer vid Stockholm Ö, tycks avse en sträckan mellan inre utfartssignal H och den yttre utfartssignal B.

I den tidtabell som gällde fr o m den 1 oktober 1923 skiljde man i signaltabellen på förreglade och oförreglade försignaler. Detta innebar naturligtvis att försignalerna till bland annat Stocksund och Roslags Näsby betecknades som oförreglade. 


Sidan uppdaterad den 19 januari 2006

Roslagsbanan

Startsidan