GRUPP 10
MANÖVERBORDEN
visade å bilder XXVIII, XXIX och XXX, ett i vardera änden av vagnen, utgöra var för sig en komplett central för samtliga manöverorgan och instrument.

Bild XXVIII visar ett manöverhord i skärningar sedda bakifrån och från vänster sida. Längst till vänster ses manöverspaken för fram- och backväxeln 1, vid sidan därav det kombinerade "dödmansgreppet" och gasreglaget 2 med tomgångsreglaget 3, även visat å fig 11, bild XXIV.

"Dödmansgreppet" verkar genom hävarmen 4 på förarövervakningsventilen 5. Vid sidan av "dödmansgreppet" märkes manöverventilen för hydrauliska växeln 7. Till höger å manöverbordet äro förarbromsventilen 9 och tyfonventilen 10 anbragta och på manöverbordens högra sida säkringsboxen 11. Strax till höger om manöverbordet finnes handbromsspaken 12, vilken medelst en på dess axeltapp anbragt arm eller pinne påverkar en vridbar gejd 13, som medelst en stång 14 avstänger förarövervakningsventilen, så att "dödmansgreppet" kan släppas utan att driftsbromsen träder i funktion vid handbromsens tilldragning vid en hållplats.

Å snittet genom manöverbordet sett från sidan märkas, förutom en del av de ovannämnda manöverorganen, glödströmomkastare 15 och överföringsstången för gasreglaget 16.

Å bild XXIX, utvisande skärningar av manöverbordet sett uppifrån och från höger sida, märkas en del av ovannämnda manöverorgan med samma nummerbeteckning», Dessutom finnas diverse kopplingsarmar och stänger för fram-och backväxelmanövrering 17, gasreglage 18 och navarmar till förarövervakningsventilen 4 samt kikkran 8.

Bild XXX visar en planvy av manöverbordet och de olika manöverorganen, med samma nummerbeteckning som ovan. Dessutom märkas de olika instrumenten, strömställarna, signallamporna och tryckknapparna. Bland instrumenten märkas från vänster hastighetsmätaren 23, varvräknaren 21, bränslemätaren 16, manometern för oljetrycket i hydrauliska växeln, motorns oljetryckmätare, amperemätaren 11, temperaturmätaren för kylvatten 14 samt dubbelmanometern för trycket i genomgående bromsledningen respektive trycket i huvudluftbehållarna.  Dessutom märkas strömställarna för innerbelysning, blinkljus och dörrmanövrering; glödströmomkastare 5; stoppknapp 6; glödkontroll; signallampor för dörrmanövrering, oljekontroll och stopp vid nästa hållplats; tryckknappar för reservsignalen, summer och urkoppling av stoppsignallampan samt elektriskt ur.  Baktill till vänster av manöverbordet finnes huvudströmbrytare anbragta markerad med den omringade siffran 7.

Till vardera manöverbordet hör en plåthuv så anordnad, att den placerad över manöverbordet, låser handbroms spaken i lossläge och spaken för manövrering av fram- och backväxeln i neutralläge. Då föraren lämnar ett manöverbord för att köra i motsatt riktning skall sagda huv placeras och låsas över manöverbordet ifråga.


Nästa avsnitt

Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006