GRUPP 3.

KYL- OCH VÄRMESYSTEM

Detta, som visas i princip å bild IV, består av två med jalusier försedda rörkylare, placerade en i vardera änden av vagnen och sins emellan förbundna medelst rörledningar.  Medelst en termostat-kontrollerad ventil tvingas vattnet cirkulera endast genom motorn, tills en temperatur av 75 oC uppnåtts.

För vagnens uppvärmning finnas fem värmeelement placerade vid vardera långsidan, vilkas rörsystem via en avstängningskran kan förbindas med kylsystemet, varvid den största delen av kylvattnet i stället för att passera genom kylarna går genom värmeelementen. En ringa del av kylvattnet går till kylarna genom å termostatspjället befintligt hål. Hela kyl- och värmesystemet rymmer 138 lit.

Skötsel.

Kylsystemet skall vara fyllt med vatten, och vattenståndet får ej sjunka så mycket, att vattenytan ej är fullt synlig genom påfyllnings röret, med andra ord c:a 4 cm under toppen av kylaren. Vintertid kan lämpligen denaturerad sprit, en blandning av glycerin och sprit eller annan lämplig frost skyddsvätska blandas i vattnet. Med regelbundna mellanrum eller ungefär var 30.000:de km bör kylsystemet kokas ur med något lösningsmedel, varefter vattnet avtappas och nytt påfylles.  Lämpliga lösningsmedel av G.M. fabrikat finnas hos varje G.M. återförsäljare, och med dessa medel följa bruksanvisning.

Påfyllning av kallt vatten bör som regel ske vid den längst från motorn belägna kylaren (B-änden). Står fordonet i en lutning, torde det vara nödvändigt att påfylla vid A-änden, om denna ligger högst. Försiktighet skall iakttagas vid avtagandet av kylarlocket, om kylaren kokar.

Beträffande kylvattnets cirkulation i motorn och cirkulationspumpens konstruktion hänvisas till motorhandboken.


Nästa avsnitt

Y08-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006