GRUPP 4

HYDRAULISK KRAFTÖVERFÖRING

Den hydrauliska växeln, visad å bild V, är av typ DF-lo, system Lysholm-Smith.  Rördragningsschema visas å bild VI och pneumatisk manöverapparat å bild VII

Vid förhandenvarande hydrauliska kraftöverföring användes en vätska, t ex . olje eller fotogen, som arbetsmedium mellan en på den ingående, drivande axeln fastsatt del och en annan på den utgående axeln fastsatt, driven del. I den av Lysholm och Smith konstruerade växellådan erhålles den hydrauliska uppväxlingen av motorns vridande moment genom att låta ett till motoraxeln kopplat centrifugalpumphjul mata en trippelturbin, vars löphjul äro förenade med växellådans utgående axel.

I växellådan är närmast motorn anbringad en dubbel friktionskoppling.  I mitten av växellådan finnes den hydrauliska växeln och dar bakom ett frihjul för den hydrauliska växeln. Kopplingen manövreras med tryckluft medelst ett enkelt manöverhandtag. Genom att föra manöverhandtaget i ett visst läge tillslås den sida av friktionskopplingen, som förbinder ingående axeln med pumphjulet. När motorns varvantal ökas något, börjar pumpen att pumpa vätska genom turbinens skovelkransar, varvid turbinen sättes i rörelse och överför kraften till utgående axeln, så att fordonet sättes i rörelse.

Över en hastighet av c:a 55 km/tim, motsvarande ett varvtal på hydraulens utgående axel av c:a 1250 v./min, avtager växelns verkningsgrad. Därför bör vid högre hastighet övergång till direktväxel ske. Direktväxel erhålles genom att ställa manöverhandtaget å fordonet i ett annat läge, varvid den med ingående axeln förbundna kopplingskivan lösgöres från hydrauliska växelns kopplings skiva och i stället bringas till ingrepp med kopplingens andra sida, vars kopplings skiva är förenad med växelns utgående axel. Härigenom blir motorn och den utgående axeln direkt hopkopplade, under det att hydrauliska växeln är satt ur funktion.

Verkningssätt

De två kopplingsplattorna 0 och E, bild V, uppbäras av två nav A och B, fastdragna å konor på två koncentriska axlar. En enkel omkopplingsplatta G är placerad mellan de två kopplingsplattorna och tjänar till att inkoppla direkt eller hydraulisk drift. Erforderligt kopplingstryck erhålles genom ett antal fjädrar, som påverka omkopplings plattan genom en hävarmsmekanism. Den främre kopplingsplattan C är monterad på direktaxeln D, som går igenom hela den hydrauliska växeln och i andra änden är direkt förbunden med kardanaxeln. Med denna kopplingsplatta erhålles direkt drift.

Den bakre kopplingsplattan E är på samma sätt monterad på en ihålig axel F, vilken uppbär den hydrauliska delens pumphjul. Med denna kopplingsplatta erhålles hydraulisk drift. Omkopplingsplattan G, vilken vid omkoppling röres i axiell led, är genom en medbringaranordning förbunden med svänghjulet och hålles i sina respektive kopplingslägen av fjädrarna. Fjädrarna uppbäras mot axelcentrum, av en medbringarring S, lagrad med kullager å det förskjutbara kopplingscentrum T, som manövreras med en gaffel lagrad i kopplingskåpan.

Den hydrauliska delen består av ett pumphjul J, som drives från förutnämnda kopplingsplatta E, samt ett trestegs turhinhjul K. Pumphjulet tvingar vid sin rotation, såsom en vanlig centrifugalpump, vätskan att strömma ut från centrum genom turbinskovlarna, som äro monterade kring en ringformig kärna, tillhaka till pumphjulets sugsida, så att en sluten cirkulation erhålles.  Turbinhjulet är försett med tre skovelringar och monterat å en ihålig axel, som överför momentet till den direkta utgående axeln genom ett frihjul 0. Två ringar av fasta ledskenor fäste i turbinhuset äro placerade mellan första och andra respektive andra och tredje ringen turbinskovlar.

Vätskeläckage utefter pump- respektive turbinaxeln förhindras genom de båda självjusterande tätningarna L. En tredje tätning förhindrar läckage mellan pump- och turbinhjul. Ett litet läckage tillåtes dock för att smörja tätningsytorna. Denna vätska rinner till en uppsamlingsbehållare M, varifrån den genom en ejektor suges tupp till ett expansionskärl placerat i förarhytten.

Manövrering.

När motorn startas eller fordonet lämnas stående med motorn igång, skall manöverspaken ställas i neutralläge, så att motorn är helt frikopplad.  Under normal körning kan den hydrauliska driften med fördel hållas inkopplad vid uppehåll, så att fordonet är klart för omedelbar igångsättning.

Vid igångsättning inkopplas först den hydrauliska drivanordningen, varunder motorns bränslepådrag hålles i tomgångsläge. Bromsarna å fordonet lossas, och motorn gives fullt bränslepådrag, varvid fordonet börjar röra sig framåt. När en hastighet om 7O %  av max. hastigheten, eller c:a 55 km/tim, uppnåtts, minskas motorns bränslepådrag och omkoppling sker till direkt drift, Härvid anpassas motorns varvtal till c:a 70 % av det motsvarande full fart på "direkten", eller c:a 1250 v./min, så att inga ryckar i fordonet förmärkas.

Vätska för växeln.

Vätskenivån i expansionskärlet, placerat under motorhuven, skall kontrolleras daglingen. Vid påfyllning av ny vätska få ej några föroreningar medfölja, varför denna hålles genom finmaskig silduk. De i expansionskärlet befintliga tvenne filtren böra rengöras en gång  i veckan och tvättas i ren fotogen.

Vätskan för den hydrauliska växeln utgöres av ren fotogen såsom Shell Water White eller därmed jämförbar (ej "cracked") med hög kokpunkt., uppblandad med 5 % motorolja.

Smörjning

Smörjning av kullagret för kopplingsfjädrarnas medbringarring S samt de främre kullagren för den hydrauliska delen sker från två Tecalemitkoppar och bör verkställas en gång i månaden med värmebeständigt fett, t.ex. Wabo kullagerfett 150, Shell Grease Fj 4 eller Gargoyle Grease Brb-4. Endast en mindre kvantitet smörjmedel användes, enär risk föreligger att  överskott av smörjmedel kan stänka ut på kopplingsbeläggen och förorsaka slirning. Frihjulet 0 och den hydrauliska delens bakre kullager smörjas, genom att vanlig motorsmörjolja, A-olja SAE-30, tillföres genom påfyllningshålet i frihjulskåpans överdel. (Obs. ej fett eller växellåds-olja) Oljenivån i frihjulskåpan kontrolleras en gång i veckan med den därför avsedda mätstickan. För smörjning av pivotlagret R fylles smörjfickan i motorns axeltapp med värmebeständigt kullagerfett vid monteringen.

Felaktigheter

Om vätskan ej suges bort från läckagebehållaren M beror detta därpå, att den i expansionskärlet, visat å bild VI, befintliga ejektorns munstycke igensatts av föroreningar, eller att någon hithörande rörledning igensatts, eller att någon röranslutning eller tätning inom den hydrauliska växeln blivit otät© Enär dessa tätningar äor självjusterande och normalt hava nästan obegränsad livslängd, böra dessförinnan alla andra möjligheter till läckage .undersökas. För insättning av nya tätningar måste hela den hydrauliska växeln demonteras, vilket endast bör ske i Aktiebolaget Atlas Diesels verkstäder.

Vid dålig verkningsgrad undersökes först om denna beror på motorfel och sedan om luft eller gas finnes i turbinhuset. För kontroll härav loss-skruvas tryckledningen till expansionskärlet från sin förskruvning i pump-turbinhusets översida, varvid motorn skall vara stillastående. Eventuell luft eller gas avgår när man börjar lossa förskruvningen. Finnes ej luft eller gas, framträder vätska omedelbart.

Den till pumpturbinhuset hörande injektorn kan vara igensatt av föroreningar. Vid losstagning av denna måste pumpturbinhuset tömmas genom att pluggen U i bottnen borttages. Injektorn rengöres i fotogen och återinsättes, varefter systemet åter fylles med vätska genom expansionskärlet, varvid vätskan filtreras. Sedan systemet fyllts utluftas pumpturbinhuset.

Den hydrauliska växelns kylare kan utvändigt vara betäckt med smuts, varvid försämrad kylning av vätskan erhålles så att denna kan komma i kokning med gasbildning som följd, Kylaren renspolas utvändigt med vatten, och turbinhuset utluftas.

Pneumatisk manöverapparat, visad å bild VII,  är monterad direkt på kopplingskåpan och består av en cylinder med tvenne kolvar.  Den ena kolven är försedd med en massiv spindel och den andra med en ihålig sådan, förskjuthart lagrad på den förra. De båda spindlarna äro försedda med flän-sar A och C,  som i mellanläget omsluta kopplingsarmen B.  Tvenne fjädrar mellan kolvarna sträva att avlägsna dessa från varandra, så att förut nämnda flänsar omfatta kopplingsarmen med ett spel, fixerat genom en ansats på den massiva spindeln. Vardera kolven är dessutom försedd med en fjäder, inspänd mellan kolven och ett förskjutbart anslag E, som, när kolven rör sig utåt från mellanläget, pressas mot cylindergaveln. Sistnämnda fjäders kraft är mindre än den sammanlagda fjäderkraften mellan kolvarna. Insläppes tryckluft i ena cylinderrummet, komma därför de båda kolvarna utan ändring av inbördes läge att förskjutas till i närheten av ändläget. När den indirekt påverkade kolven uppnått sitt anslag, fortsätter den andra kolven, så att gapet mellan flänsarna, som omsluta kopplingsspaken, vidgas och tillåta denna att fritt intaga respektive ändlägen, utan att motorns och den hydrauliska växelns axelsystem utsättes för skadliga axialtryck.

Det är av vikt, att kopplingsspaken B i medelläget hålles så, att kopplingsfjädrarna ligga i ett plan vinkelrätt mot den hydrauliska kopplingens axel, och för den skull har en mindre förskjutning av manöverapparaten möjliggjorts, genom att hålen för fastsättningsbultarna gjorts ovala.

För utbyte av manöverapparatens manschettpackningar losskruvas de båda flänsarna A och C smat cylindergaveln, varefter hela innanmätet kan utdragas ur cylinderns

Sammanfattade skötselinstruktioner.

En vecka efter inmontering av ny eller renoverad växel:

Alla förskruvningar i rörsystemet samt bultar och muttrar å växeln efter-dragas»

Dagligen:

Kontrollera vätskenivån i expansionskärlet.

En gång i veckan:

1)   Rengör filtret i ejektorn och renblås ejektorn.
2)   Rengör tygpåsen i expansionskärlet.
3)  Kontrollera oljenivån i frihjulskåpan.
4)  Smörj  omkopplingslagret   Smörj  pumphjulslagret    (se ovan)

 En gång i månaden:

1) Kontrollera att samtliga rör och röranslutningar i systemet äro täta.
2) Renspola kylaren utvändigt.

Var sjätte månad;

1) Töm vätskesystemet.
2) Rengör injektorn.
3) Påfyll ny vätska.


Nästa avsnitt

Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006