GRUPP 5
FRAM- OCH BACKVÄXELLÅDAN.

Fram- och backväxellådan, illustrerad å bild VIII, är försedd med tre axlar, av vilka den ena, huvudaxeln H, är kopplad till motoraxeln och de övriga, s.k. mellanaxlarna, till främre och bakre boggiedrivaxlarna resp. A huvudaxeln finnas tvenne frigående spiralskurna kugghjul, 1 och 2, med 27 resp. 30 kugg, monterade och en mellan dessa å bommar medelst en kopplingsgaffel förskjutbar omkopplare 6, genom vilken det ena eller det andra av de båda frigående kugghjulen kunna sammankopplas med huvudaxeln. Av de båda mellanaxlarna är den övre försedd med tvenne spiralskurna, med axeln medelst kilar fast förbundna kugghjul 3 och 4, med 30 resp. 27 kugg, och den undre med ett med axeln fast förbundet kugghjul 5 med 27 kugg. Det bakre av de på huvudaxeln frigående kugghjulen är i konstant ingrepp med det bakre kagghjulet 3 på övre mellanaxeln, och det främre frigående kugghjulet är i konstant ingrepp med det lasta kugghjulet 5 på den undre mellanaxeln. Detta senare kugghjul är även i konstant ingrepp med det främre fasta kugghjulet 4 på den övre mellanaxeln.

För körning framåt föres omkopplaren 6 framåt, tills dess tänder ingripa i motsvarande tänder på kugghjul 1. Därvid drives den undre mellanaxeln genom dess fasta kugghjul 5 och driver detta i sin tur den övre mellanaxeln, varvid kugghjul 2 löper fritt på huvudaxeln.  För körning bakåt föres omkopplaren 6 bakåt, tills dess tänder ingripa, i motsvarande tänder på kugghjul 2, varvid detta kommer att driva den övre mellanaxeln genom kugghjul 3. Det främre kugghjulet 4 på denna axel driver i sin tur den undre mellanaxeln genom kugghjul 5 och kommer därvid kugghjul 1 att löpa fritt på huvudaxeln. Omkopplaren, 6, resp. lägen, fram, frigående och back, bestämmas av en fjäderbelastad kula, som ingriper i spår på kopplingsgaffelns axel.

I växellådans hus finnas två med rörpluggar slutna hål, ett på sidan för påfyllning av olja, vilket samtidigt tjänar som nivåhål, och ett undertill för tömning av olja,  På växellådshusets övre sida finnes ett hål för en luftningsplugg. På växellådshusets bakre gavel finnas trenne med packningar tätade lock över urtagen för växellådsaxlarna, i locket vid den övre mellanaxeln finnes anbragt en elektrisk generator, vilken levererar ström till å kontrollborden monterade mätinstrument, på vilka vagnens körhastighet kan direkt avläsas. Den främre gaveln utgöres av ett enda stort lock, varå de främre lagren sitta monterade.

Demontering och montering

Vid lådans demontering lossas skruvarna, som hålla den främre växellådsgaveln, varvid denna kan borttagas med samtliga axlar vidhängande» Innan detta kan ske, måste emellertid locket över urtaget för växel förargaffeln järnte denna senare borttagas.  Montering sker i omvänd ordning.

Skötsel

För att växellådan skall arbeta tillfredsställande, måste den hållas fylld med olja till angiven nivå. Den för smörjningen lämpliga oljan finnes angiven i smörjningstabellen å bild XXXII. Oljebyte bör ske efter 5000 km., då växellådan är ny.  Därefter var 30000:de km. I detta sammanhang må påpekas, att de på främre växellådsgaveln befintliga packningshållarna, vilka äro försedda med trycksmörjnipplar, skola hållas fyllda med fett för erhållande av effektiv tätning. För att vara säker om komplett fyllning, skall så mycket fett intryckas, att detsamma uttränger vid labyrinten. Vidare bör observeras att den vid axeln till växelförargaffeln befintliga packningsmuttern drages till, om olja skulle uttränga runt axeln.  Ävenså  måste dagligen tillses att hålet i luftnings-pluggen ej är täppt av smuts eller dylikt.

Manövrering

Fram- och backväxelns manövrering, visad å bild IX, sker medelst spakar, monterade på mariöverborden.  För att möjliggöra manövrering med endera spaken, medan den andra är låst, överföres manöverrörelsen via en differentierande anordning mellan tväraxlarna, såsom visas å bild X. Dragstängerna från spakrana på manöverborden förbindas med länkarmarna på ytterändarna av tväraxlarna, vid vilkas inre ändar differentialdreven äro fastade, och differentialens pinjongaxel förbindes medelst en dragstång med växel förargaffelns axel i fram- och backväxellådan.

Genom denna anordning erhålles alltid lika rörelse till storlek och riktning av växelföraraxelns gaffel, vare sig manövrering sker från ena eller andra manöverbordet.

Dragfjädrarna hjälpa till att hålla fram- och backväxellådans kopplingsgaffel i resp.  lägen.

Differentialhjulens hus bör vara fyllt med fett. Vid tväraxlarnas inbyggnadslager finnas smörjnipplar anbragta för trycksmörjning.


Nästa avsnitt

Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006