GRUPP 6.
KARDANAXLARNA.

Motorns effekt överföres till fram- och backväxellådan och drivhjulsaxlarna resp. via tre stycken kardanaxlar, visade å bild XI. Två av dessa äro utförda i två delar, nämligen axeln mellan motorn och fram-och backväxellådan samt axeln mellan den senare och främre drivhjulsaxeln. De delade kardanaxlarna äro förutom vid ytterändarna lagrade omedelbart framför den mellersta knuten.  Ifrågavarande lager utgöres av ett sfäriskt kullager, som är elastiskt anbragt på bärbalken i ramen.  Dessa lager utjämna automatiskt axelns riktningsändringar.  De löpa helt i olja eller fett och äro utåt omsorgsfullt tätade medelst filtpackningar. På utsidan av packningarna sitta dessutom plåtskålar, som skydda mot smuts och vatten.  Lagerhuset fästes till balken medelst 4 bultar. Gummidynor äro anbragta mellan lagerhuset och balken för att lagret skall erhålla tillräcklig rörelsefrihet.

Skötsel

Kardanknutarna äro utförda med nållager. Nipplar för trycksmörjning finnas anbragta dels på korset, dels på gaffeln för smörjning av nållager resp. bommar. Smörjning bör ske med regelbundna mellanrum eller ungefär var 30000: de km.  Mellanlagren för de delade kardanaxlarna skola smörjas ungefär var 10000:de km.  Beträffande lämplig olja resp. fett hänvisas till smörjningstabellen å bild XXXII.


Demontering och montering

Kardanaxeln utbalanseras tillsammans med sina respektive knutar vid ett varvtal, som ligger högre än det normala. Nödvändigheten av god utbalansering gör att kardanaxlama endast levereras komplett, dvs med kardanknutar. Varje kardanaxel är försedd med två påmålade streck; ett på själva axeln och ett på knuten. Vid montering måste ovillkorligen iakttagas, att dessa streck ligga i linje med varandra, emedan aggregatet är utbalanserat i detta läge. Vid demontering av en tvådelad kardanaxel lossas först den bakre kardanknutsflänsen. Sedan den bakre axelhalvan avlägsnats, lossas stödlagret från bärbalken, varefter den återstående flänsen lossas. Montering sker i omvänd ordning, varvid såsom ovan nämnts iakttages att strecket på den spårförsedda axeländen stämmer överens med motsvarande streck på kardanknuten.

KARDANVVÄXELN

Kardanväxeln, illustrerad å bild XII, överför effekten från kardanaxeln till hjulaxeln och består av 2 koniska kugghjul med spiralskarna kuggar. Det ena av dessa kugghjul, pinjongen med 10 kugg, är gjort i ett stycke med pinjongaxeln, vilken sitter lagrad med två mot varandra vända koniska rullager vid den yttre änden och ett sfäriskt rullager vid den inre änden, närmast pinjonghjulet. Det andra av de koniska kugghjulen, kronhjulet, med 27 kugg, sitter fastnitat till en på hjulaxeln utformad fläns. Vid eventuellt utbyte av kronhjul måste nitningen utföras med stor noggrannhet, så att kronhjulet på alla punkter ligger an mot flänsen med andra ord är fullständigt vinkelrätt mot axeln. Kardankåpan, vilken omsluter de koniska kugghjulen, är lagrad med koniska rullager å hjulaxeln» Kardanväxeln är utsatt för synnerligen stora påkänningar, och för att den skall kunna arbeta tyst och jämt, fordras stor noggrannhet vid kugghjulens anbringande i kardankåpan. En kuggväxel måste alltid ha ett visst glapp. Vidare skall kuggarnas anläggning mot varandra uppfylla vissa teoretiska fordringar, för att växeln skall fungera tillfredsställande.

Förfaringssättet vid kuggväxelns justering är som följer:  Några kuggar å stora, drevet, kronhjulet, bestrykes med märkfärg på båda sidor, varefter lilla drevet, pinjongen, vrides runt några varv åt båda hållen, under det att stora drevet å axeln bromsas. Märkena i märkfärgen utvisa anläggningen hos kuggarna.  Figur 1, bild XIX, visar några typiska kuggkontakter, av vilka A är riktig och de övriga felaktiga. I varje par är bilden till vänster kuggens drivande sida och den till höger kuggens baksida. Bilderna utvisa märkena å stora drevet. Tag alltid med i beräkningen att en förändring av lilla eller stora drevets läge förändrar glapprummet i växeln, varför man efter varje ändring måste kontrollera, att glappet är korrekt.  Dessa märkningar böra utföras med största omsorg, och får man icke nöja sig med mindre än att kuggkontakten är åtminstone i det närmaste i likhet med A.

Det räcker icke, att endast några få kuggar eller endast en sida av de undersökta kuggarna giva den önskade märkningen, utan bägge sidorna på alla kuggarna skola märka riktigt.

När lilla drevet är för långt inskjutet mot stora drevets centrum, förstöres stora drevets kuggar vid tån, och lilla drevets kuggar brytas av, beroende på att glappet är för litet, så att kuggarna fastna i stora drevets luckor. Om däremot lilla drevet ej är tillräckligt framskjutet mot stora drevet, förstöras kuggarna vid hälen.

Pinjongens justering axiellt sker medelst mellanlägg, vilka placeras mellan pinjongens lagerhållare och kardankåpan. Ringhjulets justering i axiell led eller rättare sagt pinjongens justering sidledes sker medelst de på hjulaxeln monterade rullagrens gängade ansättningsringar. För möjliggörande av denna justering borttagas skruvarna, som fästa packningshållarna vid kardankåpan, och justerringarna in- respektive urskruvas med hjälp av packningshållarna.

De på pinjongaxeln befintliga koniska rullagren justerats medelst mellanlägg, anbragta mellan packningshållaren och lagerhållaren.

För tätning av kardankåpan runt hjulaxeln finnes förutom de förut nämnda packningshål lama med tillhörande manschettpackningar även en labyrinttätning vid vardera sidan. Dessa labyrimttätningar hållas i läge medelst spännringar, bestående av en delad ring med därå anbragta bladfjädrar, och för justering av fjäderspänningen medlevereras ytterligare en. lös delad ring, försedd med justerskruvar, som placeras utanför den delade ringen med bladfjädrar. Denna justerring användes endast, då det gäller den inre spännringen. Fjäderspänningen å den yttre spännringen kan justeras med hjälp av en skruvmejsel, som kilas in mellan spännringen och hjulet. Vid justering lossas de skruvar, som sammanhålla spännringen. Denna förskjutes med hjälp av justerskruvarna, resp. skruvmejseln, de båda kläm-skruvarna tilldragas åter, varefter justerringen, när sådan använts, avlägsnas. Såsom framgår av bild XII äro de båda packningshållarna vid hjulaxeln såväl som packningshåll aren vid pinjongaxeln utrustade med nipplar för trycksmörjning. För erhållande av effektiv tätning måste tillses att packningshållarna hållas fyllda med fett, och skall man för att vara övertygad om att så är fallet inspruta så mycket fett, att detta börjar uttränga vid labyrinttätningen.

Kardankåpan, vilken är utförd i två delar, är försedd med två hål tillslutna med rörpluggar, det ena för oljepåfyllning respektive nivåbestämning och det andra för urtappning av oljan På kardankåpans översida finnes en luftningsplugg. Vridmomenten motverkande reaktionsstag finnas anbragta mellan vardera kardankåpan och boggieramen, Reaktionsstagstapparna äro försedda med nipplar för trycksmörjning.

Demontering och montering

Vid kardanväxelns demontering lossas först reaktionsstagen, därefter samtliga skruvar, som fästhålla packningshållarna vid hjulaxeln såväl som vid pinjonglagerhållaren, varefter bultarna, som sammanhålla de båda kardankåpshalvorna, borttagas.  Montering sker i omvänd ordning.

Smörjning

För att kardanväxeln skall arbeta på ett tillfredsställande sätt är det av vikt, att kåpan hålles fylld till angiven nivå med olja. Lämplig olja finnes angiven i smörjningstabell bild XXXII.  Oljan bör urtappas och kardanhuset rengöras, medan det är varmt, samt pånyttfyllas efter 5000 km, då kardanväxeln är ny;  därefter var 30000:de km. Ävenså bör tillses att samtliga packningshållare äro fyllda med fett, samt att reaktionsstagstapparna äro väl smorda. Dessutom skall dagligen kontrolleras att luftningspluggens hål ej är tilltäppt med smuts eller dylikt.

HJULAXLAR MED TILLBEHÖR.

Hjulaxlarna äro lagrade i SKF lagerboxar, visade å bild XII, med dubbla sfäriska rullager, d.v.s. fyra lager per axel. Själva lagerboxen är utförd av stålgjutgods och utgöres av  en över- och en underdel.

Lagerboxarna äro fyllda med rullagerfett, och böra desamma öppnas och smörjningen kontrolleras var 100000:de km.


Nästa avsnitt

Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006