GRUPP 8
BROMSSYSTEMET,

Bromssystemet utgöres dels av en tryckluftmanövrerad på samtliga hjul mekaniskt verkande driftbroms, dels av en på de fyra hjulen till Boggien närmast föraren mekaniskt verkande handbroms. Tryckluftsystemet visas schematiskt å bild XV och placeringen av de olika apparaterna i vagnen å bild XVI samt den mekaniska anordningen för såväl drift-, som handbroms å bilder XVII och XVIII.  Förutom för bromsning användes tryckluft för dörrmanövrering, sandning och signalering. De härför använda kontrollorganen och apparaterna åskådliggöras å ovannämnda schema samt bilder och figurer efter texten. Härnedan följer en kortfattad beskrivning över de olika apparaternas funktion samt skötselföreskrifter under hänvisning till å schemat angivna nummerbeteckningar.

1. Insugningsfiltret, modell Tillquist, bestående av en cylindrisk behållare fylld med filtervävnad och en ljuddämpare, är inskruvat i kompressorns luftintag och renar den ingående friskluften.  Ljuddämparen tjänar till att eliminera ljudet från den inrusande luften. Insugningsfiltret losstages från kompressorn för rengöring var 2000:de km, varvid ljuddämparen avlägsnas och filtermassan rentvättas i bensin eller trichloretylen och renblåses med tryckluft. Efter rengöring skall filtret fuktas med olja.

2. Kompressorn är av kolvtyp, monterad framtill på höger sida av motorn.  Den drives medelst kilrem från vevaxeln och smörjes från motorns trycksmörjningssystem, till vilket den är ansluten medelst rörledningar. Efter det att kompressorn varit demonterad och tömd på olja. skall l/2 l.motorolja påfyllas i dess vevhus.

3. Kylrör av tunnväggiga stålrör ombesörjer den komprimerade luftens avkylning, innan densamma fortsätter till huvudluftbehållarna. Kylrören böra, om de bliva täckta med smuts, renspolas med vatten.

6. Oljeavskiljaren, fig 2 bild XIX, tjänar till att avskilja event. medföljande kompressorolja.  Oljan avskiljes, då luften passerar och uppsamlas i behållarens undre del,  I bottnen av behållaren finnes avbragt en kikkran för oljans avtappning. Avskild olja avtappas genom bottenkranen dagligen.

7. Tryckregulatorn, fig. 3 bild XX, är av typ RU 30l/2, modell Tillquist, och den tjänar till att hålla trycket i huvudluftbehållarna så nära som möjligt konstant vid 6 kg/cm2.  Den i kompressorn alstrade tryckluften passerar genom regulatorns backventil.  Kanal "a" förbinder rummet ovanför backventilen med rummet innanför membranen.  Då fastställt arbetstryck uppnåtts, lättar membranen och tryckluft passerar förbi denna och genom kanal "c" till rummet ovanför regleringskolven.   Denna tryckes ned och öppnar tomgångsventilen. Kompressorn arbetar därefter i tomgång, då luften passerar genom kanal "d" och avgår genom ljuddämparfiltret.

Backventilen hindrar den i systemet inpumpade luften från att strömma tillbaka. Då behållartrycket sjunkit med c:a 0,4 kg/cm2, stänger membranen. Luften ovanför regleringskolven avgår genom evakueringsmunstycket "e", kolven återgår till sitt övre läge och tomgångsventilen stänger. Kompressorn arbetar åter mot behållartrycket, och tryckluft passerar genom backventilen till behållarna.

Event. fel och deras avhjälpande:

1)  Luft läcker genom ljuddämparfiltret, innan fullt behållartryck uppnåtts.

Orsak och åtgärd:  a) Tomgångsventilen otät, - Ventilen utskruvas med tappnyckel, Ventilplatta och tätningsring rengöras. Skadade delar utbytas.

b) Membranen otät. - Uttages och rengöres, utbytes vid allra minsta skada. Membranen infettas lätt vid hopsättning,

2)  Behållarluft läcker genom ljuddämparfiltret vid stillastående kompressor även sedan arbetstryckets undre gränsvärde passerats.

Orsak och  åtgärd  a) Backventil otät. - Backventilen utskruvas med tappnyckel. Ventilplatta och tätningsring rengöras. Skadade delar utbytas.

b) Membran otät, vid kraftigt läckage även kolvmanschetten. Membranen undersökes och behandlas enl. 1 b ovan. Regleringskolven uttages, kolvmanschetten rengöres, uppmjukas och infettas,

3)  Tryckregulatorn kopplar ej in kompressorn på laddning, trots att behållartrycket sjunker under den undre gränsen.

Orsak och åtgärd  a) Evakueringshålet "e" igenstoppat, - Ljuddämparfiltret  avmonteras och munstycket rengöres försiktigt. Hålet får ej förstoras,

b) Membranen otät. - Avhjälpes enl.- 1 b ovan.

c) Kolven har fastnat i nedtryckt läge. - Regleringskolven uttages, kolvmanschetten rengöres, uppmjukas och infettas.

d) Tomgångsventilen otät. - Avhjälpes enl. 1 b ovan.

4)  Tryckregulatorn kopplar ej ut kompressorn, trots att fullt tryck uppnåtts i behållaren utan fortsätter att låta. kompressorn arbeta, tills säkerhetsventilen blåser,.

Orsak och åtgärd        a) Kolven har fastnat i sitt övre läge.  - Avhjälpes enl.  3 c ovan.

5)    Tryckregulatorn bullrar.

Orsak och åtgärd         a)  Membranen sitter lös. - Skruvhylsan åtdrages

b)  Membranen är torr.  - Avhjälpes enl. I b ovan.

Tryckregulatorn tömmes och rengöres vid allmän genomgång.

8. Huvudluftbehållarna utgöras av cylindriska plåtbehållare,  rymd 150 lit., som tjäna till att magasinera komprimerad luft, vilken skall utgöra en reserv,  om tryckluftbehovet momentant skulle överstiga kompressorns kapacitet samt även användas vid manövrering under stillastående.   Behållarna äro försedda med ventiler 10 för avtappning av kondensvatten, vilket bör ske daglingen.

9.  Säkerhetsventilen utgöres av en enkel fjäderberlastad kulventil  och träder i funktion,  för den händelse tryckregulatorn ej skulle verka  och om trycket skulle stiga till 6 1/2 kg/cm2 ,  för vilket tryck säkerhetsventilen är inställd.  Densamma är plomberad och får ej utsättas  för åverkan.

11. Alkoholförgasaren.  fig.  4 bild XX, har till uppgift att giva tryckluften en tillsats av alkoholånga till förhindrande av att medföljande vattenpartiklar frysa under den kalla årstiden och så menligt inverka på systemets funktion.    Alkoholförgasaren  måste ovillkorligen  innehålla sprit, när yttertemperaturen är 0o C    eller därunder. Före spritens påfyllande  skall event.  kondensvatten avtappas genom bottenpluggen.  Påfyllning av alkohol kan ske inifrån vagnen.

12.  Luftfiltret fig. 5 bild XXI har till uppgift att rena den passerande tryckluften från event.  från rörledningarna härstammande föroreningar, vilka skulle kunna menligt inverka på de efterföljande apparaternas funktion.    Filtermassan utgöres av tagel.  Beträffande luftventilens skötsel gäller följande:

a)  Kondensvatten avtappas genom bottenpluggen dagligen.
b)   Filtret isärtages och filtermassan tvättas i bensin eller tri-cloretylén

15. Reduceringsventilen,  fig 6, bild XXI, typ R 7, modell Tillquist, tjänar till att reducera trycket mellan huvudluftbehållaren och manöverventilen från 6 kg/cm2    till c:a 4 kg/cm2.  Reduceringsventilen består av en undre fjäderkammare och en övre ventilkamrnare mellan vilka ett böjligt membran.13,  bestående av ett flertal plåtlameller är insatt.  Membranen pressas uppåt av en eller flera underliggande spiralfjädrar 10,  11 och påverkar i sin tur kägelventilen 7 i den övre kammaren.  Tryckluften strömmar från högtrycks sidan genom kägelventilen till lågtryckssidan.

Då trycket på lågtryckssidan nått ett sådant värde att fjäderspänningen uppväges, pressas membranen nedåt och kägelventilen stänges av fjädern. 12. Då lufttrycket på lågtryckssidan sjunker till ett värde, som ligger under fjäderspänningen öppnas kägelventilen åter, och högtrycksluft kan inströmma. Fjäderns inställning på önskat tryck sker genom in- eller urskruvning av den gängade bottenhylsan 4, vilken sedan låses med säkringsskruven 14.

Event. fel och deras avhjälpande.

1)  Lågtrycket stiger över önskat värde.

Orsak och åtgärd  a) Ventil otät. - Ventil och säte rengöras, omslipas om så erfordras,
b) Ventilen har fastnat i öppet läge på grund av smuts, -Rengöring och infettning av styrningsytorna.
c) Brusten ventilfjäder. - Skadad fjäder utbytes.
d) Ventilen fastfrusen. - Upptinas försiktigt med blåslampa. Smältvattnet avlägsnas ur ventilhuset. Styr-och tätningsytor avtorkas och infettas,

2)  Tryckluft utströmmar från fjäderkammaren.

Orsak och åtgärd Brott på membranen. - Membranen utbytes
:
3)  Ventilen brummar under matning.

Orsak och åtgärd  Styrkolven 3 i fjäderkammaren kantrar eller klämmes. Kolven rengöres och infettas.

Skötsel.

Vid den regelbundet återkommande allmänna genomgången  av fordonet skall ventilen fullständigt tagas isär och rengöras. Det rekommenderas att vid sådant tillfälle utbyta membranen, om denna ej är fullkomligt felfri. Skadade packningar ersättas. Finnas repor eller andra fel på ventilens tätningsyta, skall denna omslipas. Före hopsättning skola samtliga glidytor och fjäderns tryckbrickor 5 insmörjas med vaselin.

14.  Förarövervakningsventilen, fig. 7 bild XXII, har till uppgift att via en strypbackventil fig, 8 och fördröjningstank, fig, 9, påverka manöverventilen fig. 10, närmare beskriven nedan, därhän, att broms och sandning sker för den händelse, att föraren skulle släppa "dödmansgreppet".

Ventilens handtag 1 hålles nedtryckt med "dödmansgreppet" under körning, varvid kolven 2 genom tryckfjädern 3 hålles tryckt mot det undre sätet till avluftningskanalen, så. att tryckluften ej kan passera. Släppes "dödmansgreppet" lyftes handtaget 1 av dragfjädern 4, varvid kolvarna 5 och 2 tryckas nedåt, frigörande det undre sätet till avluftningskanalen 8. Tryckluften strömmar därvid via intaget 6, kanalerna i kolven 2 och  uttaget 7 samt rörledningar, som gå till förarövervakningsventilen i vagnens andra ände,  och vars handtag redan förut är upplyft, genom denna ventils intag 6, kanalerna i kolv 2 och avluftningskanalen samt uttag 7 till strypbackventilen, närmare beskriven nedan. Tryckluften fortsätter genom strypbackventilens fina hål till fördröjningstanken, vilken så småningom fylles, åstadkommande en fördröjning på 8 sek, och går sedan vidare till manöverventilen 20, närmare beskriven nedan. Den i den senare befintliga kolven höjes, varvid direkta bromsledningen från reduceringsventilen avstänges, den från manöverventilen utgående genomgående bromsledningen öppnas till fria luften och ledningen till samtliga sandströdosor öppnas, så att tryckluft påsläppes till dessa.

Så snart förarövervakningsventilens handtag åter nedtryckes, avstänges ifrågavarande ventil, och den i manöverventilen, ledningarna, fördröjningstanken, strypbackventilen och den andra förarövervakningsventilen befintliga tryckluften utsläppes i fria luften genom avluftningskanalen i den förstnämnda förarövervakningsventilen. Den i manöverventilen "befintliga kolven pressas åter ned av en tryckfjäder, och bromssystemet återställes i sitt tidigare skick. Förarövervakningsventilen bör isärtagas och rengöras vid allmän genomgång av vagnen  samt kolvarna före ihopsättningen lätt inoljas.

15. Dubbelmanometrar, en på vardera kontrollbordet, anger dels genomgående broms ledningens tryck, dels trycket i huvudlufthehållarna-högtrycksledningen

18. Strypbackventilen, fig. 8 bild XXII, är insatt i högtrycks ledningen mellan förarövervakningsventilerna och fördröjningstanken, såsom ovan beskrivits, och har till uppgift att strypa tryckluften, som går till sistnämnda tank. Den är försedd med en fjäderbelastad backventil och vid sidan därav ett fint hål. Genom det fina hålet passerar långsamt tryckluft från förarövervakningsventilen till fördröjningstanken. Vid avluftning av ledningen öppnas backventilen, så att den i ledningen kvarvarande tryckluften snabbt avgår. Det bör emellanåt kontrolleras att det fina hålet ej är täppt med smuts eller dylikt.

19. Fördröjniningstanken. fig 9 bild XXIII, är en enkel cylindrisk plåtbehållare, rymmande 3 l., försedd med intag på sidan för tryckluften och i botten en avtappningsplugg. Dess funktion framgår av beskrivningen under förarövervakningsventilen.

20. Manöverventilen, fig. 10 bild XXIII, och ovan omnämnd under förarövervakningsventilen, består av ett gjutet hus, inuti vilket finnes anbragt en  fjäderbelastad kolv, vars stång medelst svarvade spår utformats till en trevägsventil. I ventilhusets undre del finnas tre par röranslutningar samt ett i övre delen under kolven befintligt luftintag.  När, såsom ovan nämnts under övervakningsventilen, föraren släpper "dödmansgreppet", strömmar tryckluft med 8 sek, fördröjning in under kolven i manöverventilen och pressar denna uppåt, sammanpressande tryckfjädern. Medelst de i kolvstången svarvade spåren avstänges direkta bromsledningen mellan huvudluftbehållarna och förarbromsventilerna, förbindes genomgående bromsledningen med fria luften och påsläppes tryckluften till sandströdösorna. Vid kolvens återgång genom tryckfjäderns verkan öppnas åter direkta bromsledningen till förarbromsventilerna, genomgående bromsledningen avstänges liksom även ledningen till sandströdosorna.

Beträffande manöverventilens skötsel gäller följande:

a) Kondensvatten avtappas genom bottenpluggen en gång  per månad.
b) Hela manöverventilen isärtages och rengöres en gång  per år. Vid demontering beaktas, att kolven icke genom oförsiktighet glider ur huset och skadas. Vid inskruvning av nipplar och rörförskruvningar tillses att dessa ej dragas i botten och trycka in mellanväggen, vilket skulle resultera i att kolven klämmes fast.

21. Kikkranen, typ 4311,  modell Ahlsell & Bernström, är monterad i manöverbordet och manövreras med ett handtag på bordets undersida. Kikkranen avstänger direkta bromsledningen till närmaste förarbromsventil, då dess manöverhandtag vrides 90o. Nämnda handtag är försett med ett knaster, som förhindrar, att detsamma kan flyttas till det andra manöverbordet, förrän det vridits 90o,  d.v.s. förrän kikkranen stängts.  Se vidare under manövrering.

22. Förarbromsventilen, fig 12 bild XXIV, utgör det egentliga, direkta bromsmanövreringsorganet.  Medelst ventilen i densamma kan dels direkta bromsledningen förbindas med fria luften, dels kan tryckluft påsläppas till sandströdosorna framför de främre hjulen, hänfört till körriktningen, av vardera boggien. Dess funktion är som följer:  Genom vridning av handtaget 1 i riktning mot fullbromsläge sker gradvis en sänkning av trycket i direkta bromsledningen på så sätt, att det genom handtaget påverkade kugghjulet 2 ingriper i och förskjuter den till kuggstång utbildade kolven 3. Därvid minskas spänningen  i fjädern 4,  och den i genomgående bromsledningen befintliga tryckluften förskjuter kolven 5 i manöverhandtagets rörelseriktning, varvid kanal 6 och därmed tryckluften från direkta broms ledningen avstänges och kanalen 7 öppnas. Tryckluften från genomgående bromsledningen får därvid tillträde till fria luften, resulterande i en trycksänkning i sistnämnda ledning. Så snart trycket sjunkit till ett värde motsvarande eller något under trycket frän fjädern 4, förskjutes kolven 5 i riktning motsatt till manöverhandtagets rörelseriktning avstängande kanalen 7. Vid fortsatt vridning av manöverhandtaget upprepas samma procedur, så att bromsverkan vid regleringsventil och bromscylinder i och med handtagets vridning gradvis stegras genom den gradvisa sänkningen av trycket i genomgående bromsledningen. Vid handtagets återförande till gångläge skjuter tryckfjädern 8 kolven 3 och tryckfjädern 4 kolven 5 tillhaka till utgångsläget.

Den bakom kolven 5 befintliga tryckfjädern 11 tjänar till att hålla kolven 5 tryckt mot brickan 12, då ingen tryckluft finnes i genomgående bromsledningen. Då sandning önskas, nedtryckes handtaget 1, vilket är pivoterande fäst vid kugghjulets 2 axel, varvid kolven 9 och den i dess ände befintliga planventilen 10 tryckas nedåt.   Den under ventilen befintliga tryckluften från direkta bromsledningen passerar genom ventilöppningen till ledningen för sandströdosorna.

Förarbromsventilen isärtages och rengöres en gång  per år. Kolvarna och övriga delar insmörjas med fett.

26. Dammsamlaren har till uppgift att ytterligare rena tryckluften, innan densamma går till bromscylindrarna. Den tömmes på föroreningar genom bottenpluggen.

27. Nödbromsen, fig 13 bild XXV, utgöres av en vanlig kikkran, som vid handtagets vridning förbinder genomgående bromsledningen med fria luften.

29. Backventilen, fig. 14 bild XXV, av vilka två st. verkande i motsatta riktningar äro insatta i förgreningen av tryckluftledningen mellan manöverventilen och sandströdosorna, har till uppgift att genomsläppa tryckluft från manöverventilen till samtliga dosor, då "dödmansgreppet" släppes, men att vid sandning medelst förarbromsventilen förhindra att tryckluft går till de bakre hjulen, hänfört till rörelseriktningen, i varje boggie.

30. Trevägskranen tjänar till att vid behov avstänga broms cylindrarna för den ena eller andra boggien från genomgående broms ledningen.

31. Regleringsventilen, fig. 15 bild XXVI, användes för reglering av trycket till respektive bromscylindrar. Den består av ett cylindriskt gjutet hus, försett med sex uttag. Från tre uttag gå ledningar till genomgående bromsledningen, bromscylindern och hjälpluftbehållaren respektive, och de övriga tre äro uttag till fria luften, avluftningsledning och säte för backventil respektive.  Ett lock å behållarens övre del utgör ett hus för en justeringsskruv och fjäder, och i botten är behållaren försedd med en dräneringsplugg, som samtidigt utgör hållare för en stötdämpare.  I behållarens inre finnas tvenne kolvar anbragta, medelst vilka lufttrycket regleras.

Lufttrycket i genomgående bromsledningen, vilket verkar på kolven 1, och vilket balanseras av tryckfjädern 2, hålla ko1varna 1 och 3 i deras översta läge, så att tryckluften lämnas fri passage genom kanalen 4 och via backventilen 5 inströmmar i hjälpluftbehållaren. Trycket i hjälpluftbehållaren skall normalt vara detsamma som i genomgående broms ledningen» Om trycket i genomgående bromsledningen och således även under kolven 1 sänkes, förskjutes denna senare nedåt genom tryckfjädern 2 och avstänger kanalen 4. Samtidigt öppnar kolven 3 passagen 6 och trycklufteb från hjälpluftbehållaren strömmar via denna, ursvarvningen och kanalerna i kolven 3 till bromscylindern. Då det därvid uppkomna trycket under kolven 3  tillsammans med det kvarvarande trycket i genomgående bromsledningen nått ett värde, som upphäver spänningen från fjädern 2, höja sig kolvarna åter och kanalen 6 avstänges. Tryckluften i hjälpluftbehållaren förhindras genom "backventilen 5 att gå tillbaka till genomgående bromsledningen. Vid förnyad trycksänkning i genomgående bromsledningen genom vridningen av förarbromsventilens handtag återupprepas samma procedur till dess all tryckluft avlägsnats ur den genomgående bromsledningen.

Återföres förarbromsventilens handtag till gångläge, varvid fullt tryck åter erhålles i genomgående bromsledningen intaga kolvarna sina topplägen, varvid passagen 6 stänges och passagen 7 öppnas så att den i broms cylindern befintliga tryckluften kan utströmma i fria luften och kolven i bromscylindern kan återgå till sitt ursprungliga läge. Samtidigt höjes kolven 1 så att tryckluft kan åter inströmma via kanalen 4 och backventilen 5 i hjälpluftbehållaren.  Fyllning av hjälpluftbehållaren sker endast i lossläge. Medelst justeringsskruven över tryckfjädern 2 kan reglering utföras så, att det på bromscylindern verkande trycket får ett värde under trycket i hjälpluftbehållaren. Genom det lätta läckaget, som är oundvikligt på grund av nödvändigt spelrum, förbi kolven 1 bildas så småningom en luftkudde över denna, vilket skulle hindra ventilens funktion. För avvärjande av detta har rummet ovanför kolven 1 förbundits med fria luften genom avluftningsledningen. Den undertill anbragta stötdämparen tjänar till att dämpa slagen från kolven 1 vid hastig bromsning.

För regleringsventilens skötsel gäller förlande:

a. Kondensvatten avtappas genom bottenpluggen en gång  per månad, varvid beaktas att kolven 1 icke glider ur ventilen och skadas.
b. Ventilen isärtages och rengöres en gång per år och kolvarna insmörjas med fett. Om ledningen till bromscylindern eller avluftningsledningen blir täppt av smuts eller dylikt träder bromsen i funktion. Vid demontering beaktas att kolvarna icke genom oförsiktighet glida ur ventilen och skadas, Närmare anvisningar för regleringsventilens justering återfinnes under manövrering. Vid inskruvning av nipplar eller rörförskruvningar tillses att dessa ej dragas i botten och trycka in mellanväggen, vilket skulle resultera i att kolven klämmes fast.

32.  Hjälpluftbehållaren utgöres av en cylindrisk plåtbehållare, rymd 20 lit, försedd med en kran för kondensvattnets avtappning. Dess uppgift är, som tidigare framgått, att magasinera tryckluft från genomgående broms ledningen för vidarebefordran till bromscylindern vid sänkning av trycket i genomgående broms ledningen.

Kondensvattnet bör avtappas dagligen.

33. Bromscylindern, fabr. Bosch, typ SV/DM 125/140? fig l6 bild XXVI, består av en cylindrisk plåtbehållare invändigt försedd med en kolv, vars kolvstång är mekaniskt förbunden med länkarmarna, som påverka bromskams-axlarna. På kolvens ena sida verkar atmosfärtrycket och på den andra sidan vid bromsning trycket från hjälpluftbehållaren. En fjäder på atmosfär-trycksidan återför kolven till sitt ursprungsläge, när tryckluften släppes ut efter fullgjord bromsning. Bromscylinderns glidytor höra inoljas en gång per år.

34. Strypkranen är en vanlig 1/4" kikkran, medelst vilken tryckluften till sandströdosorna kan avstängas.

35 och 36. Sandströdosorna, modell Tillquist 305, äro av sådan konstruktion och sådant verkningssätt, att sand blåses direkt mot skenorna omedelbart vid och framför hjulens kontaktpunkter. För sandströdosornas tillfredsställande funktion är det nödvändigt, att lerfri och fullkomligt torr ej alltför finkornig sand användes.

38. Manöverventilen för hydrauliska växeln består av en kikkran med fyra manöverlägen. I "stängt" läge passerar ingen tryckluft genom ventilen. Ställes ventilen i "neutralt" läge, sättas båda sidor avkopplingscylindern 39 för hydrauliska växeln i förbindelse med fria luften, och i lägena "hydraul" och "direkt" insläppes tryckluften till ena respektive andra sidan av kolven i kopplingscylindern, varvid den motsatta sidan i vardera fallet öppnas till fria luften.

40. Överströmningsventilen har till uppgift att genomsläppa tryckluft till dörrmanövreringscylindrarna, när trycket uppnått ett värde av 4 l/2 kg/cm2. Skulle trycket i dörrmanövreringssystemet sjunka under 4 l/2 kg/cm2, stänger överströmningsventilen automatiskt ledningen, så att lufttrycket i högtrycks-ledningen ej sänkes under detta värde på grund av event. läckage i dörrmanövreringssystemet.

I det pneumatiska dörrmanövreringssystemet även visat i bild XV, ingår för övrigt:

41. Reduceringventil utan kondensvattenavskiljare, typ 7390, modell Eigenbrodt.

42. Dörrstängarcylindrar, typ 7150, modell Eigenbrodt.

43. Luftbehållare, rymd 60 lit.

44. Styrventiler, typ 7375, modell Eigenbrodt.

VERKNINGSSÄTT:  JUSTERING OCH MANÖVRERING.

Bromsning erhålles vid trycksänkning i genomgående broms ledningen.  Trycksänkningen åstadkommes genom vridning av förarbromsventilens handtag och står i proportion till denna. Allt eftersom trycket i genomgående bromsledningen sjunker, påsläppes tryckluft via regleringsventilen från hjälpluftbehållaren till brömscylindern, och bromskraften stiger. Följaktligen är bromskraften proportionell mot vridningen av sagda handtag. Trycket i genomgående bromsledningen hålles normalt konstant genom en reduceringsventil, och bör dess inställning vara sådan, att utgående trycket uppgår till c:a 4 atö.  Bromsverkan kan justeras antingen genom att ändra det mekaniska hävstångsförhållandet  eller genom justering av regleringsventilen,  fig. 13.   Regleringsventilen är emellertid riktigt injusterad vid fabriken och bör icke utan tvingande skäl ändras.

Vid justering av regleringsventilen borttages den i ledningen mellan regleringsventilen och bromscylindrarna befintliga pluggen (pluggen är säkrad medelst en låstråd,  som åter måste anbringas vid återinsättning av pluggen) ,  och en manometer graderad 0-6 atö insättes i stället.

Manometerns utslag iakttages ständigt under justeringens utförande. Dess utslag visar vid provbromsning det bromstryck,  som erhålles i broms-cylindern.  Själva justeringen utföres så,  att  den under skyddshuven, vilken borttages,  befintliga skruven med 4-kant. skalle  in- respektive ur-skruvas.  För erhållande  av ökat tryck (ökad bromsverkan)  i bromsledningen mellan regleringsventilen och bromscylindern inskruvas  justerskruven (vrides medsols),   till dess  ett  tryckvärde motsvarande utjämningstrycket mellan hjälpluftbehållare och bromscylinder erhållits,  Detta utjämningstryck är c:a 3.5 atö.  Så snart detta eller tillnärmelsevis detta tryck uppnåtts,  får under inga omständigheter justerskruven ytterligare inskruvas, En ytterligare  inskruvning medför  risk för att regleringsventilen icke lossar bromsen tillräckligt. För att vara säker på att justerskruven ej inskruvas  för långt,  bör den åter urskruvas en aning,  eller till dess trycket visar tendens  att sjunka.  För erhållande av minskat tryck i broms-ledningen mellan regleringsventilen och broms cylindern urskruvas  justerskruven (vrides motsols), varvid minskad bromsverkan erhålles.  Vid justering av regleringsventilen bör alltid så .lång tid förflyta mellan varje provbromsning,  att full  laddning av hjälpluftbehållaren erhållits.  Som allmän regel gäller,  att samtliga regleringsventiler i ett tågsätt justeras så,  att så samtidig brons verkan som möjligt  erhålles.

Såsom ovan nämnts manövreras bromsen medelst förarbromsventilens handtag. Innan manövrering kan ske,  måste emellertid kikkran 21 öppnas, så att tryckluften påsläppes till närmaste förarbromsventil.  Föraren skall i god tid före motorvagns igångsättande öppna kikkranen, så att redan före igångsättandet hjälpluftbehållarna äro fyllda med luft av tillräckligt tryck.

Då  föraren lämnar manöverplatsen för att köra åt motsatt håll, skall kikkranen stängas och ventilen för hydrauliska växeln absolut ställas på "stängd".

Då .bromsen icke är i användning skall handtaget å förarbromsventilen vara i lossläge och manometern för genomgående bromsledningen visa c:a 4 atö.  Med den i bromsledningen befintliga trevägskranen 30 kan genomgående bromsledningen avstängas till en boggie, vilken som helst,  men icke båda.

Normalt skall trevägskranen vara i sådant läge att båda boggierna bromsas.

Vid behov kan en boggie kopplas bort från bromssystemet.

Om ett sådant fel inträffat att bromsen icke släpper, kan hjälpluftbehållaren avluftas genom avtappningskranen.

Den mekaniska delen av bromssystemet visas å bilder XVII & XVIII. Vid sänkning av trycket i genomgående broms ledningen påsläppes tryckluft från hjälpbehållaren till bromscylindern 1, vars kolv skjutes ut och genom hävarmarna 2 åstadkommer en motsols vridning av överföringsaxlarna 3, vilka genom länkarmarna 4, bromsstagen 5, hävarmarna 6, bromsstagen 7 och vinkelarmarna 8 överför bromskraften till kammarna 9, vilka äro försedda med ett antal justeringshål för kammarnas eftersättning vid bromsbeläggens förslitning. Genom vågarmen 10 och användande av två överföringsaxlar, vilka äro i ena änden sfäriskt lagrade och i den andra änden pendlande upphängda, erhålles en utjämning, så att kraften blir lika vid alla fyra hjulen.

Vid handbromssystemet överföres kraften från handbromsspaken via stagen 11, 12 och 13, hävarmen 14, den knutförsedda axeln 15, hävarmen 16 och länken 17 till hävarmarna 2 och vidare genom tryckluftbromsens mekaniska system, beskrivet ovan, till bromskammarna. Tack vare den knutförsedda axeln 15, som är delad och försedd med bommar tillåtande inbördes förskjutning, förbliver bromssystemet opåverkat av fjädringen mellan karosseri och boggie.Nästa avsnitt

Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006