Signal "allt väl" given i enskild ställning med hoprullad signalflagga Instruktioner för underhåll av signal- och teleanläggningar

Under 1870-talet sköttes tillsyn och underhåll av all infrastruktur av banavdelningen. Någon särskild organisation för skötsel av signal- och teleanläggningar fanns ännu inte, med undantag av telegrafiinspektörer. Dessa inspektörer tycks dock ha tillhört trafikavdelningen, och normalt arbetat som telegrafister.

Banavdelningens personal svarade också för mycket av säkerhetstjänsten, inklusive manövrering av växlar och signaler vid förgreningsväxlar och vissa stationer. En viktig uppgift för banvakterna var att posta för tågen, stående i enskild ställning med hoprullad signalflagga.

"...apparater och instrumenter m. m. skola aktsamt behandlas och med omsorg vårdas..."

[P M n:o 7] 

Järnvägspersonalen tycks ha haft svårt att hantera de ömtåliga apparaterna. Om en telegrafapparat skadades genom vårdslös behandling skulle reparation bekostas av stationens telegrafpersonal.

"Vid minsta fel å telegrafapparat, hvarigenom telegraferingen försvåras" skulle man rekvirera en annan apparat "på det ej den felaktiga må genom fortsatt begagnande taga större skada än nödigt är". Stationsföreståndaren skulle rekvirera ersättningsapparat, och det påpekas särskilt att rekvisitionen skall vara egenhändigt underskriven. När ersättningsapparaten anlänt gällde det för stationsföreståndaren att ofördröjligen sända in den felaktiga till SJ telegrafverkstad. Stationsföreståndare som inte var tillräckligt snabb med detta straffades "såsom för tjenstefel". Kanske var det brist på fungerande telegrafapparater, i varje fall påpekas särskilt att apparat på väg till eller från telegrafverkstaden inte fick kvarhållas av annan station. Tågens konduktörer ansvarade för detta.

"Spindelväf på hattarne" - banavdelningens tillsyn och underhåll av telegrafledningar

[Tillsyn av telegrafledningarna] del A:

Banmästare och banvakter skulle sköta felsökning och felavhjälpning på ledningarna. Lyckades det inte, kunde man tillkalla telegraftjänsteman (paragraf 1). Linjefel kunde orsakas till exempel av väderleken, att stolpar välte eller bröts av, skador på hattarna (isolatorerna), avsliten tråd, trådens beröring med träd, marken eller annan tråd. Det nämns särskilt de problem som kan orsakas "då samlingar af is, snö, rimfrost, spindelväf o.s.v. fastna på hattarne eller på den öfre delen av stolparne" (paragraf 3). Första motåtgärden var att ge stolpen några hårda slag. I andra hand kunde man rengöra hattarna med borste.

Paragraf 4 behandlar stolpar som hotar att falla. Man rekommenderar att stolpen återförs i lodrät ställning medelst ett tåg eller genom tryckning med stegen. Ibland kanske man måste sätta upp stag eller strävor. Avbruten stolpe ersätts med en ny. Man bör undvika att ersätta impregnerad stolpe med oimpregnerad.

Paragraf 5 handlar om skadade hattar. Baningenjörer avgjorde i tveksamma fall om en isolator borde bytas, "härvid ihågkommes, att ledningens brukbarhet är i fara, om träden antingen direkt eller genom fuktighet som fälles ur luften, kommer i ledande förbindelse med hattarnes fästen vid stolparne"

De följande paragraferna behandlar skarvning av avslitna trådar, undandröjande av grenar och kvistar (avståndet till grenar och blad skall vara minst tre fot), avkvistning av träd, åtgärder vid sammanslingrade trådar mm.

Paragraf 9 ger rådet att vid alla reparationer undvika att skada de övriga felfria ledningarna.

I paragraf 10 påpekas att banpersonalen skall ha koll på de olika ledningarnas nummer eller littera, och noga kunna urskilja statstelegrafens ledningar från järnvägens.

"nödigt utresa till ställe der fel bemärkts" - trafikavdelningen och telegrafen

[Tillsyn av telegrafledningarna]
del B:

Station som upptäckte fel skulle underrätta vederbörande telegrafiinspektör men även själv försöka hitta och åtgärda felet. Misstänkte man att felet fanns på linjen, skulle banmästare och banvakter underrättas.

Var det bara Morseledningen som blivit obrukbar, kunde man nyttja visartelegrafledningen. Det kunde finnas mellanstationer med enbart visartelegraf. (Paragraf 13)

Om en telegrafiinspektör ansåg det "nödigt utresa till ställe, der fel bemärkts", skulle han först underrätta föreståndaren på den station där han normalt tjänstgjorde som telegrafist. Inspektören skulle anteckna alla fel i en särskild bok (paragraf 15).

Stationsföreståndare hade lika skyldighet vad gällde statstelegrafen som järnvägens egen telegraf. "Statstelegrafen får dock icke betjenas i sådan utsträckning, att olägenheter för jernvägstrafiken derigenom uppstå" heter det i paragraf 16. Där nämns också att fel på statstelegrafledningarna skall anmälas till statstelegrafstation, inte till järnvägens telegrafiinspektör.


Källor

[Tjenstgöringsreglemente] Tjenstöringsreglemente vid Statens jernvägar, faststäldt af Kongl. Styrelsen för Statens jernvägstrafik den 26 januari 1877 att gälla till efterrättelse från och med den 1 oktober samma år. Stockholm 1877.

[Tillsyn av telegrafledningarna] Statens jernvägstrafik: Instruktion rörande tillsynen av telegrafledningarna och sättet att afhjelpa derå uppkomna fel. Stockholm 1872

[P M N:o 7]  Statens jernvägstrafik, Trafikafdelningen: P.M. (N:o 7) angående vården af Telegrafapparater m. m.  Stockholm 1872, i Öfverdirektörens för Trafikafdelningen P.M
Startsidan


Sidan uppdaterad senast den 7 december 2019