Göteborg SJ 

Bangårdsritning
Ritningen ovan är från [WSB 1872]. I banhallen finns fyra vagnvändskivor. Bortom banhallen finns en stor vändskiva. Nedanför (norr om) banhallen finns godsmagasin för ankommande (3) och avgående (4) gods. Ännu längre norrut låg lokstall och verkstäder.

Säkerhetsanordningarna tycks från början ha inskränkt sig till en semafor vid infarten. Invid denna signal fanns en vaktkur [WSB 1872].

Senast 1878 tillkom en ringledning för informationsöverföring mellan Olskroken, kuren vid infarten till Göteborg och Göteborgs station. Troligen hade ringverket samband med att de nya lokstallarna vid Skansen Lejonet tillkom i slutet av 1870-talet. Göteborgs stationsgräns flyttades antagligen ut till Skansen. Nedan återges instruktionen för detta ringverk. 

 
Statens Jernvägstrafik.                                                              
Tillhör cirkulär n:r 582.

Instruktion

för begagnande och tillsyn af

det elektriska ringverket å Göteborgs och Olskrokens stationer.

Detta ringverk användes till signalering mellan Göteborgs eller Olskrokens stationshus och vaktkuren vid yttersta östra vexeln å Göteborgs station för de bantåg, som skola passera bemälde vexel.

De till ringverket hörande å stationshusen samt vaktkuren anbragta ringklockorna och kontaktknapparne äro medelst elektrisk ledning så förenade att ringklockan å det ena stället ljuder, så länge kontaktknappen å det andra hålles nedtryckt. Beträffande signaleringen med detta ringverk samt livad i öfrigt är att iakttaga vid bantågs utsändande och insläppande å Göteborgs station gälla följande föreskrifter.

§  1
Såsom signalkarl vid vaktkuren må ingen användas, som ej fullständigt känner och förstår så väl denna instruktion, som de föreskrifter Signalordningen och Instruktionen för signalkarlar och spårvexlare innehålla, samt derjemte fått del af de särskilda  bestämmelser,  som kunna vara utfärdade rörande ankommande tågs invexling på de olika inloppsspåren å Göteborgs bangård.

§ 2
Innan tåg får afgå från Göteborgs station gifvas följande signaler med ringverket:

Från stationshuset, fem minuter före tågets afgångstid, medelst tryckning å kontaktknappen,

två (2) korta ringningar, hvilken signal innebär, så väl underrättelse till signalkarlen vid vaktkuren att tåg skall afgå, som förfrågan om hinder för tågets afsändning förefinnes.

Af signalkarlen vid vaktkuren, — så snart han erhållit nyssnämnda signal, — medelst tryckning å vederbörlig kontaktknapp;

om intet hinder för tåget finnes,
två (2)  korta ringningar,  hvarigenom han  tillkännager att banan är klar för tågets passerande, men

om hinder förefinnes,
en lång  uthållande ringning, som är liktydig med stoppsignal.

§3
Besvarar signalkarlen icke den från stationshuset, enligt nästföregående paragraf, gifna signalen för tågs afgång, förnyas denna signal. Uteblifver svar äfven då, skall stationsföreståndaren göra sig underrättad om orsaken samt icke afsända tåget: förr, än han förvissat sig att intet hinder finnes för tågets gång.

§4.
Stationsföreståndaren i Göteborg skall meddela stationsföreståndaren i Olskroken nödiga bestämmelser rörande till Göteborg ankommande tågs invexling på de olika inloppsspåren å Göteborgs bangård; och skall för dessa tåg med ringverket signaleras på följande sätt:

Från stationshuset vid Olskroken gifyes fem minuter före afgangstiden för tåg, som har uppehall vid denna station, samt lika många minuter, före ankomsten af tåg, som ej stannar derstädes,

en kort ringning för tåg som skall ingå till banhallen, men

tre korta ringningar för tåg som skall; invexlas å spåret n:r 2,

hvilka signaler innebära underrättelse till signalkarlen om tågets ankomst och, om allt är klart för tågets  framsläppande, af honom besvaras med lika antal ringningar som han erhållit.

Signalkarlen vid vaktkuren gifver medelst tryckning å vederbörlig kontaktknapp följande signaler å ringklockan vid Göteborgs stationshus:

a) Omedelbart efter det han signalerat nyss omnämnda svar,

fyra korta ringningar, hvilken signal besvaras från stationshuset, om tåget får inkomma, med lika många ringningar, men om hinder förefinnes, med en lång uthållande ringning, liktydig med stoppsignal.

b) Så snart tåg invexlats å spåret n:r 2, eller, om det tillhörande lokomotivet frånkopplas och backas ut på spåret n.r 1, så snart lokomotivet åter inkommit på n:r 2,

sex korta ringningar, hvilken signal besvaras från stationshuset med lika många ringningar, till tecken att signalen mottagits.

§ 5.
Besvaras icke signal, som enligt nästföregående paragraf gifvits frän Olskrokens stationshus, skall samma signal skyndsamt förnyas, och erhålles ej heller då svar, åligger det stationsföreståndaren att derstädes qvarhålla tåget och icke afsända detsamma förr, än han förvissat sig, att hinder för tågets gång icke förefinnes.

§6.
Uteblifver den i § 4 mom. a föreskrifna svarssignalen från Göteborgs stationshus eller gifves derifrån den i samma moment omnämnda stoppsignalen, skall signalkarlen bibehålla semaforen till »stopp» intill dess tillåtelse till tågets insläppande gifvits af stationsföreståndaren i Göteborg antingen genom de i det åberopade momentet stadgade fyra ringningarne eller genom särskild order.

§7.
 Lokomotiv,  som endast skall passera mellan vaktkuren och lokomotivstallen vid skansen Lejonet, får ej framsläppas under närmaste fem minuter före ett väntadt tågs ankomst till vaktkuren, utan skall signalkarlen, om sådant lokomotiv under nämde tid gifver signal med ånghvisslan, bibehålla semaforen till »stopp», hvarjemte lokomotivet skall stanna å sin plats innanför vexeln vid vaktkuren eller vid lokomotivstallen, till dess det väntade tåget passerat och signalkarleu derefter i enlighet med mom. I § 8 af signalordningen gifvit »afgångssignal» och fällt vederbörlig semaforarm.

§8.
All annan signalering med i fråga varande ringverk än den här ofvan bestämda är ovilkorligen förbjuden.

§9.
Ringverket skall omsorgsfullt vårdas och hållas fritt från is, väta, snö och orenlighet.

Uppkomna brister dera skola skyndsamt anmälas till stationsföreståndaren i Göteborg, som bör ofördröjligen föranstalta om deras afhjelpande.

Varder ringverket obrukbart, skall stationsföreståndaren i Göteborg genast utfärda nödiga föreskrifter för tågens säkerhet vid spårvexelns passerande

Stockholm den 23 April 1878.
C. O. TROILIUS.
FIj. Elworth.

Stockholm, K. L. Beckman, 1878.Nedan framgår anläggningarnas omfattning år 1905. Det är inte känt hur signalanordningarna hade utvecklats för att betjäna den utökade bangården     ["Göteborgs centralstation. Dess utveckling och ombyggnad under åren 1927 - 1930"]
Bangården 1905
Källor

[WSB 1872] Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. I: Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver Vestra Stambanan Stockholm – Göteborg med utgrening till Örebro. Stockholm 1872


Göteborg

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 6 januari 2014