Beskrivning av ställverksanläggningen

vid

STOCKHOLM C

Härtill ritning Siiö nr 8117

12.   Tågnummer

Inslagning och flyttning

Varje tågrörelse inom ställverksanläggningens kontrollområde är tilldelad ett 5-siffrigt tågnummer, vilket efter inslagning framträder i spårplanens tågnummerfält med fast vitt sken. Numret flyttas automatiskt av framgående tåg från fält till fält, i regel dock endast under förutsättning att signalering till tåget sker med grönt sken i huvudsignal eller i dvärgsignal, som kan visa kör enligt säo fig 5 e eller 5 f.

Inslagning av tågnummer kan ske antingen från en knappsats på manöverbordet på tågexpeditionen vid Stockholm C eller från knappsatser i Älvsjö, Stockholm S, Stockholm N,  Tomteboda N, Hagalund,  Tureberg och Sundbyberg. Vid inslagning från någon av de sistnämnda s k fjärrinslagningsplatserna framträder tågnumret i särskilda på spårplanen anordnade fjärrmottagningsfält, från vilka numret automatiskt överflyttas till lediga, rakt ovanför eller nedanför liggande s k magasinsfält. De fjärrmottagningsfält jämte tillhörande magasinsfält, som påverkas från Älvsjö, Sundbyberg och Tureberg, är anordnade i flera lodräta rader, av vilka en rad -  för Älvsjö två rader - hänför sig till tåg på spår U, en rad till tåg på spår N samt en rad till försenade tåg. Magasinsfälten töms - med undantag för raden för försenade tåg - automatiskt av annalkande tåg. Nummerna flyttas härvid från det närmast spårsystemet liggande magasinsfältet in i de övriga tågnummerfälten. Försenade tågs nummer måste dock borttas manuellt.

Från knappsatsen vid Stockholm C kan samtliga tågnummerfält på spårplanen påverkas, inklusive magasinsfälten, men exklusive fjärrmottagningsfälten, vilka ej kan nås annat än från fjärrinslagningsplatserna. De från Stockholm C påverkbara tågnummerfälten är försedda med tresiffriga utpekningsnummer, vilka är placerade inunder tillhörande fält och ifråga om magasinsfälten har högre nummer än 235.

Central knappsats

Knappsatsen vid Stockholm C innehåller 10 sifferknappar, numrerade från 0 till 9. Med dessa utpekas först tågnummerfältens tresiffriga nummer, varefter tågnumrets 5 siffror, t ex 00001 för tåg nr 1, nedslås. För kontroll av vilka 8 siffror, som registrerats i tågnummerutrustningen, är i knappsatsen insatta 3 plus 5 indikatorenheter, i vilka siffrorna upptänds efter registrering. Tågnumret sänds till spårplanen genom intryckning av knappsatsens verkställighetsknapp,  märkt med S. Skulle kontrollen före verkställig visa, att siffrorna  iutpekningsnumret eller tågnumret ej är de sedda, kan siffrorna borttas genom intryckning av knapp, märkt med A 1 resp A 2.

Nar ett till spårplanen redan sänt tågnummer önskas ändrat eller raderat, utpekas först tågnummerfältets nummer, varefter antingen det nya tågnumret eller inget nummer alls inslås på de 5 sifferknapparna.  Efter sifferkontroll sker verkställighet på det sätt, som ovan har angivits.

När ett i spårplanen befintligt tågnummer önskas flyttat manuellt från ett tågnummerfält till ett annat, inslås utpekningsnumret för det förstnämnda fältet och intrycks den knapp i knappsatsen, som är märkt med Å. Tågnumret överförs därvid från spårplanen till knappsatsens indikatorenheter, samtidigt som utpekningsnumret automatiskt borttas. Sedan det nya tågnummerfältets utpekningsnummer har inslagits, kan numret - efter vederbörlig kontroll - sändas till spårplanen genom intryckning av knapp S.

När två eller flera sifferknappar felaktigt har nedslagits samtidigt eller när fel har uppstått vid transport av tågnummer från ett fält till ett annat,  framträder numret med blinkande vitt sken i knappsatsen resp i spårplanen.

I knappsatsen finns ytterligare en knapp,  som är märkt med LO. Knappen skall intryckas,  när en larmande summer ljuder i knappsatsen. Efter intryckning tystnar summern och tänds någon av knappsatsens tre lampor, vilka omtalar, att fel har uppstått i säkring, identifierare resp trunkledning. Lamporna är betecknade med SL, IDL resp TFL och lyser med fast vitt sken. Lamporna släcks, när felet är avhjälpt, varvid en ny summer signal erhålls. Denna upphör vid förnyad intryckning av knapp LO.

Lokala knappsatser

På fjärrinslagningsplatserna inslås tågnummerna till spårplanen vid Stockholm C i den ordning, som tågen väntas passera de signaler,   som har angivits i efterföljande tabell. I de fall när signalerna utgör utgångssignal för tåg, inslås tågnummerna i regel ej, förrän tåget är klart att avgå. I tabellen har de olika signalerna upptagits i en ordning, som samtidigt utgör fjärrmottagningsfältens utpekningsnummer i knappsatserna på fjärrinslagningsplatserna. I tabellen har även angivits hur många tågnummer som för varje utpekningsnummer maximalt kan vara samtidigt emottagna på spårplanen vid Stockholm C.

Plats
Utpekningsnr
Signalnr
Spår
Max antal
tågnr

Älvsjö, tågexpedition   
1
13v
U
12

2
11v
N
6

3
Försenade tåg

6

Stockholm S, växlingskur 
1
265
Mot
söder
2

2
289
4
2

Stockholm N, tågexpedition   
1
661
Ö
2

Tomteboda N, tågexpedition 
1
653
V
5

2
659
Ö
3

3
702
45
2

4
708
42
2

5
868
Mot
väster
2

Hagalund, kur för tågutsläppning 
1
855
Mot
söder
4

Tureberg, tågexpedition  
1
865
N
8

2
863
U
4

3
Försenade tåg

4

Sundbyberg, tågexpedition
1
997
N
4

2
995
U
3

3
Försenade tåg

2


Knappsatserna på fjärrinslagningsplatserna innehåller 10 sifferknappar, numrerade från 0 till 9. Med dessa utpekas fjärrmottagningsfältens ensiffriga nummer i enlighet med ovanstående tabell, varefter tågnumrets 5 siffror nedslås. För kontroll av vilka 6 siffror, som registrerats i tågnummerutrustningen,  är i knappsatserna insatta 1 plus 5 indikatorenheter,  i vilka siffrorna upptänds efter registrering. Tågnumret sänds till spårplanen vid Stockholm C, genom intryckning av knapp, märkt med S. Efter ivägsändning av numret kvarstår sifferkombinationen upptänd i knappsatsen under en tid av 3 sek, räknat från det ögonblick, då tågnumret har emottagits i fjärrmottagningsfält på spårplanen vid Stockholm C. I samma ögonblick tänds en i knappsatsen anordnad lampa, märkt med Kl, med fast vitt sken. Den släckta sifferkombinationen kan när som helst åter upptändas under en tid av 3 sek genom intryckning av knapp, märkt med T, Före förnyad användning av knappsatsen borttas siffrorna i utpekningsnumret och tågnumret genom intryckning av knapp, märkt med A 1 resp A 2. Dessa knappar används, även i de fall, när kontrollen före verkställighet visar, att siffrorna ej är de avsedda.

I knappsatsen finns ytterligare en knapp, som är märkt med LO. Knappen skall intryckas, när en larmande summer  ljuder i knappsatsen. Efter intryckning tystnar summern och tänds endera av knappsatsens med SL och NF märkta lampor, vilka omtalar, att fel har uppstått i säkring resp manövrering. Lamporna, som härvid lyser med fast vitt sken,  släcks när felet är avhjälpt, varvid en ny summersignal erhålls. Denna upphör vid förnyad intryckning av knapp LO.

I knappsatsen är dessutom anordnad en lampa, märkt med Sp, vilken lyser med fast vitt sken, när knappsatsen är spärrad för användning till utpekat fjärrmottagningsfält vid Stockholm C.

Tågankomst

Från tågnummerutrustningen vid Stockholm C utskickas automatiskt, från stockholmshållet annalkande tågs nummer dels till tågexpeditionerna i Älvsjö och Sundbyberg, dels till biljettexpeditionerna vid Stockholm S och Karlberg, dels ock till   vagntvättanläggningen och mellanbangården i Hagalund. Tågnummerna framträder i samband med tågankomstsignalering med 5 siffror i tågnummerfält, som är placerade i en väggmonterad låda eller i den lokala spårplanen. På varje ställe finns två tågnummerfält, varav det ena fältet avser tåg, som nalkas på spår U och det andra fältet tåg. som nalkas på spår N. I Älvsjö har fälten av siktskäl dubblerats. Tågnummerna står kvar i fälten under en tid av ca en halv minut, varefter de automatiskt försvinner. När nummerna vid behov behöver borttas manuellt, intrycks en i lådan resp spårplanen inmonterad knapp, märkt med A.

Stockholm den 19 mars 1964
S. B. Lejdström
Innehållsförteckning

Sidan om reläställverk av Cst-typ

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 november 2006