Växjö

Centrallås

I västra änden fanns fram till 1990 en centrallåsanläggning [ Per Forsströms ställverksregister]  I östra änden fanns på senare år en centralt omläggbar växel, manövrerad från en ställverkspanel på tågexpeditionen.

Bilderna nedan kommer från dåliga kopior på två SJ-ritningar Normalspåret från Alvesta kommer in till vänster, 891-smalspåret från Hultsfred uppe i vänstra hörnet. Stationshuset ligger till höger utanför bilden. Vid vägövergången V V3 finns en vaktkur med centrallås och manöverdon för bommarna. 

Del av bangårdsritning


Nedan själva centralapparaten. Ritningen har uppdaterats med anledning av att Regementsspåret (signatur Rspå), ute på linjen Räppe - Växjö, försetts med lastplatsblockering, som togs i bruk den 27 maj 1960 [Besiktningsprotokoll].  Det har tillkommit en lampa som lyser för att bekräfta att Regementsspårets växlar är låsta. Tidigare hade Regemensstpåret haft en T-semafor, samt försignal i riktning från Alvesta.

 I övre delen av apparaten finns även kontrollampor för huvudsignaler, försignal och vägskydd.  Huvudsignal A är infartssignal från Alvesta, D är infartssignal för 891 mm, F ny utfartssignal mot Alvesta.

Längre ner finns tågvägslås K15 för in- och utfarter, och ett antal kontrollås K1, K2, K3 och K9. De olika låsen står i beroende av varandra medelst de två linjalerna, en för normalspår och en för 891 mm.  Linjalerna tycks delvis vara överlappande.  K3-låset användes för att låsa upp ett centrallås, som i sin tur frigav kontrollåsnycklar till ett antal växlar vid infarten från Alvesta.

På apparaten inne i kuren finns knappar för att fälla bommarna vid V4 (Storgatan) och V6 (Norra Esplanaden).  Dessa övergångar låg en bit ut på smalspåret.  Lyftningen normalt automatisk, med hjälp av tre korta spårlednigar vid vardera övergången. Det finns dock en tidströmställare för nödfallslyftning. Därmed hindras vakten från att utan vidare öppna dessa bommar. Den lokala övergången V3 manövreras antagligen från en separat anordning (eventuellt var dessa bommar fortfarande handvevade) . Det fanns även övergångar V1  och V2, belägna mellan Fabriksgatan och infarten från Alvesta. Oklart hur dessa manövrerades. 

Tidigare var bommarna vid Storgatan handmanövrerade från kuren vid Fabriksgatan.  Distriktschefen vid VI distriktet beklagar sig 1953-09-24 över att bommarna är slitna och svåra att manövrera. Elektriska bommar av ÅSSAs tillverkning borde sättas upp istället; "Samtidigt bör infartssignalen, som består av en hemmagjord lykta, bytas ut och flyttas utanför gatan". En ljussignal med två sken, monterad på betongmast, föreslogs.  [Ebrsi 6-169/53]. Oklart när byte av bommar och signal genomfördes. Det framgår inte hur den hemmagjorda lyktan var konstruerad. Mest troligt är kanske att det var en primitiv elektrisk ljussignal?   

Ritning centrallås 


Kuren 1984


Senare anläggningar

Ett reläställverk "59 special" togs i bruk 1990. År 2001 anpassades det för fjärrstyrning. 2013 ersattes reläställverket av ett datorställverk typ 95  [Per Forsströms ställverksregister]

Källor

Ebr 91040 och Ebrsi 6-169/53, Riksarkivet ArningeCentrallås

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 19 mars 2017