SWB Spånga - Tillberga, signalsäkerhetsanläggningar mmEnligt anteckningar från inspektion 1940 (PM till förstatligandeberedningen, bilaga 4)   2

Plats
Förregling
OK1
Signaler Vägskydd
Övrigt
Andra källor
Spånga
Stlvhus med hävstångsstlv

På grund av säkerhetsanläggningen med stationsblockering ansågs det behövas två man i tjänst även did de sena och tidiga tågen. Sådan dubbelbemanning borde inte förekomma efter förstatligandet!  [PM ta 1939 sid 10]

1942 utökades anläggningen med två nya tågvägar [BOH]
N
Skivförsignalerna mot Hässelby villastad och Bromsten byttes mot ljusförsignaler 1940, försignalen mot Barkarby hade bytts redan 1938  [BOH]
Fällbommar skötta från stationen

Avser troligen de elektriska fällbommar som tillkom vid Tensta hage  1934 [NBA]
"Förnämligt stationshus"
Dock onödigt stora och olämpligt disponerade lokaler enligt [PM ta 1939 sid 10]
Hävstångsställverket togs i bruk 1904, stationsblockering saknades då [Berglund 2007 sid 75]

Centralpunkt för godstrafiken - rangering och uppställning av godsvagnar skedde i Spånga för att nedbringa antal til- och avkopplade godsvagnar vid Tomteboda. Det fanns därför en relativt stor uppställningsbangård i östra änden, men denna borde kunna tas bort efter förstatligandet, såvida den inte behövdes av militära skä
l [PM ta 1939 sid 9 f]

Ny plattform 1924 [SRB]

Barkarby
Vevapp
OK
Jakobsberg
Vevapp

Vevapparat framför stationshuset ersatte 1935 hävstångsställverk i särskild byggnad [BOH 1935]

OK

Infört
1938 [BOH]

Vägövergång skött från stationen


Kallhäll
Vevapp. Centralställda yttersta växlar
N (?)
Infört 1939
[BOH 1939]


Vägövergång skött från stationen


Stäket
Vevapp
N


Svängbro inom stationens huvudsignaler. Urspåringsräler. Vattentagningsanordningar
1935 ändrades sisäanläggningen, och samtidigt tillkom elektrisk belysning i brovaktstuga, bostadshus och vid svängbron [NBA]
Kungsängen
Vevapp

Vevapparat framför stationshuset ersatte befintligt ställverk som slopades [NBA , BOH 1937]
OK

Fällbommar skötta från stationen

Sedan vevapparat ordnats finns planer på att hyra ut  ställverkshuset för användning som bankokal [PM ta 1939 sid 10 f]
Bro
Vevapp

1938 flyttades ställverket fram från ställverkskur till stationshuset. [BOH]
N  (?)
Infört 1938
[BOH 1938]

Elektriska fällbommar skötas från stationen + vägövergång med ljussignaler

Beroende mellan bommar och infartssemafor ordnades 1938 [BOH]


Toresta hlp


Försignal saknas i södra änden
Vägövergång skött av platsvakten
"Modern väntkur".  "Utan sidospår" - trots det lastplats? Blockpost?

Kalmarsand station
"Växeln är förreglad och skyddad från huvudsignalen"

Ny växel- och signalsäkerhetsanläggning 1929 [SRB]"Växel till grusgrop. Gruset köps från eklesiastikjord"

Bålsta
Vevapp
N  ? -
Infört 1938
[BOH 1938]


Elektriska fällbommar skötas från stationen


Nyckelby
Vevapp
OK


Stationen ständigt obevakad. Särskild väntkur.

Krägga
Vevapp
? -
Infört 1938
[BOH 1938]

Vägövergång skött från stationen
Vattenstation, automatisk pump, två vattenkastare vid tågspår.
Liten trafik, störst betydelse som mötes- och tåganmälningsstation, därför två man på stationen [PM ta 1939 sid 11]
Ekolsund
Från platsen skötas, utom huvudsignaler, även svängbro (skyddas av huvudsignalerna)

Växel- och signalsäkerhetsanläggningen byggdes om 1935 - 36 [BOH]

1944 byttes båda semaforerna mot huvudljussignaler [BOH]
Vägövergång skött från stationen
Endast en växel i huvudspår.
Bron saknar skyddsräler.
Inga mötesmöjligheter, endast två stockspår. Bör göras om till håll- och lastplats. [PM ta 1939 sid 11]
Grillby
Vevapp
OK
 Infört 1938
[BOH 1938]

Ev vö med ljussignaler, en med fällbommar, båda skötta från stationen


Enköping
Två ställverk, stationsblockapparat på expeditionen. De flesta växlar endast lokalt omläggbara. Personalkrävande - "elektriskt tågklarerarställverk bör övervägas"  [PM ta 1939 s 11]
Nej

Dock särskilda vägvakter vid spåret till hamnen; behovet av dessa bör undersökas [PM ta 1939 sid 11]
"ställverket bör .. utbytas mot elektrisk förreglingsanläggning"

Vattentorn med vatten från samhällets ledning. Restaurantlokalerna behöver moderniseras. Spår till hamnen, där stationshus finns.
Kombinerat vev- och hävstångsställverk 1906, utökat 1911, samtidigt tllkom stationsblockering och ställverk II i östra änden [Berglund 2007 s 74].

Stationshuset vid hamnen används som bostad och expedition
för kajvakten. [PM ta 1939 s 12]

Plattformsspärr infördes 1924 [SRB]

SWB köpte in järnvägsrestauranten 1926 [SRB]
Lundby
Vevapp
Nytt ställverk med vevapparat framför stationshuset 1938 [BOH]
OK

Vägövergång skött från stationen, "ej beroende av huvudsignalen"


Orresta
Vevapp
OK

Vägövergång skött från stationen, "ej beroende av huvudsignalen"


Tortuna
Vevapp, fullständig förregling
Nytt ställverk med vevapparat framför stationshuset 1938 [BOH]
OK

Fällbommar, särskild vakt. Beräknas i SJ regi kunna skötas från stationen.


Tillberga
Två stlv, stationsblockapp på exp. Utfartstågvägarna oförreglade. Centralställda växlar saknar växelspärr. Modernisering av säkerhetsanl samt "anordning för vägbommarnas skötsel från stationshuset" bör ske när bangården byggts om.

Säkerhetsanläggningen togs i bruk 1906 [Blomme 1973 s 95]

Elektriskt tågklarerarställverk föreslogs i [PM ta 1939 s 12]

Elektriskt ljus i växel- och spårspärrlyktor  1931 [SRB. NBA]

Signalerna utflyttade 1935 - 36  [NBA]
I västra änden fällbommar skötta av  särskild vakt.

Två fällbomsanläggningar  elektrifierade, klart  1936 [NBA, BOH]
 Reparationsverkstad för signalreparatör. Järnvägens vattenverk (vatten från grusås cirka 3.5 km från vattentornet) förser även samhället med vatten.
Signalsäkerhetsanläggning driftsatt 1906, utökad 1910 [Berglund 2007 sid 76]

"Plattformsanordningar äro otillfredsställande och kunna näppeligen i SJ regi behållas" [PM ta 1939 s 12]
. Bredare mellanplattform och kryssväxlar mellan spår 1 och 2 var nödvändigt för att ge plats åt de fem - sex  personförande tåg som samtidigt kunde finnas på stationen.

F d arrestlokalen byggdes om till skyddsrum 1940 [BOH]]
1 OK = obevakad körning möjlig        N = nej, stationen måste vara bevakad för alla tåg
2  Mina kommentarer/andra källor än förstatliganderapporten återges med kursiv stil

Nedan signaltabeller från tjänstgöringstidtabellen del I, allmänna bestämmelser, 1936.  Huvudljussignal finns vid Stäketbron, ljusförsignal vid Kungsängen och Ekolsund. Annars är det (på den aktuella sträckan) semaforer och skivförsignaler. Semaforerna har blinkljus.
Teckenförklaring till signaltabell
Signaltabell
Signaltabell


Bangårdsskisser 1935


Huvudsidan för SWB
 

StartsidanSidan uppdaterad den 15 juli 2007