SWB (Tillberga) - Köping, signalsäkerhetsanläggningar mm

Enligt anteckningar från inspektion 1940 (PM till förstatligandeberedningen, bilaga 4) 2

Plats
Förregling
OK1
Signaler
Vägskydd
Övrigt
Andra källor
växel på linjen
Förreglad med huvudsignalTill grusgrop vid Hökåsen, (krossverk)

växel på linjen,
Finnslätten
Till vattenfallsverkets stamlinjestation
Växeln tillkom 1938 [BOH 1938]

Mek stlv 1944 [Blomme 1973 s 95]

Västerås norra

Mötesstation med 650 meters frit spår anlades 1944, och samma år började man bygga ett stationshus [BOH]
Västerås
Ny signal- och säkerhetsanläggning,

anlagd 1934 [SRB, NBA 1934]
Vägbommar vid tre gatukorsningar (båda ändar av stationen) sköts av särskilda vakter (banavdelningen) - kan kanske skötas från stationen av trafikavdelningens personal?

En första mekanisk säkerhetsanläggning togs i bruk 1906 [Blomme 1973 s 95]

Trevliga expeditions- och väntsalsutrymmen, men biljettexpeditionens indelning i "celler" bör slopas. Utarrenderad effektförvaring - bör kanske sammanföras med det rymliga resgodsmagasinet.  Betydande ilgodstrafik, men det finns varken kassaapparat eller Frankator, vilket skulle underlättat avsevärt.
 Många hamnspår, men Östra kajen är svårtillgänglig [PM ta 1939 s 12 f]
Västerås västra lastplats
Förreglad


OK

Bommar, sköts av särskild vakt

Mek stlv 1956 [Blomme 1973 s 95]

Förgreningsväxel till djuphamnen (främst för export av malm och import av stenko och koks). "Utmärkt lossningsanordning för gaveltömning av  malmvagnar" [PM ta 1939 s 13]. En olägenhet var dock att lossning på hög och i fartyg inte kunde ske samtidigt.

vägövergångSärskild vakt


vägövergångSärskild vakt
Bortfaller ev efter vägomläggning

Dingtuna
Förreglad

OK

En vägövergång sköts från stationen

Mek stlv 1910 [Blomme 1973 s 95]

T-semafor ersattes av fullständig anläggning 1908, samtidigt byggdes bangården ut från två till tre spår [Walldow, Thomas: "Dingtuna station - en historik" i TÅG 1988-10 s 3 - 6]

Möjligheten till obevakad körning bör utnyttjas bättre [PM ta 1939 s 13].

Åskebro hållplatsVägövergång med ljussignaler
Utan sidospår

Kolbäck
Endast infarterna i östra änden är förreglade.

Ny anläggning  för östra änden 1928 [SRB]

Sisäanläggningen omändrad pga nytt rundspår 1935 [NBA]

Vevapparat på plf  [PM ta 1939 s 13].Mekaniska vägbommar och ljussignaler vid Kolbäcksbron 1928 [SRB]
Vattentorn och lokstall.
Det särskilda ställverkshuset för  bangårdens västra del och för bron bör slopas. Elektriska drivanordningar kan användas för huvudsignalerna mot Rekarne och Köping samt för svängbron, och läggas i beroende av vevapparaten på plattformen. Jämför motsvarande vid Töreboda. [PM ta 1939 s 13].

En första mekanisk säkerhetsanläggning togs i bruk 1910 [Blomme 1973 s 95]
Svängbro överStrömsholms kanal samt växel på linjen för anslutning till TGOJ
Sisäanläggning för förgreningsväxeln och svängbron, särskilt stlv, bemannat av två brovakter


Fällbommar för vägen sköts från ställverket (kombinerad järnvägs- och landsvägsbro)
Bron tillåter endast lok med 12,5 t axeltryck vid 30 km/h

Köping
Ingen förregling. Vid anslutningen från TGOJ finns lokalt ställbar huvudsignal som sköts av TGOJ personal.


Två vägövergångar med särskild vakt. Bör istället kunna skötas från stationen av trafikavd personal.
Lokstall.
1907 beroende mellan semafor och växlar för SWB. För KURJ- och KHJ-linjerna mekaniskt ställverk 400 m väster om stationshuset 1899 [Blomme 1973 s 95]
1 OK = obevakad körning möjlig        N = nej, stationen måste vara bevakad för alla tåg
2  Mina kommentarer/andra källor än förstatliganderapporten återges med kursiv stilTill höger signaltabell ur tjänstgöringstidtabellen 1936.


Ljussignaler finns endast i Västerås, vid övriga platser på den aktuella sträckan är det skivförsignaler och semaforer. Semaforerna har i de flesta fall blinkljus.Teckenförklaring
Signaltabell


Bangårdsskisser uppdaterade 1935


Huvudsidan för SWB
 

StartsidanSidan uppdaterad den 26 maj 2017