SWB  Tillberga - Vansbro, signalsäkerhetsanläggningar mm


Enligt anteckningar från inspektion 1940 (PM till förstatligandeberedningen, bilaga 4)  2

Plats
Förregling
OK1
Signaler
Vägskydd
Övrigt
Andra källor
vägövergångLjussignaler


Skultuna
Förreglad.

Mekaniskt ställverk 1912 [Blomme 1973 s 95]
OK

Fällbommar skötta av särskild vakt - bör skötas från stationen
Vattentorn nyligen uppfört invid huvudspåret

vägövergångLjussignaler


Svanå
Förreglad
Mek stlv 1912 [Blomme 1973 s 95]
OK
vägövergångLjussignaler


Ramnäs
Ny förregling
Byggd 1932 - 33 enligt [SRB och NBA 1932 och 1933].

Första mek stlv 1913 [Blomme 1973 s 95]
OK


Vattentorn med en vattenkastare vid tågspår. Lokstallet ej i bruk

Seglingsberg
Förreglad

Mek stlv 1913 [Blomme 1973 s 95]
N

Fällbommar, skötta från stationen och intagna i förregling - bör ändras i SJ regi


Virsbo
Förreglad
OK

Fällbommar, skötta från stationen. Mekaniska vägbommar och ljussignaler 1928 [SRB]


Ängelsberg
Ny förregling

Växel- och signalsäkerhetsanläggning 1931. Materiel "togs in" , uppenbarligen från en tidigare anläggning, vilket bokfördes på plussidan 1932  [SRB, NBA]
OK


Lokstall och vattentagningsanordningar. Överdimensionerat nymoderniserat stationshus samt avträdeshus

Ängelsbergs såg
Växel på linjen, förreglad med huvudsignal

(Västanfors)
Tillhör Sj

Fagersta
Förreglad, två ställverk. Två växlar centralställda.
N


Förslag: Ny sisäanl med vevapparat vid stationshuset, centralställda växlar, möjlighet till obevakad körning och kontrollåsförregling vid Sembla.
1906 tre små ställverk; en hävstångs- och två vevapparater [Berglund 2007 sid 74]

Mycket trång bangård; för att klara trafiken  tvingades man använda brukets spår. Bruket hade eget växellok, och detta utnyttjades även för SWB växling enligt särskilt avtal. Förstatligandeberedningen misstänkte att avtalet var oförmånligt för järnvägen  [PM ta 1939 s 15 f]

vägövergång
 


Fällbommar. Särskild vakt


Finnhällen (såg)
Växel i huvudspåret. Förreglad med huvudsignal.

Vad
Omodern förregling
N
Bro över Hugnora/Huggnora   sund
"Skyddad av huvudsignaler i förbindelse med stationerna å ömse sidor genom elektrisk blockering" (vilket normalt borde innebära att bron skyddades av utfartssignaler vid Vad och Söderbärke)

De mekaniska försignalerna byttes mot ljusförsignaler 1942 [BOH]

Ca 60 m svängspann. För broskötseln användes två "driftplatsvakter". Dessa borde kanske också kunna sköta den närbelägna vägövergången?

vägövergång Huggnora sundBevakas av särskild vakt.


Västerbyhytta lastplats. Förreglad, vevapparatStändigt obevakad. Industrispår till nu riven hytta (spåret tillhör inte järnvägen)

vägövergångLjussignaler


Söderbärke
Förreglad, vevapparat, yttersta växlarna centralställda
N


Vattentorn (reserv)

Vanhäll lastplatsVid vägövergången är på prov uppsatt en ny typ av ljussignalanläggning
Utan sidospår (!)

Smedjebacken
Förreglad. Yttersta växlarna omställbara från ställverk. Högt ställverkshus, anläggningen i behov av modernisering [PM ta 1939 s 15]
N

Fällbommar i bangårdens båda ändar sköts från ställverket.
Utbyte av ställverk mot vevapparat har varit ifrågasatt. I stationens förregling är inlagd en växel på linjen till Flatenberg. Lokstall, ej i bruk.
Bruket disponerar kostnadsfritt stora områden av järnvägens mark för upplag och decauvillespår mellan lastkaj och upplag/fabriker  PM ta 1939 s 15]

Plattformsspärr infördes 1924 [SRB]
Morgårdshammar
Förreglad. Inga centralställda växlar.

Centralställda växlar önskvärt [PM ta 1939 s 16]
N

Fällbommar skötta från stationen.
Från Morgårdshammar går bispår via Morgårdshammars verkstad (lastplats) till Smedjebackens hamn. På spåret finns en vägövergång med svängbommar, som bevakas av särskild vakt vid behov.  Sedan 1934 ingen trafik mellan verkstaden och hamnen.  
Järnvägen har sökt men inte fått tillstånd lägga ner den otrafikerade delen.  Vid Morgårdshammars verkstad omfattande utlastning av malm transporterad på decauvillespår från Nybergs gruva. Förslag fanns att ordna normalspårig anslutning  [PM ta 1939 s 15]
vägövergångLjussignaler


Hagge
Fullständig förregling, centralställda yttersta växlar.


Fällbommar skötta från stationen.


Norsbro hållplats
Förreglad
N

Platsvakten sköter fällbommar
Det nämns särskilt att hållplatsen inte var "anordnad för obevakad körning" - tänker man på att vägövergången måste bevakas, eller fungerade platsen som blockpost?

vägövergångLjussignaler


Hillänge lastplats
En växel i huvudspåret förreglad med huvudsignalStändigt obevakad

Ludvika Högbergsgatan, plankorsning
Två vakter

(Ludvika)
Tillhör BJ

Två broar över gruvhål
"Undersökning med dykare torde möjligen böra göras för utrönande av berggrundens beskaffenhet"

VägövergångSvängbommar skötta av särskild vakt
Beräknas försvinna genom vägomläggning

Sörvik håll- och lastplats
Förreglad
N

Vägövergång bevakas av platsvakten
Övergången beräknas försvinna genom vägomläggning

Lekomberga lastplats
FörregladStändigt obevakad, sidospår till gruvan.

Brunnsvik hållplats
Utan sidospår

Stensbo
Knappställverk med centralställda yttersta växlar,
troligen driftsatt 1935 eller 1936 [NBA, BOH]

Grangärde hållplats
Förreglad
N

Platsvakten (banvakt) sköter svängbommar

Banvakten borde bytas mot platsvakt och obevakad körning ordnas. Utflyktstrafik [PM ta 1939 s 16]
vägövergångSärskild vakt
Ev bör ljussignaler anordnas

Nyhammar
Knappställverk med centralställda yttersta växlar.  Troligen driftsatt 1935 eller 1936 [NBA, BOH]


Bommar skötta från stationen, elektrifierade 1935 - 36 [NBA]
Industrispår till bruket, spår till grusgrop.

Kybäckhedens lastplats
Förreglad, förreglingsvev i vevapparaten

Två huvudsignaler

Ständigt obevakad. Spår till grusgrop; järnvägen har förbrukat sitt eget grus men kan köpa grus från intilliggande område.

Skallbergets hållplats
Utan sidospår

Salåns hållplats
Förreglad
OK
Plattformssemafor

Ständigt obevakad. Kvinnlig hållplatsvakt. Saknar elektriskt ljus.

vägövergångKreatursbevakning


Björbo
Ingen förregling, vissa växelgrupper dock i beroende av huvudsignal

Lokalt ställbara huvudsignaler

"I SJ regi bör åtminstone anordningar utföras för central manövrering" (av signalerna?)
Knappställverk skulle spara in en man [PM ta 1939 s 16]
vägövergångSärskild vakt


Nås
Ingen förregling

PlattformssemaforvägövergångSärskild vakt


Kvarnåker lastplats
Fullständig förregling
OK

Särskild vakt
Ständigt obevakad

vägövergång ca 500 m fr Dala-JärnaSvängbommar, särskild vakt (240 kr per månad)
Bör i SJ regi skötas från stationen

Dala-Järna
Ingen förreglingPlattformssemafor
Fällbommar skötta från stationen

Semaforerna (fanns det flera, eller avser man semaforvingarna på "plattformssemaforen"?) byttes mot huvudljussignaler 1941. Kontrollås ordnades då i växlarna i huvudtågvägen [BOH 1941]
Hulån
Vevapparat
N

Fällbommar skötta från stationen
Obevakad körning skulle kräva fullständig ombyggnad av förreglingen.

(Vansbro)
Tillhör SJ

1 OK = obevakad körning möjlig        N = nej, stationen måste vara bevakad för alla tåg
2  Mina kommentarer/andra källor än förstatliganderapporten återges med kursiv stil
Teckenförklaring
Teckenförklaring och signaltabeller
ur tjäntgöringstidtabellen 1936
Signaltabell
Signaltabell
Signaltabell

Bangårdsskisser, uppdaterade 1935


Huvudsidan för SWB
 

StartsidanSidan uppdaterad den 3 januari 2005