Beskrivning av ställverksanläggningen

vid

STOCKHOLM C

Härtill ritning Siiö nr 8117


1. Omfattning

Manöverområde

Ställverksanläggningen vid Stockholm C har ett manöverområde för signaler och växlar m m,  som omfattar huvuddelen av Stockholm C och Sundbybergs stationsområden.

Manöverområdets gränser utgörs i de olika väderstrecken av

i söder; Stockholm C södra stationsgräns, som är lika med Älvsjös norra stationsgräns vid Sockenvägen, huvudsignalerna 210 och 212 resp 1 ha och 3 h samt dvärgsignal 214.

i norr; Stockholm C norra stationsgräns, som är lika med Ulriksdals södra stationsgräns, huvudsignalerna 863 och 865 resp huvudsignal F och dvärgsignal E.

i öster;  Stockholm C östra stationsgräns,  som är lika med Stockholm N sydvästra stationsgräns, dvärgsignal 661 resp huvud signal B.

i väster: Sundbybergs västra stationsgräns, som är lika med östra änden av linjen Sundbyberg-Spånga, huvudsignalerna 995 och 997 resp blocksignalerna U2 och N2.

Manöverområdets gränser sammanfaller vidare med Stockholm C och Sundbybergs stationsområdens gränser mot Tomteboda N stationsområde, dvärgsignalerna 653, 659, 702, 704, 706 och 708 samt huvudsignal 868. Inuti manöverområdet ligger Stockholm C västra stationsgräns,  som är lika med Sundbybergs östra stationsgräns vid Hedvigsdal, huvudsignalerna 875 och 877 resp 872 och 874.

I de ovannämnda stationsgränserna är tavlor med text "NN stationsgräns" uppsatta.

Kontrollområde

Ställverksanläggningen har ett kontrollområde, som omfattar dels ovan angivet manöverområde, dels ock den del av Älvsjö stationsområde,  som utmed spåren U och N sträcker sig från Norra Älvsjö till Sockenvägen,  Kontrollområdets gränser utgörs därför i söder av huvud signalerna 13v och 11v vid Norra Älvsjö, medan de i övrigt sammanfaller med de för manöverområdet ovan angivna gränserna.

2  Allmän uppbyggnad

Manöverorgan

Manöverorganen för ställverksanläggningen består av tre lika knappsatser, vilka är placerade på tågexpeditionen vid Stockholm C. Från var och en av knappsatserna kan manövrering av signaler och växlar m m ske inom ett, flera eller samtliga de 9 delområden, i vilka anläggningens manöverområde är indelat. Hela anläggningen kan sålunda vid behov manövreras från en enda knappsats.

Den del av ställverksanläggningen, som omfattar Sundbybergs stationsområde, kan efter frigivning från tågexpeditionen vid Stockholm C även manövreras lokalt från en knappsats, som är placerad på tågexpeditionen i Sundbyberg. Denna knappsats är av samma utförande som knappsatserna vid Stockholm C.

Kontrollorgan

Kontrollområdet för ställverksanläggningen är återgivet på en illuminerad spårplan, som är placerad på tågexpeditionen vid Stockholm C. På planen ges kontroll avseende bl a På spårplanen annonseras jämväl tågs ankomst när de närmar sig ytterområdena vid Älvsjö,  Ulriksdal och Sundbyberg.

Även på tågexpeditionen i Sundbyberg finns en illuminerad spårplan. Den liknar planen vid Stockholm C men ger - utom i samband med tågankomstsignalering för tåg med jämna nummer - icke någon kontroll av tågens nummer.  Ej heller framgår där spänningstillståndet på kontaktledningen.

Reläutrustning

Till ställverksanläggningen hörande reläutrustning är huvudsakligen av instickstyp och till större delen placerad i ett relärum inunder tåg expeditionen vid Stockholm C, invid vilket också finns ett rum för anläggningens primära kraftbehov. Reläutrustningen för Sundbybergs stationsområde är placerad i ett relärum inunder tågexpeditionen i Sundbyberg. För manövrering och kontroll av växlarna vid Sockenvägen och i Solna utnyttjas reläsatser, som är placerade i reläutrymmen invid Sockenvägen resp intill Solna biljettexpedition. För vissa signaler och spårsträckor används dessutom tidigare befintliga reläer av annan typ än den ovan angivna, vilka är placerade i skåp utmed banan.

Nästa avsnitt

Innehållsförteckning

Sidan om reläställverk av Cst-typ

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 november 2006