Bergslagernas Järnvägar i Göteborg -  signalsäkerhetsanläggningar mm

ställverksexteriör
Ställverk vid Göteborg B:s, 1920-talet. Det är troligen VGJ:s gamla linje och Mårten Krakowgatan som syns i bakgrunden. Bild från Nybergska samlingen, Sveriges järnvägsmuseum


Semaforer, ställverkshus och dubbel korsningsväxel
Bilden ovan visar utfarten mot Olskroken. Datum och fotograf okända, bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Nedan en senare bild från ungefär samma plats, enligt uppgift tagen omkring 1950 [Sveriges Järnvägsmuseum, bild KBEB01770]. Ställverkshuset ger ett relativt modernt intryck, kanske har det tillkommit på 1930-talet eller senare - alternativt byggts om kraftigt?
.

Nedan en del av ritning Göteborgs bangårdar 1923  från Göteborgs centralstation, dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1927 - 1930, utgiven av SJ 1930 

Ställverkshuset är markerat i högra änden av mellanplattformen.  Det diagonalt gående spåret i bildens nedre vänstra hörn går från Statens järnvägsstation till hamnarna längs södra älvstranden. Från en vagnsvändskiva i detta spår finns förbindelse till Gullbergskajen (BJ hamnbana) via ytterligare en vändskiva. Parallellt med förbindelsespåret har den smalspåriga Västgötabanan en liknande spårförbindelse med vändskivor. Som syns på ritningsutsnittet längre ner var dessa spår med vändskivor inte de huvudsakliga förbindelserna till kajen.   

Nedan ytterligare ett utsnitt ur samma ritning. Här syns den östra delen av Bergslagsbanans bangård, och Göteborgs norra lokstation, där BJ och SJ (tidigare Västkustbanan) hade var sitt lokstall. Normal- och smalspåren till kajen korsar varandra mellan gasverket och VGJ godsstation. Denna godsstation fanns kvar även efter förstatligandet, och benämndes då Göteborg Östra. Vid nordöstra hörnet av gasverket korsar Västgötabanans dåvarande huvudlinje (på senare tid godsspår) Gullbergsån på en bro. Norr om brofästet, vid gasverkskajen, fanns färjeläget för de pråmar med vilka 891-mm-godsvagnar kunde transporteras till båtar i andra delar av hamnen. De spår som  försvinner nedåt till höger om bildens mitt är huvudlinjerna för dels Västkustbanan, dels Bergslagsbanan via Olskroken. Längst ner till höger syns det nedan nämnda spår som via en plankorsning med BJ huvudlinje ger förbindelse till statsbanestationen.   


Översiktsritning SJ, BJ och VGJ bangårdar 1923 [SJ-skrift om Göteborgs centralstation 1930]. Från Gullbergsvass transporterade BJ latrin till renhållningsverkets pudrettfabrik i Skräppekärr vid Lärje.

På ritningen nedan, med hopträngd längdskala, syns de två ställverken betecknade 9.   [Ahlberg 1923 sidan 145]
Bangården 1923
Bangårdsskiss


Säveån, svängbro

Källor

[Ahlberg 1923] Ahlberg, Vincent:  "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872 - 1922. Historik II"


BJ-sidan


Startsidan


Sidan uppdaterad den 8 juni 2022