Järnvägen under andra världskriget

Både SJ och de enskilda järnvägarna fick under krigsåren en kraftigt ökad trafik. De omfattande transporterna för den tyska krigsmakten har fått stor uppmärksamhet, men det finns många andra aspekter som inte är lika kända. När tidigare hemligt material under 1990-talet blev offentligt gjorde Bengt Dahlberg en stor insats genom att gå igenom och kopiera handlingar i SJ-arkivet. En del av dessa finns att läsa nedan.  

1940     1941     1942     1943     1944     1945    

Sammanfattande rapporter mm

Övergripande rapport från Kungl Järnvägsstyrelsen

Beredskapens höjande och trafikens avveckling 1937 - 1944

Transporter av tysk legationspersonal och danska arbetare (rapport 1947)

Transporter av krigsfångar mm 1943 - 1945  (rapport 1947)

Malmbanan 1939 - 1943

20 bansektionen (Jörn - Haparanda mm) 1939 - 1943

Stockholm C 1938 - 1943

Storlien 1939 - 1943

Helsingborg F 1939 - 1943

Transitotransporter, statistik
1941 sept - dec
1942 jan - dec
1943 sept - dec
1944 jan - sept
Wehrmachttrafik 1940 - 1942, permittenter, sårade, kurirer m fl

Transitotransporter och Wehrmachtgut, volym och inkomster 1940 - 1945

Sjukhuståg,statistik över antal tåg och antal transporterade sårade tyskar 1942 - 1944. Sjukhustågs sammansättning 1943 -

Rapporter från sjukhuståg 1942, 1943 Minus 10 grader i operationsvagnen - dålig norsk ångfinka. Föredömlig avspärrning i Krylbo, för övrigt dåligt. Militära poster uppträder inte militäriskt. Järnvägsmän lyder inte order. En banvakt i Kaisepakte demonstrerade genom att göra V-tecken. Se även här och här.

Särskilda ordningsföreskrifter för allmänheten. Inklusive anvisningar för anslagets uppsättning (särskild rutin för obemannad driftplats och driftplats med kvinnlig föreståndare)

Övrigt material i kronologisk ordning

Vissa webbsidor innehåller flera handlingar och följer därför inte alltid tidsordningen fullt ut

1940

Sammanställningar över transporter för tyska krigsmakten. Även en del civila tyskar har medföljt, exempelvis skådespelare, artister och från KdF (Kraft durch Freude).

Januari

Den 10 januari sammanstötning vid Yttersjön - mötande tåg stod ej hinderfritt. Ett B-lok och fyra vagnar skadades. Efter två timmars arbete av hjälpvagnspersonal från Vännäs var sträckan åter klar för trafik. En av vagnarna, typ Gsh,  "undanskaffades" vid sidan av spåret och "kommer att upptagas på spår omedelbart efter pågående koncentreringstransporter". Enligt Säkerhetstjänsten 1940 sid 11 hade tågklareran tyckt sig kunna se att tåget inkommit hinderfritt. 

Mars

Militärtåg Karungi - Boden och på stambanan söder om Älvsbyn blir ofta så tunga att dubbla lok krävs. Ofta skulle enkelt lok räcka om man minskade med en eller två vagnar och körde ytterligare "ett eller annat tåg", anser SJ distriktschef i Luleå. 

April

Tågfärjan Malmöhus kvarhölls i Köpenhamn den 9 - 20 april, rapport från förste styrman

Riksgränsenområdet snöstorm, ångslunga kommer från Östersund. Transport av 129 engelska civilfångar till Gällivare, 70 sårade tyskar till Bodenområdet. Tyskarna vill ha svenska ånglok och vagnar samt elkraft till fältlasarett i Björnfjell. SJ bryter strömmen när Rödakorstågslok återgått till Riksgränsen.      Snöröjning pågår, sedan skall sjukhuståg kunna skjutas omkring en km in i Norge och hämta sjuka, kvinnor, åldringar och barn.       Tjänstetelegram den 21 april: Lok + två vagnar hämta sjuka etc i trakten av Björnfjell.

Vad gäller vid transitering av varor genom neutralt land till eller från ockuperat område?  Östen Undén analyserar frågan utifrån 1907 års Haagkonvention och Nederländernas agerande under världskriget 1914 - 1918..

Militärtransporter den 9 - 21 april, ordnade på framställning av militär myndigheter i Kiruna och Riksgränsen. Loktåg och rälsbusståg. Od-lok och rälsbuss till militärens i Rikskgränsens disposition.

Tysk militärtransport Trelleborg - Riksgränsen. Rapport från Nydell. Snöstorm, fastkörning, urspåring, smetigt bemålade vagnsfönster, påskruvad bajonett olämplig. Sex dygn med dåliga tvätt- och liggmöjligheter för svensk personal.

Transport av ca 150 svenska sjömän Riksgränsen - Kiruna, 600 tyska sjömän Riksgränsen - Oxelösund. Anländer med marsch längs norska malmbanan den 20 på morgonen. Bevakning att ingen sjöman lämnar tåget vid stationsuppehåll eller lämnar fönstrens förskärmning. En vagn kan gå till Björnfjell för att hämta sjuka sjömän.

Transport av flyktingar Vassijaure - Oxelösund den 21-23 april. Tyskland betalar för de 577 flyktingarna, men kan inte lämpligen debiteras för den svenska bevakningsstyrkan om 89 man. Istället bör SJ och TGOJ krediteras "från vederbörande svenska myndighet".

Transport av tysk sjukvårdsmateriel och sanitetspersonal Trelleborg - Riksgränsen

Norsk rullande materiel bl a två ånglok står i Charlottenberg och blockerar. Bör transporteras till Orsa och ställas upp där. Den norska personalen kommer att beordras till annan plats. [Materielen kvarhölls i Sverige som pant för svenska vagnar som blivit kvar i Norge]

Arvika - Charlottenberg och Ed - Kornsjö: Genomgående personvagnar ersätts av pendeltåg med avskärmade fönster och låsta toaletter. Syfte: Hindra resande "vinna kännedom om militära åtgärder".  Utländsk personal får inte framföra tåg. .

Maj

Malmbanan: Elektrolok beskjutet av artilleri vid Abisko turiststation, troligen vådaskott och inte sabotage

Tyskland: Normaltillstånd återställt, trafiken på tvärbanan till Trondheim bör återupptagas; på svensk sida är den av obekant anledning bruten på en kort sträcka. SJ: Urspåringsväxel beräknas färdig och militärspärrar undanröjda den 10 eller 11 maj. Sedan kan trafiken återupptagas.

SJ till Pappersbruksföreningen om exportmöjligheter: Endast cirka 100 vagnar per dygn kan överföras Trelleborg - Sassnitz. Orsak: Konung Gustaf V skadad, Starke är på översyn, minfaran omöjliggör gång i mörker.

SJ-lok som den 9 april fanns i Norge

Transporter norr Bottenviken vintern 1939 - 1940. Järnvägen dras med låg omlastningskapacitet, isvägen Holmsund - Vasa utan större betydelse, detta p g a snöstorm och sprickor i isen. Dessutom är det endast ungefär vart åttonde år som Kvarken är isbelagd i tillräcklig omfattning. 

Juni

Skärpt vaksamhet mot sabotageförsök  malmtrafik särskilt utsatt

Reservmatning av malmbanans kontaktledning, förslag till provisoriska omformarstationer, s k "upplagsplatser"

Malmbanan: Militärtransport av tyska sjömän Björnfjell - Luleå 

Transporter från Riksgränsen april - juni. 540 tyska flyktingar avtransporterades över Inlandsbanan till Oxelösund, sårade tyskar till svenskt beredskapssjukhus. Norska flyktingar, engelska sjömän mm.

Tågsätt/vagnar som ställts av eller disponeras för militärtransporter, debiteras enligt militärtaxan

Malmbanan: Narvik - Björnfjell börjar åter trafikeras (med ångdrift). Mellan Torneträsk och Riksgränsen skall personvagnars fönster skärmas av.

Tåg för permittentresor Charlottenberg, Torsby mm

Juli

Militära transporter av större omfattning Krylbo - Boden och österut. Max åtta tågpar per dygns norr om Långsele. Lok och personal omplaceras.

Permittenttransporter, önskemål via envoyé Karl Schnurre. Kornsjö - Trelleborg 1000 man per dag (ökning), Narvik - Tyskland 1000 man per vecka. Gevär och manskapspistoler transporteras i särskilda vagnar.

Transitering av tysk militär genom Sverige; Planering Kornsjö - Trelleborg, Storlien - Inlandsbanan - Riksgränsen. Bör "undandragas allmän uppmärksamhet"

Tysk militär stationeras i Trelleborg. Fyra personer under ledning av kapten von Hartmann. Förläggs på järnvägsområdet. Bör vara civilklädda när de lämnar området, undantag för besök på närmaste matställe. Tysk förplägnadspersonal som medföljer "de stora tågen" får anvisad lokal inom järnvägsområdet och skall heller inte vistas ute i staden i uniform.

Transitotransporter av tysk militär i uniform, föreskrifter: Regelbundna permittenttransporter samt tillfälligt ordnade transporter av personal, hästar och materiel. Övervakas normalt av medföljande svensk militär personal. Vid permittenttransporter Riksgränsen - Trelleborg är avstigning tillåten endast vid Linaälv, Jokkmokk, Buresjön, Hoting, Litsnäset, Lingbo, Näverkärret, Fågelsta och Liatorp, i nordlig riktning endast vid Näverkärret, Lingbo, Gällö, Ulriksfors, Hoting, Sorsele, Jokkmokk och Linaälv. Stationsområdet får inte lämnas. För att underlätta samband, utskrift av biljetter etc "är tysk sambandsofficer jämte viss tysk militärpersonal förlagd till Trelleborg F". Transporterna skall hemlighållas, eftersom "det icke kan anses önskvärt, att folksamlingar uppstå vid stationerna" samt "faran för sabotage från viss utländsk makts sida....vissa bestämda tecken tyda på att försök i sådan riktning planerats". Allmänhetens tillträde till stationerna bör regleras för att "undvika onödig uppmärksamhet".

Rapport från permittenttransporter Riksgränsen - Trelleborg - Riksgränsen. Tyskarna uppträdde "mönstergillt". "Även den svenska civilbefolkningen har utan undantag överallt visat sig vänligt stämd mot tyskarna". Problem med vattenbrist och endast få uppehåll som medger urstigning. Vid färden norrut saknades först livsmedel; skulle enligt Militärbyrån ha ordnats av tyskarna. Matfrågan löstes dock under resans gång.  

Gällivare: Tyskt permittenttåg och tåg med svenska soldater, delvis berusade, stod inne samtidigt under 33 minuter. Ingen ordväxling mellan svensk och tysk militär eller "något annat av betydelse" förekom. Dock hade mer polispersonal behövts för att förebygga eventuella intermezzon, tyckte polisen i Gällivare, som också rapporterade att fyra tyska officerare tillåtits besöka järnvägshotellet, där de "förtärt kaffe med bröd samt var sin pilsner", allt under bevakning av en svensk soldat med kulsprutegevär och två fänrikar. Tyskarna hade sedan "återförts till tåget", medförandes "de smörgåsar, som serverats tillsammans med ölet".

Planerade tyska transporter Trondheim - Narvik 5025 man, 2695 hästar, kanoner, fordon.  Oslo - Narvik sju kanoner, en officer och 20 man.

Planerade transitotransporter. Tysk militär personal, hästar, baracker mm. Viss osäkerhet om uppgifterna faktiskt gäller 1940.

125 internerade engelska soldater skall transporteras Falun - Haparanda för vidare befordran till Petsamo

Transporter av "Wehrmachtsgut" i vagnslaster, fraktsatser

Anweisung für die deutschen Verkehrskontrollen zur Abrechnung der gestundeten Transporte der deutschen Wehrmacht im Verkehr mit Norwegen über Schweden (beräkning av ersättning till SJ)

Skador på personvagnar i specialtågen, juli - november. Fönsterglas, klosett-trattar mm, attesterat av tysk kapten.

Augusti

Tyska transitotransporter den 27 juni -  31 juli.

Transporter Petsamo - Salmi - Haparanda, bland annat för svenska försvaret, borde kunna ske på järnväg i större omfattning. VR har presenningsbrist, men svenska SJ kanske kan låna ut.

Extratåg för tysk militär Storlien - Narvik augusti - oktober

Rapport från tysk transport Storlien - Riksgränsen den 3 - 4 augusti. Flera nödbromsningar på grund av olämpliga nödbromsventiler i norska vagnar. Vid ett tillfälle hade en soldat fastnat med axelklaffen i ventilen. Mörkläggning ej möjlig - inte bra.

September

Överenskommelse om transport av tysk militär med hemresepermission. Från någon gång efter den 15 sept ett tåg om dagen Kornsjö - Trelleborg, två tåg i veckan till och från Narvik. Redan den 12 och 14 sept dock tåg för permittenter Oslo - Helsingborg. Gevär och manskapspistoler transporteras i särskilda vagnar, som från Helsingborg skickas i förväg.  Påteckning: Avbrott i alla tyska transporter önskvärt tiden 20/12 - 10(1.

Narvik: Instängda malmvagnar (lastade och tomma) bör återsändas till Sverige

Tyske transportofficeren till svenska utrikesministeriet: Missuppfattning från SJ att maximalt 5000 man får transporteras i Hästskotrafiken.

Tysk militärtransport via Inlandsbanan den 16 - 19 september.   Betänkligt lutande Vagnar. Vattenbrist. Vagn för tysk kökspersonal avkopplas.

Tre DR-chefer kommer till Sverige, skall åtfölja generaldirektören under en resa genom Norrbottens län. Myndigheterna i Trelleborg har fått besked att besökarna inte skall kroppsvisiteras.

Extratåg för tysk militär skall den 29 september gå Kopperå - Storlien - Bräcke. Tåget består endast av en norsk förstaklassvagn. I Bräcke kopplas vagnen till tåg 94 till Narvik. Återfärd samma väg från Narvik den 5 oktober. 

Oktober

Personvagnar framfördes till Narvik för första gången den 2 augusti, sedan Nordalsbron förstärkts. Viss oklarhet kring formaliteter.

Tysk transport rullade från Riksgränsen mot Gällivare utan svensk kontrollpersonal. SJ militärbyrå hade missat att underrätta försvarsstabens kommunikationsavdelning.

Svenska personvagnar i trafik till Tyskland och Norge. Tågsammansättningar. Berlin bombas, Oslo, Trondheim och Narvik kan bombas - bör SJ ta denna risk? "Vem blir ansvarig, om skada skulle träffa vagnarna?"

Svensk resgodsvagn slopad efter skada i Narvik. Hur mycket skall NSB debiteras?

Fem tyska ångare sätts in för transport av tysk militärpersonal Sassnitz - Trelleborg och omvänt

Några planerade transporter september - november

Nobember

För tysk militär i uniform skall undantagsvis genomföras en transport Charlottenberg - Svartå - Örebro - Krylbo - Långsele - Boden - Torneå. 

Omfattande stölder från tyska materieltransporter. Den svenska kontrollpersonalen förstärks därför, dock ej vid hästtransporter  (viss osäkerhet om årtal).. 

Statsbanetrafiken under det gångna krigsåret. Föredrag av SJ generaldirektör Dahlbeck.

December

Tyska permittenttåg får i fortsättningen inte passera station där svenskt permittenttåg stannat för utspisning. Tysk transport i personvagnar vållar protester från svensk personal transporterad i godsvagnar med dålig uppvärmning.

1941

Januari

Rapport från transporter av tysk personal Riksgränsen - Trelleborg. Förseningar, brist på dricksvatten och kaptenen läste fel i tidtabellen. 

Februari

Ny tidtabell för specialtåg Trelleborg - Riksgränsen. Över Jörn - Arvidsjaur istället för via Östersund - Arvidsjaur.

Mars

Stort antal återvändande permittenter efter spärren den 28 febr - 9 mars. Kurirvagnar, postvagnar.

Transitering av permittenter och järnvägsartilleri  
 
Specialvagnar för järnvägsartilleri

Återvändande permittenter, post- och kurirvagnar mm, överenskommelse med Heimatstab Nord, Berlin

April

Tysk landsvägssnöslunga observerad i Östersund under transport mot Narvik. Troligen dieselelektrisk.

Maj

Nydells rapport från resa med specialtåg (Trondheim -) Storlien - Riksgränsen (- Narvik) den 6 - 8 maj. Oklarhet kring avstigning vid raststationer. I Gällivare utspisning på plattform, olämpligt "om t ex ett svenskt militärtransporttåg skulle vara i närheten". I norra Sverige avog inställning till de tyska transporterna, "ju längre norrut man kommer, desto fientligare blir befolkningen mot dessa transporter". Huvuddekeb av kontingenten var arméförvaltnings- och fältpostpersonal. Trupper sänds även med båt från Stettin till Oslo samt från Oslo till Nord-Norge. En löjtnant från Ostmark (Österrike) hade nyligen fört en trupp denna väg med transportångaren Hindenburg och "mycket starkt konvojskydd". 

Sammanställning tyska transitotransporter Storlien - Riksgränsen januari - maj. "På grund av ärendets brådskande art har exakta uppgifter beträffande antalet godsvagnar ej hunnit inhämtas...". Dessutom ett stort antal tomvagnar från Narvik till Trondheim.

Debitering av Deutsche Reichsbahn för transitotransporter augusti 1940 - april 1941

Juni

Överenskommelse om transitering av tysk trupp Charlottenberg - Haparanda [- Torneå] (Division Engelbrecht). Högst åtta tåg per dag. På elektrifierade sträckor kopplas tågen samman två och två. Varm mat och dryck tillhandahålles genom svensk försorg vid måltidsstationer. Ingen kokning ombord i medhavda fältkök - brandfarligt. Vagnar från SJ och NSB. 

Livsmedelstransporter: Transportofficeren i Oslo önskar få transportera livsmedel Älvsbyn: Brand i norsk G-vagn på väg Trondheim - Narvik. Gnistor från tjuvbroms antände golvet. Vagnen placerades under vattenhästen, men vattnet räckte inte för släckning. Istället släckte brandkåren, kostnad 507.25

Juli

Krylbo: Brand i ammunitionslastat tåg, explosion, lördagen den 19 juli

Olyckans förlopp, skadegörelsens omfattning, vidtagna åtgärder

Värdet av förstörda vagnar

Ammunitionstransportfrågan, åtgärder: Tre slarvigt lastade vagnar har kvartagits i Charlottenberg. Lastningsbestämmelserna skärps. Tills vidare skall artilleritekniker kontrollera alla ammunitionsvagnar (och vid behov även andra vagnar med Wehrmachtsgut) i Charlottenberg. Ej godtagbar lastning medför att vagnen returneras till avsändaren, alternativt till Kongsvinger. I Helsingborg skall kapten Lövgren göra stickprov, och om så anses erforderligt införs motsvarande kontroll som i Charlottenberg.

Vem känner till när ammunitionslastat tåg kan väntas?Mer vedtransporter, mindre Wehrmachtsgut

Augusti

Datum för påläggning av vedeldningstidtabell mm, per sträcka

Pansartågen Boden, Kiruna, Östersund, Malmö: Vagnarna ställs av, pansarplåten tas bort från loken, som sedan används i normal trafik. Loken skall dock snabbt kunna återbepansras och sättas samman med vagnarna.

September

Ny tidtabell fr o m den 1 sept
Följebrev till transportofficeren hos Militärattachén, tyska legationen
Allmänt. Ishinder kan framtvinga omläggning från Trelleborg till Helsingborg
Specialtåg Trelleborg F - Kornsjö, sammansättning mm
Specialtåg Trelleborg F - Hallsberg - Krylbo - Jörn - Arvidsjaur - Riksgränsen, tidtabell
Specialtåg Storlien - Östersund - Hoting - Gällivare - Riksgränsen / Haparanda, tidtabell och sammansättning
Totalt vagnbehov för tyska permittenttransporter

Vid statens järnvägar ur militär synpunkt genomförda arbeten mm: Frocerad elektrifiering Ånge - Boden, linjeomläggning Ånge, kapacitetsökning Värnamo - Åstorp, Uddevalla - Herrljunga och Boden - Haparanda / Övertorneå mm. .

Skärpt bevakning av broar mm på sträckor där tyska transporter rullar. Opålitlig järnvägspersonal kanske bör avlägsnas från säkerhetstjänst och banbevakning?

Oktober

Dringende deutsche Wünsche - angelägna tyska önskemål

Tysklands önskemål (referat) Svar från svenska UD (sammanfattning)
Köpa och föra ut 200000 ylleskjortor, 200000 par yllekalsonger, 100000 par skor, 15000 tumvantar av ylle, 6000 pälsar mm Textil- och lädervaror av dessa slag kan på grund av det besvärliga svenska försörjningsläget inte påräknas
Köpa och föra ut tältvåder och sovsäckar 2000 militärtält från svenska förråd ställdes nyligen till den tyska krigsmaktens förfogande
Permittenttransporter fyra gånger per vecka Haparanda - kustbanan [normalt gick tyska transporter via Inlandsbanan] - Trelleborg / Helsingborg. Tyska köksvagnar, i övrigt svenska vagnar Sverige har redan medgivit sådana transporter mellan Tyskland och Sverige
Tillstånd använda svenska tankbåtstransporter från Tyskland till hamnar på Norges västkust, eller åtminstone till Oslo och Kristiansand. Ta upp förhandlingar mellan de svenska och tyska regeringsutskotten vid deras möte i Berlin!
Principiellt medgivande till transitering av enstaka enheter med eller utan utrustning Trelleborg / Helsingborg - Haparanda / Narvik Sverige har redan medgivit transport av varor, inklusive krigsmateriel, i obegränsad omfattning. Trots de stora påfrestningar detta ger på de svenska järnvägarna, som har hög belastning av bland annat bränsletransporter, kan de tyska transporterna fortsätta.
Ytterligare transporter av tyska trupper kan inte medges.
Principiellt medgivande till successiva avlösningstransporter. Dessa kommer inte att innebära någon förstärkning av de tyska trupperna i Finland
Medgivande till s k hästskotrafik Trondheim - Narvik / Haparanda för mindre truppenheter med vapen och utrustning samt ökat antal enstaka resande på denna sträcka Trondheim - Narvik: Begränsade transporter av manskap och materiel pågår redan och kan fortsätta i viss omfattning. Personalens vapen kan transporteras i särskild vagn i samma tåg.
Trondheim - Haparanda:1 - 2 personvagnar två gånger per vecka medges redan nu. Ytterligare transporter kan inte tillåtas.
Ökning av antalet flygningar över Sverige mellan Norge och Finland till tio per dag och riktning Om behovet avser sändning av varor till de tyska trupperna i norra Finland, kan detta alternativt ske på järnväg. Sverige är berett att ordna snabbförbindelse. Om fler kurirflygningar dock är nödvändiga, kan Sverige i viss utsträckning tillåta sådana på sträckan Kongsvinger - Vansbro - Ockelbo - Norrsundet - Finland; utan mellanlandning.
Insats av isbrytare för att stödja tyska trupp- och underhållstransporter Antalet isbrytare är otillräckligt för svenska behov, men i mån av kapacitet kan tyska önskemål tillgodoses
Medgivande att inköpa lasarettsbäddar och viss specialutrustning Troligen möjligt i viss utsträckning
  Om Tyskland eventuellt önskar sjötransporter från Finland till tyska hamnar, är Sverige berett att underlätta detta


November

Sprängämnesinspektionen har kontrollerat ammunitionslastade vagnar. Kullstjälpta granater, utrunnet krut, brännbart material - risk för brand.

Kontrollofficerare vs SJ: Vattenbrist, utrymmesbrist, ouppvärmda vagnar vid permittenttransporter Gällivare - Haparanda - Gällivare. Västkustbanan: Kontrollofficer bör ej direkt lägga sig i tågföringen genom att beordra uppehåll i Ängelholm.

1942

Januari

Transporter till särskild vinterutbildning i övre Norrland och Jämtland kommer att kräva neddragning av transitotrafiken

Transitering Haparanda - Gällivare - Haparanda sker normalt i militärtåglägen med maxhastighet 60 km/h. Men när inga godsvagnar medförs kan man köra 80 km/h och undvika extra bevakning av stationer för möten. Tidpunkt för utspisning i Gällivare bör alltid vara 6.40, vilket skall meddelas till järnvägsrestauranten.

Utrangerade Ta- /Tb-lok säljs till Finlands Statsjärnvägar.

Rapport från Hufeisentransport Storlien - Riksgränsen: Kalla och skräpiga vagnar, frusna klosetter - "under SJ värdighet". Och utspisningen borde regleras så att inte samma soppa på rotfrukter serveras i Östersund, Arvidsjaur och Gällivare. 

Beredskapslok och ånglok som frigörs genom eldrift Jörn - Boden: 1938 - 1941 har 76 lok som var förslitna och avställda uppreparerats för att bli s k "beredskapslok". Tio av dessa (littera B) har också fått anordningar för anslutning till stationära elektriska ångpannor, detta för att snabbt kunna sättas in vid spänningslöshet. På grund av högtrafiken har dock både beredskapsloken och andra avställda ånglok åter satts in i ordinarie trafik. Från den 1 mars 1942 frigörs emellertid 14 ånglok genom elektrifiering Jörn - Boden. 

Önskemål från Tyskland:
1. Lossa tankbåt i Göteborg eller Malmö, antingen till tyska tankvagnar eller (hellre) till stationärt lager.
2. Undantagsvis få leda om tyska transporter mellan Oslo och Trondheim via Sverige. Detta borde enligt SJ godstrafikbyrå gå bra.

Isen riskerar att blockera Åbo hamn. Tyska transporter av trupper och förnödenheter behöver svensk isbrytarhjälp, alternativt lossa i t ex Trelleborg eller Ystad och transportera på järnväg till Haparanda. Transporter av sårade och sjuka kan behöva gå med lasarettståg till sydsvensk hamn och där omlastas till tyskt lasarettsfartyg (istället för i Åbo).  Svar: Sveriges isbrytarresurser är begränsade. Järnvägsnätet är hårt ansträngt och klarar knappast ytterligare transporter. Tyska krigsmakten har "betydande reservlager" i Luleå - används i första hand dessa!

Februari

Överläggning med ASEA och Elektromekano. Kan lokleveranser påskydnas genom att låta Elektromekano i Helsingborg tillverka motorer? Tveksamt; företaget saknar vissa nödvändiga maskiner, och Helsingborg kan från militär synpunkt vara en olämplig plats. Västerås är dock också ett eftersökt bombmål. Transformatorolja, stålgjutgods och rullager bristvaror. Det är enligt ASEA inte verkstadsarbetet som tar tid utan förhandlingar mellan parterna, framför allt vid nykonstruktioner. Leveranstiden för D-lok klarar man.  Transformatorolja kan lånas från Vattenfall. ASEA förbereder motortillverkning även i Ludvika.

Stins Storlien: Hinner inte kontrollera att ammunition i Wehrmachtgut-vagnar är lastad på säkert sätt. Kan inte tullen göra detta när de ändå kontrollerar godset i varje vagn? Militärpersonal finns på platsen och kan hjälpa till. 

April

Deutsche Gesandschaft: Urlaubsverkehr zwischen Norwegen und Deutschland: Från den nionde april skall all kapacitet i permittenttågen söderut åter utnyttjas. Från Narvik kanske fullbeläggningen dröjer något eftersom matarskepp inte genast är tillgängliga. Dock blir det minst lika många permittenter mot Tyskland som i nordlig riktning.  

Olämpliga järnvägspoliser i Kirunaområdet. Lämnar kruttåg utan bevakning. En järnvägspolis somnade på tåget och följde med in i Norge (och tillbaka). SJ avskedade mannen och varnar statspolisen eftersom den avskedade "är känd för utpräglade kommunistiska sympatier".  En bevakningsförman har "fällt olämpliga yttranden angående våra resurser att hejda eventuella tyska angrepp" - upprepas sådant kommer det att "föranleda omedelbart entledigande". Totalt sex bevakningsmän har avskedats på grund av opålitlighet (en av dessa även p g a fylleri). Två bevakningsmän avskedades på grund av otillräckig kroppslängd.

Tyskt tåg Haparanda - Narvik stoppades i Kiruna för kontroll. En vagn visade sig innehålla 9 kulsprutor, 4176 sprängkapslar, 163 handgranater, 178 gevär mm mm. Vagnen kvarhålles av tullkammaren.

Vintersvårigheter i Norrland 1941 - 1942. Föredrag av Tor Gane. Bilagor.

Maj

Utlåning av lok och vagnar till Tyskland? Nej, cirka 60 lok och 240 vagnar används redan för tyska transporter. Möjligen kan några utslitna ånglok avvaras.

130 finska militärer befordrade från Oslo till Haparanda. Utsipsades i Charlottenberg, Kil och Boden S, räkningar sända till finska legationen, men Järnvägshotellet i Charlottenberg hade ännu inte i november fått sina 217.80

Juni

Transitotrafiken diskuteras med brittiska representanter. Brittisk legationspersonal i Sverige har noterat vad de anser vara otillbörliga transporter av krigsmateriel och förstärkning av de tyska trupperna i Norge. Ett misstänkt rödakorståg hade observerats i Laxå - soldaterna läste och rökte. Inga bandage syntes. Utrikesrådet Söderblom förklarar att det hela är legalt och väl kontrollerat. Svenska godsvagnar som hyrts ut till Tyskland används för att transportera kol till Sverige. De vagnar som användes för oljetransport från Rumänien har återvänt till Sverige.  

Sjöfartskontrollen - förbjudna områden, bevakning av handelsfartyg mm. Ingen direkt järnvägsanknytning.

Transittrafik för Tyskland - polisiära insatser

Eventuell utlåning av ånglok till Tyskland

Utrikesrådet Söderblom:  Den tyska transitotrafiken måste regleras för att inte hindra svenska transporter av ved, fodercellulosa och för militära behov. Den civila trafiken har redan begränsats, och nu "har det blivit nödvändigt att i viss utsträckning även taga itu med den tyska trafiken". Transitotrafiken för den tyska försvarsmakten omfattar inemot 3000 godsvagnar per månad; per tonkilometer mellan 10 och 20 procent av de svenska järnvägarnas totala trafikarbete. Stora variationer gör transitotrafiken svårhanterlig. Exempelvis var det i december 1941 cirka 30 vagnar som transiterades Charlottenberg - Riksgränsen, i april 1942 700 vagnar. På tysk sida har man "ådagalagt förståelse för de svenska önskemålen". 

Tyska transporter genom Sverige: Oljetransporter främst Charlottenberg - Narvik, ofta i läckande tankvagnar. Mycket gods avsett för Finland går först till Norge. Önskvärt att det istället leds direkt till Finland. Överenskommelse bör träffas med Tyskland om att maximalt 800 - 900 godsvagnar per månad transiteras från Tyskland till Norge. Av dessa kommer troligen cirka 500 att vara lastade med krigsmateriel. Permittenttrafiken bör regleras så att det inte kan uppstå överskott i riktning norrut.  

Juli

Riskhantering för ammunitionslastade vagnar som kommer till Helsingborg från Helsingör: Färjorna kan endast överföra ett fåtal vagnar på varje tur, därför anhopning av vagnar i Helsingborg. Brittiska flygplan fäller minor över sundet, minorna kan av misstag träffa godsbangården, som även är utsatt för projektilnedslag från tyskt luftvärn samt störtningar. De brittiska flygföretagen sker endast under den mörka delen av dygnet, därför ändras rutinerna nu så att inga vagnar med explosiv last tas emot mellan kl 16 och 04.

Urspåring vid Vegeholm den 25 juni, orsak axelbrott på vagn Marburg 130217

Augusti

Transporter av transitogods: Styrelsen har bestämt att transitogods inte får befordras med ordinarie direkt- eller fjärrgodståg. Detta har medfört att ordinarie fjärrgodståg ställs in och extratåg körs istället, vilket förrycker lokpersonalens tjänstgöring och kräver ökad bevakning av stationer. En del tåg med Wehrmachtsgut är alltför tunga för att från Långsele och norrut dras av Dg-lok. Om lok typ Of eller annat lämpligt lok saknas kopplas då en del vagnar bort och körs med nästa tåg.

DR intresserde av att förse tio fältpostvagnar med svenska boggier med rullager. SJ har dock inte tillräckligt stor reserv av sådana boggier.

Betr: Verwendung deutscher Spezialwagen. Baracker transporterade från Hultsfred till Narvik på tyska låglastvagnar. Återsänd snarast vagnarna till Tyskland istället för att använda dem internt i Sverige eller för transporter Sverige - Norge, något som alltför ofta förekommer.

Strödda iakttagelser i samband med resa till Torneå och Narvik: Efter förhandlingar om transitotrafiken gjordes en resa där den tyska delegationen var järnvägsstyrelsens gäster. Tyskarna är pessimistiska när det gäller krigsutgången. Uppgifterna växer den tyska ledningen över huvudet, och högre chefer saknar förståelse för transporttjänstens betydelse. De tyska styrkorna i Nordnorge förstärks, och permittenttrafiken genom Sverige (tre tåg ā 450 man per vecka) medger nu permission högst var tolfte månad (tidigare var nionde månad). Malmbanan har inte "permanentbelagts" för att kunna nyttjas som bilväg, däremot har ballasten kompletterats. Ofotbanan trafikeras med tolv tåg per dag, varav 8 - 9 från Sverige (4 malmtåg, 1 koltåg, 1 persontåg, 1 permittenttåg, 1 - 2 tåg för Wehrmachtsgut). Hamnen i Narvik har mycket begränsad kapacitet för mellanlagring, och detta ger stort beroende mellan sjö- och järnvägstrafik. Tyska myndigheter i Narvik vill att permittenttåg expedieras på dagtid; svårt att härbärgera väntande permittenter under natten. Tåglägena styrs av att färjeleden över Stora Bält kan trafikeras endast i dagsljus. Saken skulle lösas om tågen gick via Boden istället för över Inlandsbanan. Sverige skyller på elektroloksbrist, "vilket i detta sammanhang utgör en väsentlig överdrift" - lämplighetsskäl är avgörande. Brist på kol och livsmedel i Narvik. 450 serbiska krigsfångar har dött av fläcktyfus i Narvikstrakten, och rykten har förekommit om fläcktyfus i Hundalen - Björnfjell.   

September

PM angående importen av kol från Tyskland. 10 tusen ton per månad som ersättning för transitotrafiken. Ingår dock som en del av de normala leveranserna till Sverige.

Kontroll av genom Sverige transiterad militär materiel: Cirka 50 vagnar krigsmateriel per dag, mest artillerimateriel och ammunition. Artillerimateriel har "för fastställande av eventuella nya konstruktioner" i viss omfattning kontrollerats av SJ militärbyrå och Arméförvaltningen. En mer systematisk undersökning bör vara av militär värde. "Genom en kontroll av materielens art och mängd samt ursprungs- och destinationsort bör kunna utläsas en hel del beträffande tyska truppers organisation och dislokation". 

Wehrmachtgut skadas vid transport genom Sverige. På bilar krossas rutor och ringarna skadas etc. Skärpt kontroll krävs vid gränsstationerna.

Till NSB: Regelbundenhet i transporter av kol och koks från Sundsvall och Härnösand till Trondheimsområdet kräver regelbunden lossning och  återsändning av tomma vagnar. SJ har framfört till speditören att NSB önskar viss fördelning av transporterna mellan NSB, tyska krigsmakten och Orkla.

Oktober

Utrikesminister Christian Günther till pressen: Dämpa kritiken mot Tyskland - den orskar problem för Sverige. Förvånande att huvuddelen av svensk press inte tar avstånd från anti-Tysklandsinriktade organ såsom Trots allt! Transitering av varor, inklusive krigsmateriel. Svenskt luftvärn. Ryska ubåtar. Flyktingar från Norge: En del kommunister och kriminella, i övrigt inga farliga element (vilket bl a Dagsposten hävdat). Hjälp till Grekland och Norge. Svensk internationell handelssjöfart försvårad, i stort sett kan endast hamnar i Argentina och Chile angöras. De anhållna polensvenskarna [som hjälpt motståndsrörelsen i Polen].   Bränn handlingen efter läsning eller återsänd den till Folkberedskapen!   

Explosivt Wehrmachtsgut besvärligt för trafiken Boden - Haparanda; måste köra sakta och med krutvårdare ombord

November

Sommartiden i Tyskland och av Tyskland ockuperade områden upphör den 2 november kl 03.00. Orsakar en del komplikationer för trafiken. Dessutom tidigareläggs vissa färjeturer i Danmark för att undvika gång i mörker.

Permittenttåg Helsingborg - Riksgränsen - Helsingborg, önskemål om längre uppehåll i Riksgränsen. Skulle klaras om tågen leddes via Boden, vilket Järnvägsstyrelsen föreslagit. Skulle också tillgodose tyska önskemål om lämpligare ankomst- och avgångstider i Narvik. Om tågen går via Boden ökar också möjligheten att förstärka med extra utrymme för resgods, "framför allt de ominösa sillkaggarna". Dessa kaggar medförs "i sådan mängd och på sådant sätt" att vagnarna skadas och korridorerna belamras.

Kungsleden Trelleborg - Sassnitz: Flera färjor utslagna, permittenttrafiken går via Helsingborg. Tyska godstrafiken genom Sverige har minskats. 

December

TR beordrades utspisa 400 (troligen svenska) permittenter i Ånge den 31 december. Endast 40 permittenter utnyttjade erbjudandet. Kostnad 421.06

Sillkaggar (ofta läckande) som resgods vid resa Norge - Tyskland orsakar dålig lukt, vagnar får slagsida, tullbehandling av oledsagad sill fördröjer tåg. En del permittenter lär försälja sill till svenskar undervägs. Tyske transportofficeren: Ingen kan förvägras medföra sill. I Oslotågen har särskild sillvagn satts in, i Narvikstågen är detta inte möjligt med hänsyn till tågvikten vid gång via Inlandsbanan. Förslag: Kör via Boden och den nu elektrifierade linjen söderut. Då kan även fler permittenter medföras.  

Utrikesdepartementet: Tyska utbetalningar till Sverige januari - november 1942  108,6 miljoner kr varav 7,1 miljoner till SJ. Horn på SJ Mtbr uppmanades genom påteckning bränna papperat efter läsning, något han uppenbarligen ignorerade.

Tvättågen avställda. Armëförvaltningen vill ha sänkt hyra för lok och vagnar. SJ nöjer sig tills vidare med att ta betalt för två av de fyra loken, men vagnshyran borde snarare höjas eftersom det är vagnsbrist.

1943

Januari

Danska arbetare i Norge - resa till Danmark den 15-16 dec 1942, från Danmark den 4-5 januari 1943. Extratåg för Rikskommissariatet i Norge resa Oslo - Köpenhamn den 17 - 18 dec och åter den 7 - 8 januari

Teknisk undersökning av transitolaster för tyska krigsmakten i Norge och Finland. Intressanta laster bör hejdas för undersökning på station där ingen tysk personal tjänstgör. För de transporter som åtföljs av tysk bevakningspersonal "ordnas varmgång" så att intressanta vagnar måste avkopplas för "omlastning" (och undersökning med hjälp av av militär personal), alltmedan de tyska vakterna fortsätter med huvuddelen av tågsättet.

Transport av brodelar och eldrör, "Slavtransporter" (enligt AT och Arbetaren)

Transport av kamouflerat transformator- eller maskinaggregat (?). Reichskommissar Terboven blev "sjuk" när han vägrades direktvagn.

Önskemå från tyske transportofficeren Maenss:
SJ svar på Maenss skrivelser:
Maenss svar angående Sveriges krav på ekvivalens i permittenttrafiken till och från Norge:  Tyskland vill ha några dagars frist för att kunna organisera transport på annan väg av det överskott av permittenter som bildats i Tyskland. Transportofficeren menar också att det totalt under senaste sjumånadersperioden faktiskt varit 3300 permittenter färre i riktning norrut än i motsatt riktning.

Nya tidtabeller för permittent- och sjukhuståg, mars, juni, juli


Februari

Tysk postvagn Pw4ü skall gå från Malmö den 22 till Narvik, tysk postpersonal kräver SJ polisbevakning

Rikskommissarien för de ockuperade norska områdena avser/önskar resa till Oslo med sitt specialtåg från Torneå den 10 mars cirka kl 20.30    SJ: Nej, de svenska järnvägarna har inte kapacitet för detta. Dessutom ställer kommissarie Terboven alltid till problem vid sina illa planerade resor på SJ-nätet, och trots SJ:s ansträngningar är rikskommissarien otacksam. Hans följe uppträder oseriöst. Men en extra svensk sovvagn kan han få Haparanda - Oslo.

Helsingör: Växlingsmissöde, ammunitionsvagn hamnade den 20 februari i vattnet vid färjeläget. Färjan, vars vagndäck var "fullproppat med soldater", hade just hunnit lägga ut. Klaffen skadades, men återställdes snabbt av Organisation Todt. 

"Omfattande inhemska transportkrav" gör att transittrafiken över Charlottenberg ställs in under nio dagar i mars.

Mars

Tyske transportofficeren i Sverige om tågfärjetrafiken Sassnitz - Trelleborg. Sverige bör utöver Drottning Victoria även sätta in Konung Gustaf V.  Drottningen klarar bara 15 vagnar per dag. Trots att transporter till Norge dirigerats om över Warnemünde respektive Flensburg väntade den 26 januari 91 vagnar i SassnitzI april skall båda tyska färjorna vara reparerade, och eftersom SJ:s vinterproblem då borde ha upphört, vore det bra om transporterna för tyska krigsmakten kunde ökas från 70 till 90 vagnar per dag.     SJ svar - nej, ingen ökning av dagskvoten för Wehrmachts-gods. Det är inhemska transportkrav och inte vädret som begränsar kapaciteten. 

Avlyssnat telefonsamtal mellan tyske transportofficeren Maenss i Stockholm och "herr X" i Oslo. Herr X vill sända tankvagnar via Charlottenberg till Narvik. Sverige tillåter dock endast transporter via Storlien, max 33 vagnar per vecka? Också förvirring kring fördelning mellan transporter för flygvapnet och för tyska krigsmakten generellt.

April

Chefen för SJ militärbyrå: Transitotrafik - utveckling av trafikens ledning.  Okontrollerad trafikökning medgavs gjorde tyskarna bortskämda. Sedan 1942 mer restriktiv svensk hållning. Tidsödande att även detaljärenden måste behandlas av  UD. Transporter av militärt intresse kvarhålls och undersöks i Boden, får sedan "falsk" plombering - detta dock ej godkänt av försvarsledningen på grund av risk för politiska komplikationer. 

Transitotrafikens omfattning och genomförande  Persontrafik Helsingborg - Oslo / Narvik samt hästskotrafik via Inlandsbanan. Svenska, norska och tyska vagnar. Därtill resande i ordinarie tåg samt extratåg. Posttrafik bland annat en daglig tur Berlin - Torneå. Godstrafik: Wehrmachtsgods, trafik flyttad från Inlandsbanan till att gå via Bräcke och Boden.  Kol, koks och stråfoder från tyska upplag i Sundsvall, Härnösand och Luleå. Sjukhuståg Torneå - Charlottenberg vid behov.

Transporter Sundsvall / Härnösand - Trondheim: Tyskland måste ordna egna vagnar om man vill genomföra önskade cementtransporter till Trondheim. Koltransporter bör med hänsyn till vagnhållning och driftekonomi gå endast från Sundsvall. Tyskland bör därför omdestinera båtar som är på väg till Härnösand.

Begränsningar av transitotrafik den 21 - 29 april

Av järnvägsstyrelsen vidtagna kontroll- och bevakningsåtgärder. Banbevakningen skärps på alla transitolinjer, extra bevakningsturer då och då, på sträckan Helsingborg - Kornsjö dock extra tur före varje personförande specialtåg. Efter Krylbokatastrofen har särskild bevakningspersonal organiserats, i permittent- och sjukhuståg för att förebygga olovligt varuutbyte, spärra av vid oberäknade uppehåll och biträda med ordningshållning vid ordinarie uppehåll. I kruttåg medföljer två bevakningsmän samt krutvårdare. Trafikens omfattning och art kontrolleras enligt muntliga direktiv från UD. För persontrafiken gäller det att vidmakthålla ekvivalens mellan nord- och sydgående trafik. Godstrafiken kontrolleras för att hålla trafiken inom de storleksgränser som drogs hösten 1942, förhindra "transporter, som äro politiskt minst önskvärda", möjliggöra militärteknisk undersökning av gods samt "följa trafikens fluktuationer". 

Detaljfrågor rörande transitotrafiken:  3,9 % av platsutrymmet i SJ+BJ personvagnar används för transitotrafik, men godstrafiken sker nästan helt med utländska vagnar. Sedan 1930-talet hyr SJ ut ånglok till NSB, för närvarande tre lok. Sex LKAB elektrolok, som i fredstiden användes för växling i Narvik, utnyttjas nu på svenska bangårdar. 66 tankvagnar och 490 andra godsvagnar är utlånade till Tyskland för transport av kol och olja för svensk räkning. Till Narvik går svenska malmvagnar med kol, på återvägen tar de last från malmfälten till Luleå. Svenska vagnar transporterar kol även till Trondheim, bl a för leverans till NSB. På återvägen lastas de med svavel, svavelkis och talk.  

Maj

Visitera permittenter som kommer till Helsingborg F? Inte enkelt

Helsingborg F: Köksvagnsbesättning åtföljs av svenska soldater med påsatta bajonetter på vägen från färjan till den på godsbangården avställda köksvagnen. Ger ett komiskt intryck, anser tyske transportofficeren, "som en transport av rymningsbenägna straffångar". Kan major von Horn kanske ta upp denna fråga med de militära myndigheterna?

Permittenttransporter mm februari - maj, rapporter. Vagnarna rena, välfungerande vattenförsörjning, men i ett fall för få vagnar på grund av felaktigt förhandsbesked från Bahnhofsoffizier i Helsingborg. Transport på Inlandsbanan: Den tyska köksvagnspersonalen gjorde narr av höggradigt berusad svensk transportofficer som uppehöll sig i köksvagnen.

Permittenttransporter maj - augusti, rapporter från kontrollofficerare. Gränsuppsyningsman åker med på loken, påstår sig ha hemligt uppdrag. Olämpligt. Transport från Narvik den 13 augusti: Skulle innehålla 355 man varav 4 damer, men kontrollräkning gav endast 313 personer, dock hittades fyra gevär, som återsändes till Narvik. De skyldiga fick "en skarp admonition" av transportledaren och antecknades för senare bestraffning.

Kol i stor mängd kommer till Luleå bland annat med ångbåtarna Riga och Olga Siemers. Vidare transport direkt till Narvik är önskvärd för att undvika mellanlagring. Vrje dag bör därför ett malmtåg ersättas med ett koltåg, anser tyske transportofficeren. LKAB vill dock behålla malmtågen. Tyska öppna vagnar och SJ tjänstevagnar kan sättas in för kol- och kokstransport från Luleå hamn till upplag i Luleå och Gammelstad. 

Juni

Prov med radioförbindelse från signalvagnen i pansartåget "Boden". Uppsala - Gävle - Gysinge - Sala mm i april, Stockholm - Eskilstuna med ånglok i juni. I december var proven slutförda, vagnen åter till Boden S.

Juli

Koltransporter Luleå - Narvik omöjliga eftersom alla malmvagnar behövs för malmtrafik. Kolet får istället lagras i Luleå.

Rapport från tysktransport 29 juni - 3 juli. Ångfinka behövs även Riksgränsen - Arvidsjaur. Vid transport av regnvåta soldater från Narvik den 25 juni var vagnstemperaturen 8 grader i Riksgränsen, 11 grader i Arvidsjaur. 3 kl sovvagn för officerare och kontrollpersonal "befinner sig i ett nedskrotningstillstånd" och är hälsovådlig.  

Stölder ur postsäckar, "dold bevakning", rapport till tyske transportofficeren

Lokbrist - tåg för Wehrmachtsgut måste ställas åt sidan

Trafikanhopning har medföret lokbrist. Tåg med Wehrmachtsgut har blivit stående utefter linjen. Mottagning av W-gods stoppas därför tillfälligt.

Augusti

Skrivelse till tyska legationen: Transitotrafiken upphör, avtalet har sagts upp. Endast sjukhuståg och icke licenspliktigt gods i fortsättningen.

Danmarks trafikministerium om kursvagnar Oslo / Haparanda / Narvik - Köpenhamn - Gedser

Tysk kustartillerist avvek från tåg mellan Storuman och Ulriksfors.

September

Transitoläget - Specialtransporter av tysk personal har upphört, men Wehrmachtsangehörige och Wehrmachtsgefolge får i begränsad omfattning följa med ordinarie tåg. Posttransporter begränsas av tysk vagnbrist. Transport av tysk krigsmateriel har stoppats. Wehrmachtsgut ziviler Art får transiteras, men framförs inte längre i specialtåg. 

Rapport från högre NSB-tjänsteman: Inställda permittenttransporter genom Sverige har stoppat upp transporterna av permittenter till Norge. För att minska omloppstiden vid sjötransport kommer permittentfartygen att gå till och från Moss (eventuellt Drammen). Trupptransporter inom Norge tyder på förberedelser för invasion västerifrån.

Detaljer från Norge: Transportkapacitet, järnvägsbyggen, flygfält

Godsslag i vissa omdiskuterade transitotåg från Charlottenberg. Bilar, böcker, skidor, sprit, spik, kolsyresnö mm mm.

Transitotrafiken och dess avveckling ur teknisk synpunkt. Sedan augusti 1942 konstlade trafikspärrar för att minska de tyska transporternas omfattning. "Tekniska skäl" anfördes från svensk sida för att förhindra "särskilt föga önskvärda" transporter av t ex olja och "tunga kustpjäser". Sommaren 1943 sades transitoavtalet upp, men transport i ordinarie tåg fortsätter, dock ej av krigsmateriel. Tyska postvagnar med tysk personal rullar fortfarande i svenska tåg, delvis motiverat av de omfattande stölderna som drabbar alla typer av järnvägstransporter i Sverige. Tyska vagnar nyttjas bland annat för vedtransporter i Sverige.   

Tillägg rörande transitoavvecklingen: Enstaka vagnar med tysk krigsmateriel rullade även i augusti. Transport i utländska vagnar av leveranser (kanoner mm) till svenska krigsmakten kan ha feltolkats. Norrgående transitotrafik på Västkustbanan natten till den 18 augusti: 3 vagnar ammunition, 24 vagnar rödvin, 16 vagnar marketenterivaror och livsmedel, 6 vagnar byggnadsmtrl, 3 vagnar civilt gods till privat mottagare, 4 tomvagnar.  Bilaga: Plan för avveckling av ledsagad post- och kurirtrafik, avser troligen 1944

Informationsstyrelsens pressmeddelanden om de upphörande permittent- och krigsmaterieltransporter, skrivbiträden, fältartister mm (Wehrmachtsgefolge), posttransporter, desertörer

Tyska krigsmakten skall tömma förråd i Gävle, 3000 ton stråfoder skall transporteras till Norge (troligen både Narvik och Trondheim). Under tre månader behövs fem vagnar per dag

SJ vill informera pressen om transitotrafik, men UD tillåter inga reportage. Egna militärtransporter sker i stor omfattning.  Järnvägsvagn vältes av skenande och hoppande stridsvagn. Svar till Nordens Frihet: Numera  stängda ventiler på alla täckta vagnar, detta p g a starkt ökad stöldfrekvens.

Oktober

Narvik: Pansartåg, tysk militär personal utbildas för tåg- och ställverkstjänst, förberedelser för truppförflyttning på banvallen

November

Transport av kranvagn från Narvik till Tyskland

December

Tågfärjor - hur motverka "trojanisering"?

1944

Plan för avveckling av ledsagad post- och kurirtrafik. Utan årtal, men avser troligen 1944

Januari

Rapport från färd med sjukhuståg. I Krylbo uppehåll för utdelning av gåvor genom tyska legationen. Samtidigt stannade en transport med norrmän på stationen. Olika uppfattningar om eventuellt demonstrerande norrmän.

Februari

Till transporofficeren, tyska legationen: Reglering av persontrafiken från, till och via Norge: I genomgående svenska vagnar blir på sträckan i Norge platser reserverade för Wehrmacht och Reichskommissariat. Resenärer från Sverige körs bort från sina platser. Oacceptabelt, plats behövs för resenärer."av nordisk nationalitet". Om detta inte åtgärdas kan Sverige införa platsbiljettvång på svenska sträckan och då starkt begränsa utrymmet för tyska resenärer. 

Alterneringsplan för tågfärjorna Trelleborg - Sassnitz
 
Maj

General Thörnell önskar underlag för historik över åtgärder som vidtagits för att stärka försvarsberedskapen 1937 - 1944
 
Juli

Transport av kol, koks och cement till Norge  Härnösand/Sundsvall - Trondheim och Luleå/Gammelstad - Narvik. Antal vagnar och ton första halvåret 1944.

Transiteringsförbud för kol, koks och cement till Norge fr o m augusti.

Person- och godsvagnar behövs för rörliga avlusningsanstaler. Minst en vagn (SWB H) ombyggd.

September


Stoppade och återsända vagnar med Wehrmachtsgut, destination Finland, den 3 - 11 september   Kolumnen "Sign" avser Gattungsbezirk

Vagnar med Wehrmachtsgut destinerat till Finland, återsända till Helsingör den 5 - 11 september

Lista över vagnar från Boden C till Helsingborg F, början av september     Kolumnen "Ägare" avser Gattungsbezirk

Tyskt sjukhuståg Torneå - Charlottenberg, Rapport från kontrollofficer: Tågpolis kullkastades av demonstrerande internerade ryssar utanför Krampen. Ytterligare rapport om händelsen: Bevakningsman: Inga ryssar anhölls "emedan vi ej önskade använda våra vapen och därigenom åstadkomma allvarligare intermezzon än de redan inträffade". Enligt lägerchefen utlöstes händelsen av att ryssarna hindrades passera på landsvägen, och tyskar "munhuggos med ryssarne". Utlänningskommissionen vill få SJ att förbjuda uppehåll för tyska transporter vid lägret.

Tyskland har stort behov av sågat virke, vill lasta i Hällefors och Bestorp för transport till Otterbäcken och Kristinehamn, därifrån på båt till Bremen. Kan tyska vagnar i Sverige sättas in i pendeltrafik? SJ godstrafikbyrå: Svenska vagnar behövs för inhemska transporter och öppna tyska vagnar förekommer numera mycket sällan

Färjetrafiken Trelleborg - Sassnitz ställs in fr o m den 27 september eftersom utländska fartyg inte längre får anlöpa Trelleborg samt att krigsläget har skärpts.

Oktober

Kungl Järnvägsstyrelsen till rikstrafikministeriet i Berlin: Bestämmelser och föreskrifter gällande transporter för tyska krigsmakten (personal och gods) upphävs. Avräkningsbestämmelserna fortsätter gälla tills vidare, främst för att reglera ersättning för sjukhuståg. Svar från DR: Krigsmaktens är införstådd med detta. DR antar att de rabatterade priserna för sjukhuståg fortsätter gälla. 

Finskt lok i Torneå undgick att beslagtas av tyskar, användes för transport av militär och utrustning från Röyttä till fronten. Ved och vatten ordnades av personal i Haparanda. Vattentagning möjliggjordes genom att, under pågående krigshandlingar vid bron, en man ur stallpersonalen gick ut på Torneälvsbron och startade pumpen. Efter ungefär en vecka var tyskarna fördrivna, och loket kunde återvända.  

November

Sjukhuståg Riksgränsen - Helsingborg F / Malmö F transitering via Trelleborg - Sassnitz inställd

Kommentarer till rapporter från färd med sjukhuståg SJ till tyska legationen: Transitering av lasarettståg. Vagnanhopning i Helsingborg, färjetrafiken inställd troligen på grund av "Abwehrmassnahmen" i Helsingör.

Järnvägsmannaförbundet protesterar mot försäljning av varor till internerade tyska soldater vars tåg gör uppehåll i Krylbo. Medlemmar har observerat försäljare från lokala butiker i aktion på plattformen. Transportchefen har arrangerat inköp av tobak, tofflor till fotskadade soldater mm, och menar att ingen ytterligare försäljning förekommit. SJ militärbyrå tror dock mer på de lokala järnvägsmännens iakttagelser, men påpekar också att bestämmelserna för transport av internerade inte är samma som för transitering.  SJMF avdelning 51 hade redan tidigare reagerat på händelsen, och lade huvudansvaret på den svenske militäre befälhavaren på tåget; "...att svensk militär i befälsställning... nedgradera sig till springpojkar för att stå på god fort med dessa av en hel värld så hatade människor, som lånat sig till vilka handlingar som helst...".  SJ påpekar att "vissa transporter av internerade amerikanska och engelska flygare varit förknippade med nästan identiskt samma företeelser, som nu påtalats".

Framtidens stridsvagnar blir tyngre. Nuvarande O-vagnar kommer inte att klara transporterna.   

December

Norska polistrupper hade fälttjänstövning i Dalarna. Vid återfärden blev en Bo4-vagn nedsölad. Norska legationen beklagar och betalar.
 

1945

Maj

Den 8 maj: Trafiken Riksgränsen - Björnfjell återupptages omedelbart

Skee stationssamhälle besköts i april från främmande flygplan. Lok T 824 skadades, reparation kostade 80 kronor

 
Startsidan

 


Skador på personvagnar i specialtågen

oktober 1941 - december 1942         december 1942 - juli 1943.

Sönderslagna fönsterglas, saknade dricksglas och karaffiner, slagsida, frusna vattenrör, skador på grund av överbelastning

Dragstångsbrott sept - okt 1940

Köksvagnar 
(ombyggda resgodsvagnar, beskrivning i der Fourier 1943)

1941, januari - februari:  Sex tyska köksvagnar Pw4ü för specialtåg Trelleborg - Oslo / Narvik. Revisionsfrist överskriden. Revideras av SJ, får samtidigt standardtransformator som komplement till generatorn för belysning. Olämpligt att kökspersonalen spolar vagnen invändigt - nedisning uppstår. Kockarna bör också undvika att stänka vatten på de elektriska kaminerna.

1941, juli - oktober:  Fyra köksvagnar ej revisionsmässiga, alla får dock elvärme. Kapten Sasse: Enligt die Eisenbahn-Küchenwagen-Abteilung är elvärme ej absolut nödvändig, man kan ändå hålla värmen genom att ständigt elda i lilla spisen.

1942 februari: Frekventa varmgångar Narvik - Helsingborg. Troligen inte sabotage. Varmgång även efter åtgärder vid huvudverkstaden i Helsingborg

1942 april: PM ang tyska riksbanans köksvagnar, som framföras genom Sverige  DR vill hyra svenska boggier till sina köksvagnar för att slippa "de ideligen återkommande varmgångarna"

1942 juni - oktober Byte till svenska boggier och andra åtgärder på tyska köksvagnar

1942: Hästskotrafiken Trondheim (Drontheim) - Narvik via Inlandsbanan. För den svenska sträckan avdelades i april fyra svenska köksvagnar C3d. Muggar, tallrikar mm levererade av Kockums järnverk i Ronneby. Från och med september istället två tyska köksvagnar, men en av de svenska skulle t v stå som reserv i Östersund.

1943: den 28 mars blev en tysk köksvagn frånkopplad i Långsele (varmgång?). Förvirring uppstod om vem som skulle vakta kockarna. Militärbyrån dröjde med besked eftersom det var söndag. Dock lämnades kockarna aldrig obevakade.

1943 sept - okt: Hyra för vagnsboggier, byte belysningsregulator

1944 februari: Vagnarna återställs i ursprungligt skick

Ångfinkor för sjukhuståg

1942: Tre ångfinkor per tåg behövs. Svårt med kolning genom taket på¨tyska ångfinkor.

Transporter på tyska djuplastningsvagnar typ SSt mm

Nov 1942  Tre SSt-vagnar från Danmark via Sverige till Narvik

1942-1943  SS-vagnar kan, med vissa restriktioner, framföras Trelleborg - Riksgränsen

Febr 1943 Avlyssnade samtal mellan tyska legationen i Stockholm och Köpenhamn  viktigt med kamouflage av lasten - nej, vagnarna går tomma, utrustningen transporteras annan väg

Juni 1943, rapport från stationsinspektorn i Storlien SSt-vagn Kristiansand - Narvik "uppbar ett fundament, antagligen till en större pjäs"

Juli 1943 Totalt 16 SSt-vagnar med pansartorn Sassnitz - Trelleborg - Kornsjö, tyske transportofficeren har ombesörjt maskering genom övertäckning av lasten [uppenbarligen på svensk begäran]