Järnvägen under andra världskriget - 1941

Vissa webbsidor innehåller flera handlingar och följer därför inte alltid tidsordningen fullt ut

1941

Januari 1941

Rapport från transporter av tysk personal Riksgränsen - Trelleborg. Förseningar, brist på dricksvatten och kaptenen läste fel i tidtabellen. 

Tyske transportofficeren: Är Härnösands hamn fortfarande isfri? Koppar och andra råvaror från Norge utskeppas ständigt därifrån till Tyskland. Kan utskeppning alternativt ske från hamn längre söderut? Medelstor skopkran krävs.

Major Fogelklou rapporterar från tysk militärtransport Trelleborg - Riksgränsen - Trelleborg. Revisionsmässiga och smutsiga vagnar. Kvastar och skyfflar försvinner, men nu skall de utkvitteras av tyske stationsofficeren i Trelleborg och av denne överlämnas till kökschefen.

Februari 1941

Omkring 300 norska arbetare skall transporteras till Tyskland. Från Oslo via Kornsjö - Mon - Olskroken - Malmö godsbangård - Trelleborg F.

Transporter av tyska officerare, manskap, bilar mm från Storlien till dels Haparanda och dels Narvik. Norska sov-, restaurant- och sittvagnar.

Tåg för tyska permittenter Haparanda - Jörn - Trelleborg. Köksvagn med tysk militär handräckningspersonal. Stationer där tågen har tidtabellsenligt uppehåll meddelar lokal polismyndighet.

Hästskotåg har ibland avgått kraftigt försenade från Trondheim. Detta orsakar problem eftersom Storlien normalt är obevakad på nätterna och järnvägsrestauranten i Östersund stängd. SJ kommer i fortsättningen att köra försenade hästskotåg på tidtabellsenlig tid men ett dygn senare.

Till Örnsköldsvik kom en tysk vagn lastad med granater och ammunition.Vagnen hade varit på väg från Kiruna till krigsmakten i Kiel, men drabbades av varmgång i Gällivare och måste kvartagas. Efter montern av nya axlar gick vagnen söderut. I Ånge noterades att den saknade adresskort. Man antog då att det var en tomvagn som kunde användas för transport från Örnsköldsvik. Adresskortet hade kanske blåst av?

Ny tidtabell för specialtåg Trelleborg - Riksgränsen. Över Jörn - Arvidsjaur istället för via Östersund - Arvidsjaur.

Ny tidtabell för specialtåg (Oslo -) Kornsjö - Trellleborg. Tills vidare ett tåg varannan dag.

Rapport från resa med specialtåg Trelleborg - Riksgränsen och Riksgränsen - Krylbo

Mars 1941

Överskott i permittenttransporter till Norge; transporterna från Norge har minskat på grund av permissionsförbud. Sjötransport av permittenter har sedan oktober begränsats - alltför riskabelt på Skagerack. Tyske transportofficeren antyder att Tyskland nog kommer att utöva påtryckningar (t ex minskad koltillförsel) för att undvika reglera överskottet. Sjötransport via Finland numera omöjlig - båten har gått sönder. Tyskland vill att de permittenter som åkte båt till Tyskland via Finland får återvända med tåg genom Sverige.

Permittenttåg från Riksgränsen den 9 mars omläggs att först gå tomt till Haparanda och där hämta permitterad tysk personal för transport till Trelleborg. Lokbyte vid Boden S. 

Stort antal återvändande permittenter efter spärren den 28 febr - 9 mars. Kurirvagnar, postvagnar.

Framgångsrikt sabotage: Åtta infanterikanoner (Panzerabwehrkanonen, Pak) har blivit utsatta för skadegörelse på väg till Narvik. Duger inte längre att skjuta med. SJ beklagar.

Tyske transportofficeren önskar under en vecka dagliga tåg Trondheim - Narvik och åter. Tisdag och fredag för personal och materiel (som nu), övriga dagar endast för materiel.
 
Specialvagnar för järnvägsartilleri samt transitering av permittenter Överskott i permittenttransporterna norrut på grund av Ergänzung av styrkorna i Norge. Enligt tyske transportofficeren Maenss egentligen ingen förstärkning, utan "endast ett uppbringande av förbandens styrka till full omfattning". Järnvägsartilleriet (tre hela tåg) behövs, enligt Maenss personliga uppfattning, för att stoppa en engelsk landstigning i Narvikstrakten. Engelska framstötar har gjort djupt intryck på tyska militärledningen. Kanonerna är "verkligt långskjutande", och det hela mycket hemligt. Olika möjligheter finns till transport genom Sverige. Tyngden är inget problem, däremot att största hastighet är 50 km/h. Om man kör via Oslo - Trondheim - Östersund kan transporten genom södra Sverige ske i skydd av mörkret, däremot inte på norra delen, och kanonerna går knappast att dölja. Troligen tillåter Sverige inte transporten, detta beroende både på materielens natur och att kanonerna kommer att väcka allmän uppmärksamhet. 

Permittenttransporter går på grund av isen via Helsingborg. Varierande omfattning. Transporter norrut skall delvis gå med båt till Norge. Enligt tyske transportofficeren Maenss förväntas överskottet i nordling riktning blir omkring 16 000. När tyska kurir- och fältpostvagnar går i tåg utan permittenter skall den tyska personalen utspisas med varm dryck i Halmstad respektive Olskroken. 

Återvändande permittenter, post- och kurirvagnar mm, överenskommelse med Heimatstab Nord, Berlin

Tyska kurir- och fältpostvagnar till Oslo får inte befordras med svensk färja, måste gå på tysk färja.  Tider för dessa vagnar.

27 mars - 3 april dagliga hästskotåg; fyra tåg för tysk militär och fyra tåg för krigsmateriel mm. I de sistnämnda medföljer en C-vagn för enstaka resande och bevakningspersonal..  .

Specialtåg för permittenter; ändrat upplägg, noggrann rengöring på huvudverkstad, varm dryck till personal i kurir- och fältpostvagnar, fylla ut med godsvagnar mm

April 1941

Tyska militärtransporter: Specialtågen Oslo - Trelleborg får längre uppehåll vid gränsstationerna, så att tullundersökning mm bättre hinns med de dagar då tågen har både person- och godsvagnar. 

Särskild vagn för kontrollpersonal i specialtåg: Inte möjligt på Inlandsbanan - tågen har redan maximal vikt.

Tysk landsvägssnöslunga observerad i Östersund under transport mot Narvik. Troligen dieselelektrisk.

Maj 1941

Nydells rapport från resa med specialtåg (Trondheim -) Storlien - Riksgränsen (- Narvik) den 6 - 8 maj. Oklarhet kring avstigning vid raststationer. I Gällivare utspisning på plattform, olämpligt "om t ex ett svenskt militärtransporttåg skulle vara i närheten". I norra Sverige avog inställning till de tyska transporterna, "ju längre norrut man kommer, desto fientligare blir befolkningen mot dessa transporter". Huvuddelen av kontingenten var arméförvaltnings- och fältpostpersonal. Trupper sänds även med båt från Stettin till Oslo samt från Oslo till Nord-Norge. En löjtnant från Ostmark (Österrike) hade nyligen fört en trupp denna väg med transportångaren Hindenburg och "mycket starkt konvojskydd". 

Sammanställning tyska transitotransporter Storlien - Riksgränsen januari - maj. "På grund av ärendets brådskande art har exakta uppgifter beträffande antalet godsvagnar ej hunnit inhämtas...". Dessutom ett stort antal tomvagnar från Narvik till Trondheim.

Debitering av Deutsche Reichsbahn för transitotransporter augusti 1940 - april 1941

Rapport från specialtåg Riksgränsen - Trelleborg, främst transport av Gebirgsjäger från Österrike (Ostmark). Dessa förflyttades till Jugoslavien och Grekland.

Juni 1941

Tyskland föreslår att fältpost skall kunna sändas i säckar direkt mellan Rovaniemi och Oslo istället för via Berlin, samt direkt mellan Rovaniemi och Narvik utan omväg via Kirkenes.

Överenskommelse om transitering av tysk trupp Charlottenberg - Haparanda [- Torneå] (Division Engelbrecht). Högst åtta tåg per dag. På elektrifierade sträckor kopplas tågen samman två och två. Varm mat och dryck tillhandahålles genom svensk försorg vid måltidsstationer. Ingen kokning ombord i medhavda fältkök - brandfarligt. Vagnar från SJ och NSB. 

Livsmedelstransporter: Transportofficeren i Oslo önskar få transportera livsmedel Älvsbyn: Brand i norsk G-vagn på väg Trondheim - Narvik. Gnistor från tjuvbroms antände golvet. Vagnen placerades under vattenhästen, men vattnet räckte inte för släckning. Istället släckte brandkåren, kostnad 507.25

Juli 1941

Krylbo: Brand i ammunitionslastat tåg, explosion, lördagen den 19 juli

Olyckans förlopp, skadegörelsens omfattning, vidtagna åtgärder

Värdet av förstörda vagnar

Ammunitionstransportfrågan, åtgärder: Tre slarvigt lastade vagnar har kvartagits i Charlottenberg. Lastningsbestämmelserna skärps. Tills vidare skall artilleritekniker kontrollera alla ammunitionsvagnar (och vid behov även andra vagnar med Wehrmachtsgut) i Charlottenberg. Ej godtagbar lastning medför att vagnen returneras till avsändaren, alternativt till Kongsvinger. I Helsingborg skall kapten Lövgren göra stickprov, och om så anses erforderligt införs motsvarande kontroll som i Charlottenberg.

Vem känner till när ammunitionslastat tåg kan väntas?Mer vedtransporter, mindre Wehrmachtsgut

Tyske transportofficeren: För transporter till norra Finland skall stationsofficerarna i Helsingborg och Trelleborg per telefon föranmäla antal vagnar, innehåll, slutstation, mottagare. Gods som kräver transiteringslicens skall anmälas till UD redan när förhandsbesked kommer från Tyskland.  

Tågsätten för permittenttåg Helsingborg - Oslo har förstärkts med en vagn. Det tycks dock som om hela kapaciteten inte utnyttjas, kanske kan en vagn dras in?
Tyske transportofficeren: Permittenter har ofta mycket resgods. Kan en resgods- eller godsvagn tillfogas tågen mellan Danmark och Oslo?  Beläggningen kommer att öka, drag inte in någon vagn! Ett ej oväsentligt antal åker båt från Norge till Tyskland, men kommer att återvända med tåg. Dessutom bra med extra utrymme eftersom många som reser från Norge till Tyskland har mer resgods än normala permittenter.

Tyske transportofficeren: Transporttiden för fältpost från Helsingborg till Torneå (40 - 50 påsar per dag) varierar mellan tre och nio dagar. Kan ökad regelbundenhet uppnås? Även posten till Narvik går oregelmässigt. 
Svar från svenska Generalpoststyrelsen: Postmängden till Finland har ökat drastiskt, och eftersom postverket inte har tillräckligt utrymme i nordgående nattåg skickas fältposten (liksom annan post) med båt från Stockholm till Åbo. Ny har mängden fältpost till Narvik minskat, så posten till Rovaniemi kan åter sändas med tåg hela vägen. Fältpost till Helsingfors dock via Åbo. Fältpost till Narvik har på grund av utrymmesbrist i nattåg blivit försenad, men nu ordnar SJ extra utrymme. .  

Augusti 1941

Datum för påläggning av vedeldningstidtabell mm, per sträcka

Transitotransporter juli - augusti

Pansartågen Boden, Kiruna, Östersund, Malmö: Vagnarna ställs av, pansarplåten tas bort från loken, som sedan används i normal trafik. Loken skall dock snabbt kunna återbepansras och sättas samman med vagnarna.

Efterforskning av vagn lastad med ett grävverk. Destinerad till Organisation Todt, Trondheim (Drontheim)

September 194September 1941

Permittenttågen till/från Narvik: Ändrad tidtabell, ett av tre tåg per vecka ställs in.

Ny tidtabell fr o m den 1 sept
Följebrev till transportofficeren hos Militärattachén, tyska legationen Allmänt. Ishinder kan framtvinga omläggning från Trelleborg till Helsingborg
Specialtåg Trelleborg F - Kornsjö, sammansättning mm
Specialtåg Trelleborg F - Hallsberg - Krylbo - Jörn - Arvidsjaur - Riksgränsen, tidtabell
Specialtåg Storlien - Östersund - Hoting - Gällivare - Riksgränsen / Haparanda, tidtabell och sammansättning
Totalt vagnbehov för tyska permittenttransporter

Vid statens järnvägar ur militär synpunkt genomförda arbeten mm: Frocerad elektrifiering Ånge - Boden, linjeomläggning Ånge, kapacitetsökning Värnamo - Åstorp, Uddevalla - Herrljunga och Boden - Haparanda / Övertorneå mm. .

Skärpt bevakning av broar mm på sträckor där tyska transporter rullar. Opålitlig jär Opålitlig järnvägspersonal kanske bör avlägsnas från säkerhetstjänst och banbevakning?

Oktober 1941

Permittenttåg läggs om från att gå via Helsingborg till att ta vägen över Trelleborg

Dringende deutsche Wünsche - angelägna tyska önskemål
Tysklands önskemål (referat) Svar från svenska UD (sammanfattning)
Köpa och föra ut 200000 ylleskjortor, 200000 par yllekalsonger, 100000 par skor, 15000 tumvantar av ylle, 6000 pälsar mm Textil- och lädervaror av dessa slag kan på grund av det besvärliga svenska försörjningsläget inte påräknas
Köpa och föra ut tältvåder och sovsäckar 2000 militärtält från svenska förråd ställdes nyligen till den tyska krigsmaktens förfogande
Permittenttransporter fyra gånger per vecka Haparanda - kustbanan [normalt gick tyska transporter via Inlandsbanan] - Trelleborg / Helsingborg. Tyska köksvagnar, i övrigt svenska vagnar Sverige har redan medgivit sådana transporter mellan Tyskland och Sverige
Tillstånd använda svenska tankbåtstransporter från Tyskland till hamnar på Norges västkust, eller åtminstone till Oslo och Kristiansand. Ta upp förhandlingar mellan de svenska och tyska regeringsutskotten vid deras möte i Berlin!
Principiellt medgivande till transitering av enstaka enheter med eller utan utrustning Trelleborg / Helsingborg - Haparanda / Narvik Sverige har redan medgivit transport av varor, inklusive krigsmateriel, i obegränsad omfattning. Trots de stora påfrestningar detta ger på de svenska järnvägarna, som har hög belastning av bland annat bränsletransporter, kan de tyska transporterna fortsätta.
Ytterligare transporter av tyska trupper kan inte medges.
Principiellt medgivande till successiva avlösningstransporter. Dessa kommer inte att innebära någon förstärkning av de tyska trupperna i Finland
Medgivande till s k hästskotrafik Trondheim - Narvik / Haparanda för mindre truppenheter med vapen och utrustning samt ökat antal enstaka resande på denna sträcka Trondheim - Narvik: Begränsade transporter av manskap och materiel pågår redan och kan fortsätta i viss omfattning. Personalens vapen kan transporteras i särskild vagn i samma tåg.
Trondheim - Haparanda:1 - 2 personvagnar två gånger per vecka medges redan nu. Ytterligare transporter kan inte tillåtas.
Ökning av antalet flygningar över Sverige mellan Norge och Finland till tio per dag och riktning Om behovet avser sändning av varor till de tyska trupperna i norra Finland, kan detta alternativt ske på järnväg. Sverige är berett att ordna snabbförbindelse. Om fler kurirflygningar dock är nödvändiga, kan Sverige i viss utsträckning tillåta sådana på sträckan Kongsvinger - Vansbro - Ockelbo - Norrsundet - Finland; utan mellanlandning.
Insats av isbrytare för att stödja tyska trupp- och underhållstransporter Antalet isbrytare är otillräckligt för svenska behov, men i mån av kapacitet kan tyska önskemål tillgodoses
Medgivande att inköpa lasarettsbäddar och viss specialutrustning Troligen möjlTroligen möjligt i viss utsträckning
  Om Tyskland eventuellt önskar sjötransporter från Finland till tyska hamnar, är Sverige berett att underlätta detta

I Trelleborg har
flygblad spridits från ett permittenttåg, något man från tysk sida beklagar.

November 1941


Tider för tyska permittenttåg

Sprängämnesinspektionen har kontrollerat ammunitionslastade vagnar. Kullstjälpta granater, utrunnet krut, brännbart material - risk för brand.

Kontrollofficerare vs SJ: Vattenbrist, utrymmesbrist, ouppvärmda vagnar vid permittenttransporter Gällivare - Haparanda - Gällivare. Västkustbanan: Kontrollofficer bör ej direkt lägga sig i tågföringen genom att beordra uppehåll i Ängelholm.

Tyske transportofficeren Maenss: Under närmaste framtiden skall försörjningen av Nordfinland förstärkas genom ett dagligt heltåg med proviant. Detta kommer inte att orsaka omlastningsproblem i Torneå - omlastning sker till lastbilar. Tacksam om SJ kan köra dessa tåg odelade genom Sverige.

Om in- och utresekontroll för tyska permittenter. Civila män och kvinnor får följa med om de är knutna till tyska krigsmakten (t ex polispersonal, telefonister, rödakorssystrar, skådespelare och personal tillhörande fältteatern) och är tyska medborgare.

Tyske transportofficeren Maenss: På senaste tiden har fler permittenter söderut än norrut. I Flensburg och Hamburg finns en 1600 permittenter som väntar på transport till Oslo. För att avveckla denna anhopning bör varje vecka köras ett extratåg till Oslo. Detta kan ske genom att merutnyttja ett Narviks-tågsätt. Tider för dessa extratåg med Narviks-garnityr.

Fråga från NSB om antal platser i permittenttågen t/fr Oslo. SJ svarar: Maximalt 1000, men under tiden 15 dec - 7 januari "ifrågasättes minskning av tågsätten för att smidigare klara högtrafiken"

December 1941

SJ till tyske transportofficeren: Hästskotåg via Östersund - Gällivare får inte vara tyngre än 350 ton; därmed undviks dubbla lok.

Tyske transportofficeren Maenss den 17 december: Haparanda och Haparandabanan riskerar förstoppas av transporter för den tyska krigsmaktens försörjning. Därför kommer en allmän spärr för sådant gods från Tyskland att gälla fram till den 29 december. Påfyllningstransporter från Norge till Haparanda/Torneå minskas från 15 till 10 vagnar per dag. Till detta kommer liksom hittills 5 dagliga vagnar med påfyllning från Sverige. Heltågen med cirka 30 vagnar proviant från Helsingborg berörs heller inte av spärren.   

Pass- och övrig kontroll av tåg mellan Sverige och Norge sker vid gränsstationerna i Sverige och Norge - förutom vid Riksgränsen. Där genomförs kontroll under uppehåll inne i snögalleriet. Förslag: Övergå till att kontrollera i Björnfjell och Riksgränsen. Vid Charlottenberg borde tullvisitationen ske i tåget, på samma sätt som vid Mon. 

Fältpost- och kurirvagnar i permittenttågen bör ha genomgångsledning för elvärme. I annat fall krävs omrangering vilket medför förseningar. 

Norges Statsbaner: Kort tid för permittenttågens städning och vattenfyllning i Narvik. Om tåget är i tid kommer det kl 22.50 (i verkligheten ofta 2 - 3 timmar senare) och återvänder nästa morgon kl 4.08. Tyska krigsmakten kräver dock att ombordstigning kan ske redan 02.00. Svårt hinna med städning. När tåget sedan kommer till Vassijaure har permittenterna redan varit ombord cirka fyra timmar, vilket kan orsaka nedsmutsning. SJ: Från mars blir uppehållstiden i Narvik troligen längre. Tyske transportofficeren har föreslagit att tysk militär kunde biträda med rengöringen i Narvik. 

 

 1940     1942     1943     1944     1945    

Sammanfattande rapporter mm    

 

Startsidan