Järnvägen under andra världskriget - 1943

Vissa webbsidor innehåller flera handlingar och följer därför inte alltid tidsordningen fullt ut

1943

Januari 1943

Småbäriga franska vagnar lastade med explosivt gods har kommit till Helsingborg. Får ej framföras i fjärrgodståg. Omlastas eller återsändes till Helsingör.

Danska arbetare i Norge - resa till Danmark den 15-16 dec 1942, från Danmark den 4-5 januari 1943. Extratåg för Rikskommissariatet i Norge resa Oslo - Köpenhamn den 17 - 18 dec och åter den 7 - 8 januari

Så här fungerar passkontrollen för de tyska permittenttågen i Kiruna och vid Riksgränsen - landsfiskalsassistenten förklarar för UD. Med hänsyn till risken för flyktförsök viktigt att kontrollräkna på inkommande tåg. Ofta fel i de tyska styrkebeskeden. Ibland har utlänningar, som ej varit tyska undersåtar, funnits ombord. Dessa har omhändertagits och återförts till norsk polispostering. Ofta har det gällt olämpligt klädda kvinnor, och vid dåligt väder har de fått sova över i Riksgränsen. Ytterligare kontroll av övriga civila resenärer görs under uppehållet i Kiruna. Deras pass samlas upp och förvaras av kontrollofficeren under den fortsatta färden. Därmed har man ett fullgott signalement vid rymning. Tåg mot Narvik gör inte uppehåll vid Kiruna C utan vid malmbangården, och där sker en första kontroll. Andra kontrollen görs vid Riksgränsen.   

Teknisk undersökning av transitolaster för tyska krigsmakten i Norge och Finland. Intressanta laster bör hejdas för undersökning på station där ingen tysk personal tjänstgör. För de transporter som åtföljs av tysk bevakningspersonal "ordnas varmgång" så att intressanta vagnar måste avkopplas för "omlastning" (och undersökning med hjälp av av militär personal), alltmedan de tyska vakterna fortsätter med huvuddelen av tågsättet.

Danska ångbåtarna Dronning Maud och Köbenhavn har rekvirerats av tyska myndigheter. Går under tysk flagg och med helt tysk besättning, troligen som komplement till färjorna på leden Gedser - Warnemünde-


Önskemål från tyske transportofficeren Maenss:
SJ svar på Maenss skrivelser:
Skärpt beredskap i Norge trolig orsak till att Tyskland vill minska permittenttransporterna söderut. Officiell förklaring: Stockning eftersom NSB inte "rår med transporterna".

Maenss svar angående Sveriges krav på ekvivalens i permittenttrafiken till och från Norge:  Tyskland vill ha några dagars frist för att kunna organisera transport på annan väg av det överskott av permittenter som bildats i Tyskland. Transportofficeren menar också att det totalt under senaste sjumånadersperioden faktiskt varit 3300 permittenter färre i riktning norrut än i motsatt riktning.

Transport av brodelar och eldrör, "Slavtransporter" (enligt AT och Arbetaren)

Kanontransport från Sassnitz. Lasten var väl kamouflerad med bastmattor occ presenningar. Vagnen liknade därför inte vanliga kanontransporter, snarare ett transformator- eller maskinaggregat.  Extra permittenttranporter bör avböjas. Reichskommissar Terboven blev "sjuk" när han vägrades direktvagn vid resa Helsingborg - Oslo.

Nya tidtabeller för permittent- och sjukhuståg, mars, juni, juli

Permittenter, dimma i Danmark, hästar, onyktra befäl, kanoner

En sista extratransport av permittenter från Tyskland till Oslo tillåts; dimma i Danmark har orsakat stockning. I övrigt avslås Tysklands begäran om att skicka fler permittenter tillbaka till Norge än i motsatt riktning. I annat fall skulle de tyska styrkorna i Norge tillfälligt komma att ökas med 9000 - 10000 man. Dubbleringar av permittenttåg till Oslo kan dock få ske vid enstaka tillfällen då mineringar i Öresund orsakat stockning.

I november - december 1942 transporterades cirka 500 hästar Helsingborg - Kornsjö - Norge - Storlien - Haparanda. När ett av de två tågen kom till Storlien var det tyska befälet "i hög grad berusat". Nu vill Tyskland transportera 200 hästar och 90 man från Torneå till Tyskland. Detta är enligt Haag-konventionen en otillåten landkonvoj. Vid tidigare hästtransporter har "det tyska manskapets onykterhet" dragit uppmärksamhet till dessa för den svenska neutraliteten belastande transporter, därför stoppas ytterligare hästtransporter.

Tyskland vill sända artillerimateriel till Narvik. En vagn har släppts igenom eftersom tullen trodde att kanontillbehör var kran- eller bromateriel. "Den synnerliga olägenheten ur neutralitetssynpunkt" gör att ytterligare tranporter av kanoner och tillbehör stoppas. SJ vill heller inte använda "de praktiskt taget oersättliga" färjorna på Kungsleden för sådana ändamål.  

Tyskland vill öka permittenttrafiken till och från Narvik. Ett sätt att åstadkomma detta vore att låta tågen gå via Boden, något som inte tillåts av regeringen och ÖB.

Fyra vagnar med snöplogar eller snöslungor destinerade till Norge har kommit till Helsingborg. Norska lastprofilen överskreds, men NSB gav så småningom besked att de kunde ta emot lasten. Tio dagars försening.

Februari 1943

Tyska transportnummer, sammanställning

Tysk postvagn Pw4ü skall gå från Malmö den 22 till Narvik, tysk postpersonal kräver SJ polisbevakning

Rikskommissarien för de ockuperade norska områdena avser/önskar resa till Oslo med sitt specialtåg från Torneå den 10 mars cirka kl 20.30    SJ: Nej, de svenska järnvägarna har inte kapacitet för detta. Dessutom ställer kommissarie Terboven alltid till problem vid sina illa planerade resor på SJ-nätet, och trots SJ:s ansträngningar är rikskommissarien otacksam. Hans följe uppträder oseriöst. Men en extra svensk sovvagn kan han få Haparanda - Oslo.    UD: I Sverige ställer inte ens kungen krav på extratåg!

Helsingör: Växlingsmissöde, ammunitionsvagn hamnade i vattnet vid färjeläget. Färjan, vars vagndäck var "fullproppat med soldater", hade just hunnit lägga ut. Klaffen skadades, men återställdes snabbt av Organisation Todt. 

Chefen för UD politiska avdelning, Söderblom, rapporterar från samtal med tyske ambassadörens närmaste medarbetare Dankwort. För närvarande transiteras varje månad cirka 900 järnvägsvagnar (ungefär 9 000 ton). Tyskland har därmed kunnat lägga upp stora lager i Norge och norra Finland. Dankwort beklagar sig över transiteringskostnaderna; 90 - 100 miljoner kronor per år. Tillstånd att transportera två tunga kanoner från Sydnorge till Narvik kan inte påräknas. Hästkotrafiken inte skriftligt reglerad, risk att denna fråga kommer upp om Tyskland trycker på om kanontransport. Söderblom: "Någon strömkantring ifråga om Sveriges allmänna politik gentemot Tyskland" är inte tänkbar, särskilt inte om Tyskland går mot svåra tider. Opinionsbildningen i Sverige påverkas dock av "underrättelser om judeförföljelser och övergrepp mot befolkningen i ockuperade länder".   

Tyskland ville transportera fyra vagnar med tung artillerimateriel från Tyskland till Narvik. Färjorna över Öresund klarar inte sådana laster. SJ vill inte transportera sådan materiel via Kungsleden Sassnitz - Trelleborg. Från svensk sida är man heller inte intresserad av att förstärka färjeläget i Helsingborg för att medge tungtransporter. Följden blev att kanonerna transporterades med båt till Sydnorge, sedan skulle de gå via Trondheim till Storlien. Från tysk sida fanns tydligen hopp om tillstånd för vidare transport genom Sverige. Vagnarna blev dock för tunga för att kunna rulla på norska spår till Trondheim. Tyskland ville då skicka materielen via Kornsjö och sedan genom Sverige, något Sverige vägrade.  Avlyssnade telefonsamtal: Tyske transportofficeren Maenss rapporterar Sveriges vägran till Oslo och till krigsmaktens överkommando (OKW) i Berlin. "Min motspelare Horn" har fått besked från högre ort att sådana transporter är oönskade (Klarspråk: Begäran avvisas). För övrigt åker kanske chefen i Oslo nu tåg till Helsingborg för vidare färd till Wolfsschanze.

Färjan Deutschland har fallit bort [skadad av sovjetisk U-båt]. Tyskland önskar därför att SJ utöver Drottning Viktoria även sätter in Konung Gustaf V på Trelleborg - Sassnitz- 

"Omfattande inhemska transportkrav" gör att transitotrafiken över Charlottenberg ställs in under nio dagar i mars.

Transitodetaljer

Från bergförråd vid Gamla Björnfjell har 18 vagnar med luftvärnsammunition gått till Trondheim.
Från Tyskland till Oslo 11 vagnar maskingevär med tillbehör och 11 vagnar pansarvärnsgevär.
En vagn Versetzungsgepäck från Finland till Tyskland antyder en mindre personalförflyttning.
Sedan september mera regelbundna transporter av ubåtsmateriel.
Eldkastare till Narvik (två vagnar) och Oslo (två vagnar).
Sedan september minst 60 vagnar fältjärnvägsmateriel till Narvik, bland annat åtta lok. Kanske för järnvägsbygge i Finnmarken eller för befästningsarbeten. Därtill 70 vagnar linbanemateriel från Finland till Narvik.
En vagn sekt från Norge till Tyskland.

Godstransiteringen har under senaste halvåret minskat till omkrng 60 %.

I permittenttågen har sillkaggarna nästan försvunnit - under senaste månaden endast ett tjugotal kaggar observerade.

Trafikavbrottet vid Helsingör den 20 febr (tre vagnar med ammunition spårade ur, en hamnade på botten av färjeläget) medförde på kort sikt

I Björnfjell kom en (ej norsktalande) tysk militär ombord på ett svenskt lok och visiterade personalen och loket. Säkerhetsordning, tidtabellsbok, matpaket mm undersöktes. Tysken öppnade luckan till kabelskåpet, varvid föraren gjorde loket spänningslöst. SJ vill ha ett uttalande från tyske transportofficeren, och påpekar att det för en okunnig kan vara livsfarligt att undersöka strömförande anordningar. 

Mars 1943

Transitotrafiken över Charlottenberg ställs in under en del av mars. Detta beror på transportbehov för svenska militärövningar. Trafik över Charlottenberg är för övrigt inte reglerad i det tysk-svenska transitoavtalet utan kom till som tillfällig åtgärd vid en transportkris på norska järnvägarna. Sedan har dock Tyskland successivt ökat utnyttjandet av gränsövergången vid Charlottenberg, inte minst när det gäller transport av drivmedel. Detta har medfört engelska protester.  

Tyske transportofficeren i Sverige om tågfärjetrafiken Sassnitz - Trelleborg. Sverige bör utöver Drottning Victoria även sätta in Konung Gustaf V.  Drottningen klarar bara 15 vagnar per dag. Trots att transporter till Norge dirigerats om över Warnemünde respektive Flensburg väntade den 26 januari 91 vagnar i SassnitzI april skall båda tyska färjorna vara reparerade, och eftersom SJ:s vinterproblem då borde ha upphört, vore det bra om transporterna för tyska krigsmakten kunde ökas från 70 till 90 vagnar per dag.     SJ svar - nej, ingen ökning av dagskvoten för Wehrmachts-gods. Det är inhemska transportkrav och inte vädret som begränsar kapaciteten. 

Transitering av mineralolja Sydnorge - Sverige - Nordnorge: Fiskerinäringen i Narviksområdet behöver olja. Sverige säger nej och hänvisar till de tre svenska tankfartyg som Tyskland fått möjlighet chartra, samt att Tyskland fortfarande kan transitera ca 1500 ton olja per månad från Storlien till Narvik..

Avlyssnat telefonsamtal mellan tyske transportofficeren Maenss i Stockholm och "herr X" i Oslo. Herr X vill sända tankvagnar via Charlottenberg till Narvik. Sverige tillåter dock endast transporter via Storlien, max 33 vagnar per vecka? Också förvirring kring fördelning mellan transporter för flygvapnet och för tyska krigsmakten generellt.

Avhopp från permittenttransporter mm: Januari - mars 18 avhopp januari - mars, därtill ett i april och ett i juni. Avhoppande desertörer betraktas i Sverige som politiska flyktingar.

April 1943

Information inhämtad i Norge

Ytterligare delar av Nordlandsbanen har öppnats, största axeltryck 12 ton, maximal hastighet 20 respektive 40 km/h.

För vissa tyska militärtransporter har man börjat använda speciella transportnummer som anger att de är förtursberättigade. Skall användas för exempelvis vissa häst- och ammunitionstransporter. Att ågärden sätts in tyder på ökade transportsvårigheter.

Transitering genom Sverige: Personaltransporterna har sedan februari ungefär 60 - 65 % av normal omfattning. Godstransporterna har genom temporära regleringar ytterligare minskats.

Ammunitionstransporterna ökar.

Gruppenführer Heine har ställt till med bråk vid en svensk järnvägsstation - "borde avrättas" anser transportofficera Maenss; sådana uppträden skall absolut inte förekomma i Sverige [avlyssnat telefonsamtal] 

UD tar med tyske transportofficeren Maenss upp frågan om att endast tyska medborgare får resa med permittenttågen - inte t ex svenska eller norska frivilliga legionärer i Waffen-SS. Maenss har framfört detta till Falkenhorst [tysk general] i Oslo, detta har dock endast medfört viss justering av tillämpningen. UD: Med hänsyn till tvångsutskrivningen i Norge största vikt att Tyskland endast tillåter tyska medborgare på tågen. Sverige ser gärna att tvångsrekryterade norrmän som trots allt transiteras genom Sverige, hoppar av. Gäller både permittent- och hästskotåg. 

Sammanträde i UD angående tullkontroll av den tyska transitotrafiken. Praxis varierar mellan gränsstationer. Bör bli mera enhetligt; bland annat skall permittent- och hästskotågens resgodsvagnar kontrolleras så att inga gevär transporteras där. För post- och kurirvagnar skall kontrolleras att de inte transporterar krigsmateriel eller andra personer än post- respektive kurirpersonal. Vagnar med Wehrmachtsgut som uppges ej vara krigsmateriel bör kontrolleras. Vagnar som deklarerats innehålla krigsmateriel behöver inte kontrolleras lika noga. 

Chefen för SJ militärbyrå: Transitotrafik - utveckling av trafikens ledning.  Okontrollerad trafikökning medgavs gjorde tyskarna bortskämda. Sedan 1942 mer restriktiv svensk hållning. Tidsödande att även detaljärenden måste behandlas av  UD. Transporter av militärt intresse kvarhålls och undersöks i Boden, får sedan "falsk" plombering - detta dock ej godkänt av försvarsledningen på grund av risk för politiska komplikationer. 

Transitotrafikens omfattning och genomförande  Persontrafik Helsingborg - Oslo / Narvik samt hästskotrafik via Inlandsbanan. Svenska, norska och tyska vagnar. Därtill resande i ordinarie tåg samt extratåg. Posttrafik bland annat en daglig tur Berlin - Torneå. Godstrafik: Wehrmachtsgods, trafik flyttad från Inlandsbanan till att gå via Bräcke och Boden.  Kol, koks och stråfoder från tyska upplag i Sundsvall, Härnösand och Luleå. Sjukhuståg Torneå - Charlottenberg vid behov.

Dagskvoten för transitvagnar minskad. Från tysk sida vill man slippa plötsliga minskningar, men är samtidigt  medveten om att transiteringen stoppas helt om kriget i Norge åter blossar upp,

Enligt Daily Telegraph är man på allierat håll tillfredsställd med att den svenska regeringen nu utreder den tyska transiteringen genom Sverige. Olika uppgifter om volymer gods och militär personal.

Utöver transitering av Wehrmachtsgut enligt reducerad taxa transporteras på svenska järnvägar även kol från Luleå, Sundsvall och Härnösand till Norge. Räknat i antal vagnslaster sedan augusti 1942 har koltransporten varit av större omfattning än transiteringen av Wehrmachtsgut. Godset är adresserat till tyska militära myndigheter eller norska speditionsfirmor. Detta skall nu ändras så att allt kol adresseras till norska myndigheter eller firmor. Dessutom transporteras på svensk järnväg en del livsmedel från Tyskland till Luleå, och halm från Tyskland till Gävle.  Från Luleå går halm och havre via järnväg till Finland.

Transporter Sundsvall / Härnösand - Trondheim: Tyskland måste ordna egna vagnar om man vill genomföra önskade cementtransporter till Trondheim. Koltransporter bör med hänsyn till vagnhållning och driftekonomi gå endast från Sundsvall. Tyskland bör därför omdestinera båtar som är på väg till Härnösand.

Begränsningar av transitotrafik den 21 - 29 april

Av järnvägsstyrelsen vidtagna kontroll- och bevakningsåtgärder. Banbevakningen skärps på alla transitolinjer, extra bevakningsturer då och då, på sträckan Helsingborg - Kornsjö dock extra tur före varje personförande specialtåg. Efter Krylbokatastrofen har särskild bevakningspersonal organiserats, i permittent- och sjukhuståg,  för att förebygga olovligt varuutbyte, spärra av vid oberäknade uppehåll och biträda med ordningshållning vid ordinarie uppehåll. I kruttåg medföljer två bevakningsmän samt krutvårdare. Trafikens omfattning och art kontrolleras enligt muntliga direktiv från UD. För persontrafiken gäller det att vidmakthålla ekvivalens mellan nord- och sydgående trafik. Godstrafiken kontrolleras för att hålla trafiken inom de storleksgränser som drogs hösten 1942, förhindra "transporter, som äro politiskt minst önskvärda", möjliggöra militärteknisk undersökning av gods samt "följa trafikens fluktuationer". 

Detaljfrågor rörande transitotrafiken:  3,9 % av platsutrymmet i SJ+BJ personvagnar används för transitotrafik, men godstrafiken sker nästan helt med utländska vagnar. Sedan 1930-talet hyr SJ ut ånglok till NSB, för närvarande tre lok. Sex LKAB elektrolok, som i fredstiden användes för växling i Narvik, utnyttjas nu på svenska bangårdar. 66 tankvagnar och 490 andra godsvagnar är utlånade till Tyskland för transport av kol och olja för svensk räkning. Till Narvik går svenska malmvagnar med kol, på återvägen tar de last från malmfälten till Luleå. Svenska vagnar transporterar kol även till Trondheim, bl a för leverans till NSB. På återvägen lastas de med svavel, svavelkis och talk.  

Maj 1943

Visitera permittenter som kommer till Helsingborg F? Inte enkelt

Rapport från Sveriges generalkonsul i Oslo: Ingen utbredd revoltstämning, men många vägrar tvångsarbete. Nordlandsbanans förlängning till Narvik forceras, men briser i organisation och utrustning försvårar. I Norge är man övertygad om att norrmän transporters med permittenttåg

15 maj: Tydliga tyska direktiv att endast tyska medborgare får transporteras med permittent- och hästskotåg. Tyskland har nu gjort allt för att tillgodose de svenska kraven, anser transportofficeren Maenss.

Helsingborg F: Köksvagnsbesättning åtföljs av svenska soldater med påsatta bajonetter på vägen från färjan till den på godsbangården avställda köksvagnen. Ger ett komiskt intryck, anser tyske transportofficeren, "som en transport av rymningsbenägna straffångar". Kan major von Horn kanske ta upp denna fråga med de militära myndigheterna?

Permittenttransporter mm februari - maj, rapporter. Vagnarna rena, välfungerande vattenförsörjning, men i ett fall för få vagnar på grund av felaktigt förhandsbesked från Bahnhofsoffizier i Helsingborg. Transport på Inlandsbanan: Den tyska köksvagnspersonalen gjorde narr av höggradigt berusad svensk transportofficer som uppehöll sig i köksvagnen.

Permittenttransporter maj - augusti, rapporter från kontrollofficerare. Gränsuppsyningsman åker med på loken, påstår sig ha hemligt uppdrag. Olämpligt. Transport från Narvik den 13 augusti: Skulle innehålla 355 man varav 4 damer, men kontrollräkning gav endast 313 personer, dock hittades fyra gevär, som återsändes till Narvik. De skyldiga fick "en skarp admonition" av transportledaren och antecknades för senare bestraffning.

Kol i stor mängd kommer till Luleå bland annat med ångbåtarna Riga och Olga Siemers. Vidare transport direkt till Narvik är önskvärd för att undvika mellanlagring. Varje dag bör därför ett malmtåg ersättas med ett koltåg, anser tyske transportofficeren. LKAB vill dock behålla malmtågen. Tyska öppna vagnar och SJ tjänstevagnar kan sättas in för kol- och kokstransport från Luleå hamn till upplag i Luleå och Gammelstad.  Sammanfattande beskrivning över transporter av kol, halm, civilgods mm avsett för Norge och Finland.

Tyska ordningspoliser har eventuellt funnits ombord på ett sydgående permittenttåg genom Sverige. I samma skrivelse hänvisas till en instruktion för norska hirdmän vid färd genom Sverige [instruktionen saknas bland handlingarna].

UD: Tyskland anser inte att Sverige utan vidare kan säga upp transiteringsöverenskommelsen - ett särskilt avtal om avvecklingen krävs. Från svensk sida hävdas att avtalet kan sägas upp utan uppsägningstid, och påpekar att Tyskland agerat så i andra sammanhang. Dock avser den svenska regeringen att avvecklingen skall ske "så friktionsfritt som möjligt" och utan att Tyskland ställs inför fullbordat faktum  

Juni 1943

Prov med radioförbindelse från signalvagnen i pansartåget "Boden". Uppsala - Gävle - Gysinge - Sala mm i april, Stockholm - Eskilstuna med ånglok i juni. I december var proven slutförda, vagnen åter till Boden S.

Juli 1943

Koltransporter Luleå - Narvik omöjliga eftersom alla malmvagnar behövs för malmtrafik. Kolet får istället lagras i Luleå.

Rapport från tysktransport 29 juni - 3 juli. Ångfinka behövs även Riksgränsen - Arvidsjaur. Vid transport av regnvåta soldater från Narvik den 25 juni var vagnstemperaturen 8 grader i Riksgränsen, 11 grader i Arvidsjaur. 3 kl sovvagn för officerare och kontrollpersonal "befinner sig i ett nedskrotningstillstånd" och är hälsovådlig.  

Stölder ur postsäckar, "dold bevakning", rapport till tyske transportofficeren

SJ militärbyrå: Hur hindra trojanska hästar? Risken för blixtangrepp med stöd av trojanisering är störst på tisdagar kl 18.21. Då kommer en transport mot Oslo till Helsingborg (upp till 1000 man), samtidigt som upp till 2800 tyska militärer finns på fem tåg (varav fyra i norra Sverige). För att hindra trojanisering bör permittenternas bagage i varje fall stickprovsvis kontrolleras före gränspassagen, vilket vid Helsingborg innebär att kontrollpersonal stiger ombord redan i Helsingör. Med nuvarande ytliga kontroll finns stora möjilgheter att föra in vapen av olika slag i de ränslar, paket mm som permittenterna släpar med sig - eller i de koffertar och lådor som transporteras i resgodsvagnen. 

Lokbrist - tåg för Wehrmachtsgut måste ställas åt sidan

Trafikanhopning har medföret lokbrist. Tåg med Wehrmachtsgut har blivit stående utefter linjen. Mottagning av W-gods stoppas därför tillfälligt.

Augusti 1943

Skrivelse till tyska legationen: Transitotrafiken upphör, avtalet har sagts upp. Endast sjukhuståg och icke licenspliktigt gods i fortsättningen.

Transitoavvecklingen: Livsmedel i köksvagnar skall lossas i Helsingborg och överlämnas till tyska krigsmakten i Helsingör. Livsmedelsutförseln bör vara "tulltekniskt säkerställd". Sedan till Malmö för att byta tillbaka till de tyska boggierna. Posttransitering fortsätter, den tyska följepersonalen utspisas genom järnvägsstyrelsens försorg. 

Danmarks trafikministerium om kursvagnar Oslo / Haparanda / Narvik - Köpenhamn - Gedser

Tysk kustartillerist avvek från tåg mellan Storuman och Ulriksfors.

Rapport från Danmark: Permittenttrafiken till/från Norge går nu sjövägen mellan Oslo och Köpenhamn/Århus/Ålborg, Fler permittenter i genomsnitt per dag än när transporterna gick via Sverige.

September 1943

Transitoläget - Specialtransporter av tysk personal har upphört, men Wehrmachtsangehörige och Wehrmachtsgefolge får i begränsad omfattning följa med ordinarie tåg. Posttransporter begränsas av tysk vagnbrist. Transport av tysk krigsmateriel har stoppats. Wehrmachtsgut ziviler Art får transiteras, men framförs inte längre i specialtåg. 

Rapport från högre NSB-tjänsteman: Inställda permittenttransporter genom Sverige har stoppat upp transporterna av permittenter till Norge. För att minska omloppstiden vid sjötransport kommer permittentfartygen att gå till och från Moss (eventuellt Drammen). Trupptransporter inom Norge tyder på förberedelser för invasion västerifrån.

Detaljer från Norge: Transportkapacitet, järnvägsbyggen, flygfält

Godsslag i vissa omdiskuterade transitotåg från Charlottenberg. Bilar, böcker, skidor, sprit, spik, kolsyresnö mm mm.

Transitotrafiken och dess avveckling ur teknisk synpunkt. Sedan augusti 1942 konstlade trafikspärrar för att minska de tyska transporternas omfattning. "Tekniska skäl" anfördes från svensk sida för att förhindra "särskilt föga önskvärda" transporter av t ex olja och "tunga kustpjäser". Sommaren 1943 sades transitoavtalet upp, men transport i ordinarie tåg fortsätter, dock ej av krigsmateriel. Tyska postvagnar med tysk personal rullar fortfarande i svenska tåg, delvis motiverat av de omfattande stölderna som drabbar alla typer av järnvägstransporter i Sverige. Tyska vagnar nyttjas bland annat för vedtransporter i Sverige.   

Tillägg rörande transitoavvecklingen: Enstaka vagnar med tysk krigsmateriel rullade även i augusti. Transport i utländska vagnar av leveranser (kanoner mm) till svenska krigsmakten kan ha feltolkats. Norrgående transitotrafik på Västkustbanan natten till den 18 augusti: 3 vagnar ammunition, 24 vagnar rödvin, 16 vagnar marketenterivaror och livsmedel, 6 vagnar byggnadsmtrl, 3 vagnar civilt gods till privat mottagare, 4 tomvagnar.  Bilaga: Plan för avveckling av ledsagad post- och kurirtrafik, avser troligen 1944

Informationsstyrelsens pressmeddelanden om de upphörande permittent- och krigsmaterieltransporter, skrivbiträden, fältartister mm (Wehrmachtsgefolge), posttransporter, desertörer

Tyska krigsmakten skall tömma förråd i Gävle, 3000 ton stråfoder skall transporteras till Norge (troligen både Narvik och Trondheim). Under tre månader behövs fem vagnar per dag

SJ vill informera pressen om transitotrafik, men UD tillåter inga reportage. Egna militärtransporter sker i stor omfattning.  Järnvägsvagn vältes av skenande och hoppande stridsvagn. Svar till Nordens Frihet: Numera  stängda ventiler på alla täckta vagnar, detta p g a starkt ökad stöldfrekvens.

Oktober 1943

Narvik: Pansartåg. Tysk militär personal utbildas för tåg- och ställverkstjänst. Förberedelser för truppförflyttning på banvallen

Till UD om transporter av kol mm mellan Sundsvall/Härnösand och Trondheim.

November 1943

Transport av kranvagn från Narvik till Tyskland

December 1943

Tågfärjor - hur motverka "trojanisering"?   se även PM från juli 1943

 

 1940     1941     1942     1944     1945    

Sammanfattande rapporter mm    

 

Startsidan