Järnvägen under andra världskriget - 1940

Vissa webbsidor innehåller flera handlingar och följer därför inte alltid tidsordningen fullt ut

1940

Sammanställningar över transporter för tyska krigsmakten. Även en del civila tyskar har medföljt, exempelvis skådespelare, artister och från KdF (Kraft durch Freude).

Januari 1940

Den 10 januari sammanstötning vid Yttersjön - mötande tåg stod ej hinderfritt. Ett B-lok och fyra vagnar skadades. Efter två timmars arbete av hjälpvagnspersonal från Vännäs var sträckan åter klar för trafik. En av vagnarna, typ Gsh,  "undanskaffades" vid sidan av spåret och "kommer att upptagas på spår omedelbart efter pågående koncentreringstransporter". Enligt Säkerhetstjänsten 1940 sid 11 hade tågklareran tyckt sig kunna se att tåget inkommit hinderfritt. 

Mars 1940

Militärtåg Karungi - Boden och på stambanan söder om Älvsbyn blir ofta så tunga att dubbla lok krävs. Ofta skulle enkelt lok räcka om man minskade med en eller två vagnar och körde ytterligare "ett eller annat tåg", anser SJ distriktschef i Luleå. 

April 1940

Tågfärjan Malmö kvarhölls i Köpenhamn den 9 - 20 april, rapport från förste styrman

Riksgränsenområdet snöstorm, ångslunga kommer från Östersund. Transport av 129 engelska civilfångar till Gällivare, 70 sårade tyskar till Bodenområdet. Tyskarna vill ha svenska ånglok och vagnar samt elkraft till fältlasarett i Björnfjell. SJ bryter strömmen när Rödakorstågslok återgått till Riksgränsen.      Snöröjning pågår, sedan skall sjukhuståg kunna skjutas omkring en km in i Norge och hämta sjuka, kvinnor, åldringar och barn.       Tjänstetelegram den 21 april: Lok + två vagnar hämta sjuka etc i trakten av Björnfjell.

Vad gäller vid transitering av varor genom neutralt land till eller från ockuperat område?  Östen Undén analyserar frågan utifrån 1907 års Haagkonvention och Nederländernas agerande under världskriget 1914 - 1918..

Militärtransporter den 9 - 21 april, ordnade på framställning av militär myndigheter i Kiruna och Riksgränsen. Loktåg och rälsbusståg. Od-lok och rälsbuss till militärens i Rikskgränsens disposition.

Tysk militärtransport Trelleborg - Riksgränsen. Rapport från Nydell. Snöstorm, fastkörning, urspåring, smetigt bemålade vagnsfönster, påskruvad bajonett olämplig. Sex dygn med dåliga tvätt- och liggmöjligheter för svensk personal.

Transport av ca 150 svenska sjömän Riksgränsen - Kiruna, 600 tyska sjömän Riksgränsen - Oxelösund. Anländer med marsch längs norska malmbanan den 20 på morgonen. Bevakning att ingen sjöman lämnar tåget vid stationsuppehåll eller lämnar fönstrens förskärmning. En vagn kan gå till Björnfjell för att hämta sjuka sjömän.

Transport av flyktingar Vassijaure - Oxelösund den 21-23 april. Tyskland betalar för de 577 flyktingarna, men kan inte lämpligen debiteras för den svenska bevakningsstyrkan om 89 man. Istället bör SJ och TGOJ krediteras "från vederbörande svenska myndighet".

Transport av tysk sjukvårdsmateriel och sanitetspersonal Trelleborg - Riksgränsen

Norsk rullande materiel bl a två ånglok står i Charlottenberg och blockerar. Bör transporteras till Orsa och ställas upp där. Den norska personalen kommer att beordras till annan plats. [Materielen kvarhölls i Sverige som pant för svenska vagnar som blivit kvar i Norge]

Arvika - Charlottenberg och Ed - Kornsjö: Genomgående personvagnar ersätts av pendeltåg med avskärmade fönster och låsta toaletter. Syfte: Hindra resande "vinna kännedom om militära åtgärder".  Utländsk personal får inte framföra tåg. .

Maj 1940

Malmbanan: Elektrolok beskjutet av artilleri vid Abisko turiststation, troligen vådaskott och inte sabotage

Tyskland: Normaltillstånd återställt, trafiken på tvärbanan till Trondheim bör återupptagas; på svensk sida är den av obekant anledning bruten på en kort sträcka. SJ: Urspåringsväxel beräknas färdig och militärspärrar undanröjda den 10 eller 11 maj. Sedan kan trafiken återupptagas.

SJ till Pappersbruksföreningen om exportmöjligheter: Endast cirka 100 vagnar per dygn kan överföras Trelleborg - Sassnitz. Orsak: Konung Gustaf V skadad, Starke är på översyn, minfaran omöjliggör gång i mörker.

SJ-lok som den 9 april fanns i Norge

Transporter norr Bottenviken vintern 1939 - 1940. Järnvägen dras med låg omlastningskapacitet, isvägen Holmsund - Vasa utan större betydelse, detta p g a snöstorm och sprickor i isen. Dessutom är det endast ungefär vart åttonde år som Kvarken är isbelagd i tillräcklig omfattning. 

Juni 1940

Skärpt vaksamhet mot sabotageförsök  malmtrafik särskilt utsatt

Reservmatning av malmbanans kontaktledning, förslag till provisoriska omformarstationer, s k "upplagsplatser"

Malmbanan: Militärtransport av tyska sjömän Björnfjell - Luleå 

Transporter från Riksgränsen april - juni. 540 tyska flyktingar avtransporterades över Inlandsbanan till Oxelösund, sårade tyskar till svenskt beredskapssjukhus. Norska flyktingar, engelska sjömän mm.

Tågsätt/vagnar som ställts av eller disponeras för militärtransporter, debiteras enligt militärtaxan

Malmbanan: Narvik - Björnfjell börjar åter trafikeras (med ångdrift). Mellan Torneträsk och Riksgränsen skall personvagnars fönster skärmas av.

Tåg för permittentresor Charlottenberg, Torsby mm

1321 tyska sjöman samt 150 s k permittenter transporteras den 29 - 30 juni Riksgränsen - Luleå. Vapen skall omhändertagas i särskild vagn, undantag befäls pistoler, sablar och värjor ("sidogevär"). Vid tvekan bör "viss generositet" iakttagas - "ett borttagande anses icke förenligt med soldatäran".

Tyskland önskar mer järnmalm från Sverige. Kanske bygga fler mötesstationer mellan Kiruna och Gällivare, och transportera delvis via Inlandsbanan till Oxelösund? Fler vagnar behövs dock. GD Dahlbeck: Mycket ogynnsamma tekniska förutsättningar.

Juli 1940

Militära transporter av större omfattning Krylbo - Boden och österut. Max åtta tågpar per dygns norr om Långsele. Lok och personal omplaceras.

Permittenttransporter, önskemål via envoyé Karl Schnurre. Kornsjö - Trelleborg 1000 man per dag (ökning), Narvik - Tyskland 1000 man per vecka. Gevär och manskapspistoler transporteras i särskilda vagnar.

Transitering av tysk militär genom Sverige; Planering Kornsjö - Trelleborg, Storlien - Inlandsbanan - Riksgränsen. Bör "undandragas allmän uppmärksamhet"

Tysk militär stationeras i Trelleborg. Fyra personer under ledning av kapten von Hartmann. Förläggs på järnvägsområdet. Bör vara civilklädda när de lämnar området, undantag för besök på närmaste matställe. Tysk förplägnadspersonal som medföljer "de stora tågen" får anvisad lokal inom järnvägsområdet och skall heller inte vistas ute i staden i uniform.

Transitotransporter av tysk militär i uniform, föreskrifter: Regelbundna permittenttransporter samt tillfälligt ordnade transporter av personal, hästar och materiel. Övervakas normalt av medföljande svensk militär personal. Vid permittenttransporter Riksgränsen - Trelleborg är avstigning tillåten endast vid Linaälv, Jokkmokk, Buresjön, Hoting, Litsnäset, Lingbo, Näverkärret, Fågelsta och Liatorp, i nordlig riktning endast vid Näverkärret, Lingbo, Gällö, Ulriksfors, Hoting, Sorsele, Jokkmokk och Linaälv. Stationsområdet får inte lämnas. För att underlätta samband, utskrift av biljetter etc "är tysk sambandsofficer jämte viss tysk militärpersonal förlagd till Trelleborg F". Transporterna skall hemlighållas, eftersom "det icke kan anses önskvärt, att folksamlingar uppstå vid stationerna" samt "faran för sabotage från viss utländsk makts sida....vissa bestämda tecken tyda på att försök i sådan riktning planerats". Allmänhetens tillträde till stationerna bör regleras för att "undvika onödig uppmärksamhet".

Rapport från permittenttransporter Riksgränsen - Trelleborg - Riksgränsen. Tyskarna uppträdde "mönstergillt". "Även den svenska civilbefolkningen har utan undantag överallt visat sig vänligt stämd mot tyskarna". Problem med vattenbrist och endast få uppehåll som medger urstigning. Vid färden norrut saknades först livsmedel; skulle enligt Militärbyrån ha ordnats av tyskarna. Matfrågan löstes dock under resans gång.  

Gällivare: Tyskt permittenttåg och tåg med svenska soldater, delvis berusade, stod inne samtidigt under 33 minuter. Ingen ordväxling mellan svensk och tysk militär eller "något annat av betydelse" förekom. Dock hade mer polispersonal behövts för att förebygga eventuella intermezzon, tyckte polisen i Gällivare, som också rapporterade att fyra tyska officerare tillåtits besöka järnvägshotellet, där de "förtärt kaffe med bröd samt var sin pilsner", allt under bevakning av en svensk soldat med kulsprutegevär och två fänrikar. Tyskarna hade sedan "återförts till tåget", medförandes "de smörgåsar, som serverats tillsammans med ölet".

Planerade tyska transporter Trondheim - Narvik 5025 man, 2695 hästar, kanoner, fordon.  Oslo - Narvik sju kanoner, en officer och 20 man.

Planerade transitotransporter. Tysk militär personal, hästar, baracker mm. Viss osäkerhet om uppgifterna faktiskt gäller 1940.

125 internerade engelska soldater skall transporteras Falun - Haparanda för vidare befordran till Petsamo

Transporter av "Wehrmachtsgut" i vagnslaster, fraktsatser

Anweisung für die deutschen Verkehrskontrollen zur Abrechnung der gestundeten Transporte der deutschen Wehrmacht im Verkehr mit Norwegen über Schweden (beräkning av ersättning till SJ)

Skador på personvagnar i specialtågen, juli - november. Fönsterglas, klosett-trattar mm, attesterat av tysk kapten.

Augusti 1940

Tyska transitotransporter den 27 juni -  31 juli.

Tågsätt för transport av tysk militär överbelastas genom att packlådor, säckar, paket etc medföres i personvagnarna. Redan vid avgång från Trelleborg den 9 juni hade en av vagnarna slagsida på grund av ensidig överbelastning. Efter en och en halv timmes gång var slagsidan så stor, att omlastning och fördelning på de övriga vagnarna blev nödvändig. Vid ankomst till Olskroken hade ytterligare en vagn fått slagsida, och även där måste omlastning ske. Den tyske transportofficeren uppmanas be stationsofficerarna att se till att tunga saker lastas i de resgodsvagnar som medföljer tågen.

Transporter Petsamo - Salmi - Haparanda, bland annat för svenska försvaret, borde kunna ske på järnväg i större omfattning. VR har presenningsbrist, men svenska SJ kanske kan låna ut.

Extratåg för tysk militär Storlien - Narvik augusti - oktober

Rapport från tysk transport Storlien - Riksgränsen den 3 - 4 augusti. Flera nödbromsningar på grund av olämpliga nödbromsventiler i norska vagnar. Vid ett tillfälle hade en soldat fastnat med axelklaffen i ventilen. Mörkläggning ej möjlig - inte bra.

September 1940

Överenskommelse om transport av tysk militär med hemresepermission. Från någon gång efter den 15 sept ett tåg om dagen Kornsjö - Trelleborg, två tåg i veckan till och från Narvik. Redan den 12 och 14 sept dock tåg för permittenter Oslo - Helsingborg. Gevär och manskapspistoler transporteras i särskilda vagnar, som från Helsingborg skickas i förväg.  Påteckning: Avbrott i alla tyska transporter önskvärt tiden 20/12 - 10/1.

Narvik: Instängda malmvagnar (lastade och tomma) bör återsändas till Sverige

Tyske transportofficeren till svenska utrikesministeriet: Missuppfattning från SJ att maximalt 5000 man får transporteras i Hästskotrafiken.

Tysk militärtransport via Inlandsbanan den 16 - 19 september.   Betänkligt lutande Vagnar. Vattenbrist. Vagn för tysk kökspersonal avkopplas.

Tre DR-chefer kommer till Sverige, skall åtfölj, skall åtfölja generaldirektören under en resa genom Norrbottens län. Myndigheterna i Trelleborg har fått besked att besökarna inte skall kroppsvisiteras.

Extratåg för tysk militär skall den 29 september gå Kopperå - Storlien - Bräcke. Tåget består endast av en norsk förstaklassvagn. I Bräcke kopplas vagnen till tåg 94 till Narvik. Återfärd samma väg från Narvik den 5 oktober. 

Kapten Kittel blir ny stationsofficer i Trelleborg.

Oktober 1940

Personvagnar framfördes till Narvik för första gången den 2 augusti, sedan Nordalsbron förstärkts. Viss oklarhet kring formaliteter.

Tysk transport rullade från Riksgränsen mot Gällivare utan svensk kontrollpersonal. SJ militärbyrå hade missat att underrätta försvarsstabens kommunikationsavdelning.

Svenska personvagnar i trafik till Tyskland och Norge. Tågsammansättningar. Berlin bombas, Oslo, Trondheim och Narvik kan bombas - bör SJ ta denna risk? "Vem blir ansvarig, om skada skulle träffa vagnarna?"

Svensk resgodsvagn slopad efter skada i Narvik. Hur mycket skall NSB debiteras?

Fem tyska ångare sätts in för transport av tysk militärpersonal Sassnitz - Trelleborg och omvänt

Några planerade transporter september - november

November 1940

För tysk militär i uniform skall undantagsvis genomföras en transport Charlottenberg - Svartå - Örebro - Krylbo - Långsele - Boden - Torneå. 

Omfattande stölder från tyska materieltransporter. Den svenska kontrollpersonalen förstärks därför, dock ej vid hästtransporter  (viss osäkerhet om årtal).. 

Statsbanetrafiken under det gångna krigsåret. Föredrag av SJ generaldirektör Dahlbeck.

December 1940

Tyska permittenttåg får i fortsättningen inte passera station där svenskt permittenttåg stannat för utspisning. Tysk transport i personvagnar vållar protester från svensk personal transporterad i godsvagnar med dålig uppvärmning.

 

 1941     1942     1943     1944     1945    

Sammanfattande rapporter mm    

 

Startsidan