Basfakta, tidtabeller, föreskrifter mm

SJ Banlära, 1915 - 1916. Avsnitten om växel- och signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd och telekom

SJ Kompendium för signalavdelningens reparatörskurs, 1950   Bilagor  Författare: Lundberg   Skannade av ULJ

SJ Signalteknisk handbok, 1968

SJ-kartor med uppgift om signalsäkerhetsanläggningar för de flesta åren 1919 - 1938   Gör det möjligt att följa utbyggnaderna på olika linjer.

SJ-grafik över alla signalsäkerhetsanläggningar 1918

Signalritningar och bangårdsskisser mm, främst från SJ elektrotekniska byrå [Huvudsakligen via Järnvägsmuseet]

SJ årsrapport för Säkerhetstjänsten samt rapporter om olyckor

SJ årsrapporter från trafikavdelningen

Orientering om rationaliseringsarbetet vid Statens Järnvägar  1954  "Ett är visst - att åtskilligt finnes, som skulle kunna förenklas och förbättras" skriver generaldirektör Upmark i inledningen. 

SJ anslagsframställningar 1919 - 1928 och 1930 - 1957

Grafiska tidtabeller      Andra tidtabeller mm

Kartskisser Sveriges järnvägsnät 1856, 1866, 1876, 1886, 1896, 1916, 1936, 1956  (från SJ-skriften Sveriges järnvägar hundra år 1956)               

SFS 1875:96 (Uppläses från predikstolen) Kungl Maj:ts förnyade nådiga Instruktion för Dess Styrelse för Statens Jernwägstrafik.       SJ indelning i distrikt och sektioner, 1961 - 1962                 

Bandelsregistret - Svenska Järnvägsklubbens småskriftserie nr 11, utgiven av SJK forskning nov 1996

SJ särtryck / författningssamling (SJF)  samt några liknande dokument från enskilda järnvägar

Instruktioner för olika personalgrupper vid enskilda järnvägar, utarbetade av Svenska Järnvägsföreningen

Säkerhetsordning

1914 års säkerhetskommitté

Nothin:  Växling, 1914     Förord, innehåll, Del 1  Bangårdar       Del 2  Rangering (växling)

Rapier's uppsats om signaler och förregling, 1874

Langdon's bok om järnvägstelegrafi, blocksystem mm 1877

von Webers bok om telegraf- och signalväsendet 1867

Clauss: Ueber Weichenthürme und verwandte Sicherheits-Vorrichtungen für Eisenbahnen , 1878

Kolles tyska bok om ställverk 1888

Schön: Ueber die Sicherung des Eisenbahnverkehrs auf Bahnhöfen  Vortrag gehalten im Polytechnischen Verein zu München am 22. November 1886

Schubert:   Die Sicherungswerke im Eisenbahnbetriebe  1900

Boda: Die Schaltungstheorie der Blockwerke, 1899     Text      Planscher Schaltung Blockwerke     Planscher Anschluss von Blocklinien an Stellwerksanlagen

Scott:  Automatic block signals and signal circuits, american practice  1908

DRG Erläuterungen zu den Einhetszeichnungen für Stellwerksteile  1927  (beskrivning av det mekaniska enhetsställverkets olika delsystem och komponenter)

Penzlin: Die Unterhaltungsarbeiten und Störungsbeseitigungen an Stellwerkanlagen - 2 Kraftstellwerkanlagen   1942SJK fotoerbjudanden

Filmer i SJ filmarkiv, SJK forskning 1970          SJ filmförteckning, odaterad

Artiklar i Järnvägsteknik, TÅG mm


Startsidan