Ur Statens Järnvägars särtryck / författningssamling (SJF)

samt några liknande dokument från enskilda järnvägar.

Där två årtal anges åtskilda av bindestreck avser det första årtalet utgivningsår och det andra datering av sista ändringstryck.

SJH 001.2  Författnings- och handbokskatalog  

1967      1975

Säkerhetsföreskrifter mm

Säkerhetsordning

Tjänstgöringsreglemente vid Enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar för lokomotiv    1879 - 1913    BJ, SWB, GDJ   Signalordning mm

SJF 010.6   Säkerhetsföreskrifter för sträckor med enbart godstrafik   utgåva 2   1979

Särtryck 114  Vägvaktsinstruktion (Vävi)    1959

Trafik och transport

Förteckningar över stationer och järnvägslinjer Stft mm

Öfverdirektörens för Trafikafdelningen PM  1871 - 1897. Gods- och persontrafik, vagnsbelysning, telegrafeffekter, reklamskyltar på stationshus mm.    Bilaga: Exempel på fraktsedel vid transport av potatis för järnvägsanställds egna behov

Särtryck 1  (600)    Järnvägstrafikstadga   
   1942
K M:t nådiga reglemente för trafiken på statens järnvägar   1862 - 1912        Ordningsregler  - 1910       Ordningsregler  - 1913

SJF 600   Normalvillkor i järnvägstrafik (Nvj)  1985

Taxa   1900        Tillägg till taxa   1901 - 1907

Särtryck 234b   Föreskrifter om tågrapports upprättande    1952

Specialtryck 1 till särtryck 645 (234)   Tågföringsrapporter, inskränkningar i användningen av vissa tåg (sjukvagnar mm), särskilda resanderäkningar, vattenpåfyllning, anslag i tågen mm    1958

Särtryck 49 Konduktörsinstruktion  (Knri)       1943


GODSTRAFIK

Särtryck 223a   Godsexpeditionsföreskrifter (GxF)   Del I   Bestämmelser för godstrafiken inom Sverige   1942 - 1964

Särtryck 223d   Godsexpeditionsföreskrifter (Gxf)   Del IV  Bestämmelser för godstrafiken med utlandet    1949 - 1956

Särtryck 626   Saknat, övertaligt och skadat gods    1960

SJF 655.2   Transportplaner för explosiva varor av transportklass C   (Tplx)   Utgåva 5   1969

SJF 636   Godsvagnsföreskrifter     1957        1963 - 1981

SJGV   Statens Järnvägars godsvagnar      1954

SJF 654   Transportplaner för resgods, expressgods och ilstyckegods (Rigpl)

Godshandbok utländsk trafik   1960    Bilagor          Utlandstrafiken land för land - kontinenten och England    1968   

Särtryck 101  Cirkulär A 357   Samtrafiktariffer för åkdon, båtar och levande djur     1903


PERSONTRAFIK

Särtryck 234   Tågföringsföreskrifter (Tff)  Föreskrifter angående personförande tågs sammansättning, utrustning med skyltar, inventarier o d samt angående tågs expediering, oregelmässigheter i tågtjänsten och resandestatistik   1927 - 1936

Särtryck 131   Instruktion för plattformsvakt  (= spärrvakt)     1910

Särtryck 610  Persontrafikföreskrifter (Ptf)   1936 - 1960

Särtryck 228a  Personexpeditionsföreskrifter (Pxf)  Del I   1942 - 1962

Särtryck 228b  / SJH 875    Biljettmönstersamling

Särtryck 50   Sammanställning av de för personbefordringen gällande bestämmelser i hvad de röra tågpersonalen    1902

Särtryck 237  Svensk personvagnsamtrafik (SPS)  1939 - 1944

Särtryck 87a    Taxa för personer, resgods och expressgods    1935         Tillägg  1935 - 1939

SJF 850  SJ persontaxa   1978

Särtryck 109   Internationellt fördrag angående befordring å järnväg av resande och resgods (IFP)     1938 - 1946

SJF 880   Expedieringsföreskrifter i persontrafik   1980

SJF 880   Biljettföreskrifter för konduktörer   1980

SJF 880.1   Expediering av färd- och platsbiljetter i dator     1982

Personal

Särtryck 4 Allmänna personalbestämmelser  1950 - 1964

Särtryck 202   Föreskrifter angående fordringarna med avseende på kropps- och sinnesbeskaffenheten hos personalen vid Statens Järnvägar   1954 - 1962

Särtryck 140   Allmän tjänsteordning (Tjo) och disciplinstadga (Dpst)   1944 - 1947     SJF 280  Tjänsteordning, disciplinkungörelse för SJ   1959
SJF 280   Tjänsteordning - föreskrifter om tjänstemännens förpliktelser. Disciplinkungörelse. Radioavlyssning   1959 - 1966

SJF 215 Vakta  -  Väg- och platsvaktsavtal utgåva 18 1969

Särtryck/SJF 230   Beklädnadsföreskrifter   1957 - 1964

Särtryck 315   Kollektivavtal för arbetare vid Statens Järnvägars biltrafikrörelse    1946 - 1947

Eldrift

Särtryck 242b  Säkerhetsföreskrifter för arbeten på högspänningsanläggningar  1940

Särtryck 400 (27)  utgåva 3   Specialtryck 2 till särtryck 400 (27)   Anvisningar för lokpersonal rörande strömavtagning     1957

Särtryck 510 (242, 242c, 317)  Allmän eldriftsinstruktion med skyddsföreskrifter (Elia)  1957 - 1959

Signal och tele

Banlära, avsnittet växel- och signalsäkerhetsanläggningar   1915 - 1916

SJH 325.1    Signalteknisk handbok   1968

Särtryck 23   Allmän ställverks- och blockinstruktion (Asb)    Handhavande av i växel- och signalsäkerhetsanläggningar förekommande anordningar och apparater.   1939 - 1954

Särtryck 114  Vägvaktsinstruktion (Vävi)    1959

Särtryck 200   Instruktion för signalreparatörer  (Sirpri)    1944

Instruktion för signalmästare vid Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar     1916

Särtryck 314   Tekniska bestämmelser angående växel- och signalsäkerhetsanläggningar      1940 - 1947

Svenska Järnvägsföreningens  Telegrafordning vid Sveriges Enskilda Järnvägar  (Tlo)   1919

Särtryck 201   Instruktion för telegrafreparatörer  (Tlrpri)    1924

Särtryck 201   Instruktion för telegrafvakter  (Tlvi)    1924       Telegrafvakt = banvakt som utför enklare underhåll av teleledningar

Särtryck 174  Teleföreskrifter    1959 - 1962                      TGOJ Telefonordning (Tfo) 1934

Infrastruktur övrigt

Bantekniska föreskrifter, avd Tm, tavlor och märken 1962       Bilaga med måttsatta skisser

Särtryck 15    Instruktion för sträckvakter   1952

Svenska Järnvägsföreningens   Instruktion för brovakter vid Sveriges Enskilda Järnvägar (Brovi)    1936

Särtryck 24   Föreskrifter rörande expeditionstjänsten vid banavdelningen       1925

Särtryck 219  Banförordning  (Bfo)    1923 - 1946

Särtryck 239 A2 Normalsektioner för fria rummet mm samt lastprofiler  1924       Bilaga B Dräneringar

Rullande materiel, växling, tjänstgöring som förare mm

Skåne - Hallands Jernväg   Instruktion för lokomotivförare och eldare      1885

Särtryck 191    Beskrivning över AGA-belysning med dissousgas för lok vid statens järnvägar jämte instruktion rörande skötsel, underhåll och montering     1951

SJF 400   Lokpersonalföreskrifter   1961

Särtryck 401 (312)   Rälsbuss- och lokomotorförarinstruktion (Rbsfi)    1956, 1957

Särtryck 455 Rp (185, 254 Rp)    Vagntekniska bestämmelser  Avd Rp.  Rengöring av personvagnar, instruktion för tågstäderska, smittrening   1956

SJF 629   Tilldelning av dragfordon, motorvagnar, manövervagnar och släpvagnar      juni 1976      okt 1976       nov 1976

Särtryck 631 (169)  Personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm   1958     1969

Särtryck 452 På (264 På) Revisionsföreskrifter för den rullande materielen - Lokpannor, ångfinkpannor och stationära pannor  1958 - 1960

SJF 636   Godsvagnsföreskrifter     1957        1963 - 1981

SJGV   Statens Järnvägars godsvagnar      1954

Särtryck 113 / SJF 010.3   Växlingsinstruktion  (Vxi)    1959     1963

Särtryck 112  Bromsföreskrifter   1961        Bilagor             SJF 312 Bromsföreskrifter   1980     Bilagor

Busstrafik

Särtryck 41a   Förteckning över Statens Järnvägar billinjer och på dem befintliga platser med godsombud eller särskilda paketexpeditioner (Blft)  1945

Särtryck 319 (900)   Biltrafikföreskrifter (Blf)  1944 - 1957

Försvarsrelaterat

Särtryck 10 (690A)    Allmänna försvarsbestämmelser  (Afsb)    1947    Vissa sidor oläsliga på grund av tryckfel

Särtryck 11 (690C)    Civilförsvarsbestämmelser  (Cfsb)    fr o m 1950         Bilaga 5  Särskilda ordningsföreskrifter för allmänheten

Övrigt

Särtryck 6 (166)    Hjälpberedskap  1954 - 1956

Särtryck 40   Signaturförteckning   1942    Signaturer för järnvägsanstalter, förkortningar för tjänstehavare, tjänstetermer mm

Särtryck 171 (40)   Förkortningar och driftplatssignaturer   1958

SJF 001.1   Förkortningar och platssignaturer   1983

Särtryck 188 Ritningsbeteckningar   1918   (samt särtryck 330  1961, avsnittet om bangårdsplaner)

  

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 30 mars 2021