Ur Statens Järnvägars särtryck / författningssamling (SJF)

Trafik och transport

Särtryck 1  (600)    Järnvägstrafikstadga       1942
Särtryck 234   Tågföringsföreskrifter (Tff)  Föreskrifter angående personförande tågs sammansättning, utrustning med skyltar, inventarier o d samt angående tågs expediering, oregelmässigheter i tågtjänsten och resandestatistik   1927 - 1936

Särtryck 234b   Föreskrifter om tågrapports upprättande    1952

Särtryck 49 Konduktörsinstruktion  (Knri)       1943

Särtryck 223a   Godsexpeditionsföreskrifter (GxF)   Del I   Bestämmelser för godstrafiken inom Sverige   1942 - 1964

Särtryck 223d   Godsexpeditionsföreskrifter (Gxf)   Del IV  Bestämmelser för godstrafiken med utlandet    1949 - 1956

Särtryck 626   Saknat, övertaligt och skadat gods    1960

Särtryck 610  Persontrafikföreskrifter (Ptf)   1936 - 1960

Särtryck 228a  Personexpeditionsföreskrifter (Pxf)  Del I   1942 - 1962

Särtryck 237  Svensk personvagnsamtrafik (SPS)  1939 - 1944

Försvarsrelaterat

Särtryck 10 (690A)    Allmänna försvarsbestämmelser  (Afsb)    1947    Vissa sidor oläsliga på grund av tryckfel

Särtryck 11 (690C)    Civilförsvarsbestämmelser  (Cfsb)    fr o m 1950         Bilaga 5  Särskilda ordningsföreskrifter för allmänheten

Personal

Särtryck 4 Allmänna personalbestämmelser  1950 - 1964

Särtryck 202   Föreskrifter angående fordringarna med avseende på kropps- och sinnesbeskaffenheten hos personalen vid Statens Järnvägar   1954 - 1962

Särtryck 140   Allmän tjänsteordning (Tjo) och disciplinstadga (Dpst)   1944 - 1947

SJF 215 Vakta  -  Väg- och platsvaktsavtal utgåva 18 1969

SJF 280   Tjänsteordning - föreskrifter om tjänstemännens förpliktelser. Disciplinkungörelse. Radioavlyssning   1959 - 1966

Särtryck 315   Kollektivavtal för arbetare vid Statens Järnvägars biltrafikrörelse    1946 - 1947

Eldrift

Särtryck 242b  Säkerhetsföreskrifter för arbeten på högspänningsanläggningar  1940

Särtryck 400 (27)  utgåva 3   Specialtryck 2 till särtryck 400 (27)   Anvisningar för lokpersonal rörande strömavtagning     1957

Särtryck 510 (242, 242c, 317)  Allmän eldriftsinstruktion med skyddsföreskrifter (Elia)  1957 - 1959

Signal och tele

Särtryck 23   Allmän ställverks- och blockinstruktion (Asb)    Handhavande av i växel- och signalsäkerhetsanläggningar förekommande anordningar och apparater.   1939 - 1954

Särtryck 314   Tekniska bestämmelser angående växel- och signalsäkerhetsanläggningar      1940 - 1947

Särtryck 201   Instruktion för telegrafreparatörer  (Tlrpri)    1924

Särtryck 201   Instruktion för telegrafvakter  (Tlvi)    1924       Telegrafvakt = banvakt som utför enklare underhåll av teleledningar

Infrastruktur övrigt

Bantekniska föreskrifter, avd Tm, tavlor och märken 1962       Bilaga med måttsatta skisser

Särtryck 15    Instruktion för sträckvakter   1952

Särtryck 24   Föreskrifter rörande expeditionstjänsten vid banavdelningen       1925

Särtryck 239 A2 Normalsektioner för fria rummet mm samt lastprofiler  1924       Bilaga B Dräneringar

Rullande materiel

Särtryck 191    Beskrivning över AGA-belysning med dissousgas för lok vid statens järnvägar jämte instruktion rörande skötsel, underhåll och montering     1951

Särtryck 455 Rp (185, 254 Rp)    Vagntekniska bestämmelser  Avd Rp.  Rengöring av personvagnar, instruktion för tågstäderska, smittrening   1956

Särtryck 452 På (264 På) Revisionsföreskrifter för den rullande materielen - Lokpannor, ångfinkpannor och stationära pannor  1958 - 1960

Busstrafik

Särtryck 41a   Förteckning över Statens Järnvägar billinjer och på dem befintliga platser med godsombud eller särskilda paketexpeditioner (Blft)  1945

Särtryck 319 (900)   Biltrafikföreskrifter (Blf)  1944 - 1957

Övrigt

Särtryck 171 (40) förkortningar och driftplatssignaturer   1958

Särtryck 188 Ritningsbeteckningar   1918   (samt särtryck 330  1961, avsnittet om bangårdsplaner)

Särtryck 112  Bromsföreskrifter   1961        Bilagor 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 30 november  2018