Större ändringar och mer omfattande tillägg på webbplatsen

2024-01-20 Instruktioner för olika personalgrupper vid enskilda järnvägar
2023-12-30 Frankrike PLM - blocksystem, förregling och telekommunikation 1895 - 1899
2023-12-26 CF du Nord (Frankrike), utställningar 1905 - 1910; bl a om blocksytem och ställverk.
2023-10-21 Signalbilder vid automatiskt block, jämförelse mellan europeiska järnvägsförvaltningar (UIC 1950)
2023-09-05 Ett antal meddelanden från  Sveriges Enskilda Järnvägars Ingenjörsförbund SEJIF
2023-07-16 DRG  Erläuterungen zu den Einheitszeichnungen für Stellwerksteile (STELL ERL)  1927
2023-07-15 Die Schaltungstheorie der Blockwerke 1899. Martin Boda beskriver principer för anläggningar med blockfält, men professor Barkhausen påpekar i förordet att det inte handlar om en teori utan snarare ett förfarande.   Text    Principscheman    Principscheman anslutning till ställverk
2022-12-30 Presentationsblad för Signalbolagets produkter, 1920-talet
2022-08-09 Bodstedt och Heiner:  Lärobok i telegrafi och telefoni,  på uppdrag av kungl. järnvägsstyrelsen 1917
2022-08-05 Bagers utredning om behov, typval, förnyelse mm ifråga om dragkraftsmateriel vid SJ 1943
2022-07-29 Thelanders förslag till elektrifiering med 16 2/3 Hz på Själland 1954
2021-07-26 Nils Gellerstedts förslag till lokalbanesystem i Stockholm 1919
2021-05-18 Sidan om halvautomatiskt linjeblock Bollnäs - Vallsta  kompletterad.
2020-07-26 SJ-skrift om telefonanläggningar i Stockholm 1877 - 1946
2020-07-05 Kartor över SJ-banornas utrustning med signalsäkerhetsanläggningar - för de flesta åren mellan 1919 och 1938
2020-06-30 Sidan om TGOJ kompletterad med två dokument om telefoni på 1930-talet
2020-06-13 Sidan om genomfartssignal och försignalering med tågvägsvinge kompletterad
2020-05-17 SJ förortstrafik i Storstockholmsområdet - utredning om ny lokalstation vid Norra Bantorget, möjlig maxtidtabell mm 1950
2020-02-19 Förenklad fjärrblockering för trafiksvaga linjer, förslag från Signalbolaget 1962
2019-12-07 Fler SJ särtryck, SJF, PM från trafikavdelningen mm
2019-07-06 Sidan om leverantörer av signalteknik kompletterad
2019-06-09 Sidan om automatisk linjeblockering kompletterad.
2018-21-30 Bilder från Stockholm S, Tanto och Årstabron
2018-12-16 Kompletteringar om trebegreppsförsignal och genomfartssignal
2018-12-16 Betänkande och förslag från 1914 års säkerhetskommitté
2018-12-01 Ännu fler SJ särtryck och SJF  (Järnvägstrafikstadga, Konduktörsinstruktion, Civilförsvarsbestämmelser, Strömavtagning, AGA-belysning för lok,
Instruktioner för sträckvakter, telegrafreparatörer och telegrafvakter mm
2018-11-25 Tjenstgörings-Reglemente vid STATENS JERNVÄGAR 1862 - nu hela texten + kompletterande cirkulär mm
2018-11-11 SJ-broschyrer om tåg till utlandet; cirka 1948 - 1956
2018-08-31 NOHAB produktkatalog 1944 och SJ-skriften Motorfordon i järnvägsdrift (1944)
2018-08-11 SJ grafiska tidtabell 147 (ej komplett)
2018-08-09 Fler SJ särtryck och SJF
2018-08-07 En SJ-skrift Göteborg. Järnvägarnas linjer och trafikplatser från 1938.  Kartskiss över området
2018-06-12 CTC/CTL-planer för Malmö - Trelleborg på 1930-talet: Kompletterat sidan om CTC/fjb med beskrivningar från Signalbolaget över tänkta fjärrstyrningssystem 1934
2018-04-02 Sidan om T-semaforer kompletterad
2018-03-11 Kompletteringar om Halmstad Norra
2018-01-15 Ovanlig typ av signalställbockar fanns i Barsebäcksby och Löddeköpinge
2017-12-26 SJ säkerhetsordning 1959 inkl säok, särbestämmelser för CTC, TGOJ ställverksinstruktion
2017-12-10 SJ Rälsbuss- och lokomotorförarinstruktion  1956 - 1957
2017-12-08 SJ särtryck 188  ritningsbeteckningar  1918   (samt motsvarande för bangårdsplaner 1961)
2017-12-06 SJ särtryck 171 (40) förkortningar och driftplatssignaturer  1958
2017-11-06 Skåne Hallands Järnväg: Instruktion för Lokomotivförare och Eldare, 1885
2017-10-30 Malmö: Kompletteringar om kommunikation med ringverk på 1800-talet
2017-10-22 SJ-cirkulär om olyckor 1963
2017-10-06 Carls Ströms katalog över industribanemateriel mm 1941
2017-09-28 Rullande materiel - SJ särtryck 631 personvagnsparken 1958, Stone tågbelysning, värme, ventilation
2017-08-13 Spårvägen till Bräcke i Göteborg - en nedlagd bana som använts för ATC-tester
2017-08-03 Kompletteringar om Malmö godsbangård
2017-06-11 Sidan om Uppsala kompletterad
2017-05-16 Uppdatering och komplettering om tågskyddssystemet Sistema di Supporto alla Condotta
2017-05-11 Förslag halvautomatisk linjeblockering för Inlandsbanan (1960)
2017-05-08 Sidan om den kombinerade elektriska och mekaniska signalsäkerhetsanläggningen i Strömsnäsbruk kompletterad
2017-04-09 Roslagsbanans manuella linjeblockering för dubbelspår, komplettering
2017-03-19 Uppgifter om signalsäkerhetsanläggning för 1067 och 1435 mm i Gullberna kompletterade
2017-03-16 AVOS centralapparater: Kompletterande uppgifter om anläggningen i Mellansel
2017-03-16 Kompletterande uppgifter om ställarställverk vid Halmstad C och Halmstads rangerbangård
2017-02-07 1944 års signalkommitté; betänkande spårledningsteknik 1956; sidan 3 - 74
2017-01-12 1944 års signalkommitté
2017-01-08 Målning av signaler och tavlor
2017-01-07 SJ grafiska tidtabeller 1981- 1982
2016-12-27 SJ grafiska tidtabeller 1971- 1972
2016-12-04 Vägskydd: Sandersons automatiska ljus- och ljudsignalanläggningar
2016-12-03 Tyska signalföreskrifter 1892/1898
2016-11-21 Sidan om radaranläggningen vid Allhelgonakyrkan kompletterad
2016-10-09 Växellåsning med radar - förgreningen vid Allhelgonakyrkan,  Göteborgs spårvägar
2016-08-26 Sidorna om linbanor kompletterade och uppdaterade.
2016-05-07 Ytterligare årgångar av SJ redogörelse för säkerhetstjänsten (ändrade bestämmelser, olyckor mm)
2016-05-05 Om koncessioner för spårväg, tunnelbana och trådbuss i Stockholm. Är tunnelbanan järnväg eller spårväg?
2016-04-10 Ytterligare uppgifter om känningsskivor
2016-01-31 Kompletterande uppgifter om CTC/fjärrblockering, bland annat på Malmbanan.
2015-10-21 Uppgifter om nuvarande datoriserade CTC-system i Hallsberg och Gävle korrigerade
2015-08-29 Ytterligare uppgifter om Långängsbanans normalspårsvagnar och eventuella vändslingor 
2015-08-16 SJ grafiska tidtabeller även för 1945, 1959 och 1964 
2015-06-10 Vägskydds-sidan kompletterad med ytterligare bilder samt uppgifter om tidiga automatiska ringverks- och ljussignalanläggningar
2015-05-31 Komplettering om Stockholms Spårvägars signalanläggning på Tranebergsbron
2015-05-16 Kompletterande uppgifter om tunnelbanans hyttsignalsystem
2015-05-03 Sidan om smalspår i Göteborg kompletterad
2015-03-19 Bergslagernas Järnvägar;  tjänstgöringsreglemente 1876 och cirkulär från 1885 om tågs passerande av  svängbroar, vissa stationer mm
2015-03-12 Sidan om Stockholms Spårvägars reläställverk vid Brännkyrkahallen kompletterad
2015-03-01 Sidan om Saltsjöbanans CTL-anläggning (fjärrstyrning) kompletterad
2015-01-09 Uppgift om vilken säkerhetsordning/motsv som användes av varje enskild koncessionerad järnväg eller spårväg 1954
2015-01-04 Nyköping S: Ytterligare uppgifter om det reläställverk som tillkom i slutet av 1940-talet
2104-12-30 Sidan om vägskyddsanläggningar kompletterad med uppgifter om signalering mot banan
2014-12-15 Hällefors - Fredriksbergs Järnvägar fick fr o m 1955 säkerhetsföreskrifter som möjliggjorde flexibel trafik utan i tidtabellen fastlagda tågmöten
2014-11-30 Komplettering om linbanor mm vid Surte glasbruk
2014-11-15 Växling med jeep på GDG-banorna
2014-11-12 Om tågstoppssystem/ATC på spårvägar - Angeredsbanan, Tvärbanan och Frankrike
2014-11-11 Stockholm Ö: Kompletterat med uppgifter om provisoriskt ställverk 1940
2014-11-08 Sidan om kalklinbanan Forsby - Köping reviderad och kompletterad 
2014-09-21 Sidorna om Långedragslinjen i Göteborg kompletterade
2014-09-14 Åke Karsberg, SJ elektrotekniska byrå, skrev 1960 om nuläge och framtid för signalutbyggnaden vid SJ
2014-09-07 SJ-skrift från 1930 om Göteborgs bangårdar och Göteborg C. Inkl åtskilliga spårplaner och ritningar
2014-08-16 En (ej helt exakt) lista över Statens Järnvägars drygt tusen första signalsäkerhetsanläggningar
2014-07-01 Ytterligare SJ-dokument från första fjärrblockeringen Ånge - Bräcke 1955
2014-06-06 Sidan om automatisk linjeblockering kompletterad
2014-06-01 Sidan om Västgötabanan i Göteborg kompletterad med bland annat uppgifter om påtänkt smalspårspendeltrafik till Hjällbo 
2014-05-26 Kompletteringar om spårvägen Stocksund - Långängstorp
2014-05-11 Sidorna om Långedragslinjen i Göteborg kompletterade
2014-05-09 Nättraby - Alnaryd - Älmeboda:  Trafikföreskrifter mm
2014-04-27 Sidan om vägskydd kompletterad, bland annat med ett SJ-dokument om ny typ av bommar vid Nyby 1951
2014-04-21 Ny sida om banan Djursholms Ösby - Eddavägen
2014-04-13 Uppgifter och bilder från ytterligare fjärrblockeringscentraler
2014-03-16 Sidan om TGOJ äldre elektriska signalsäkerhetsanläggningar kompletterad
2014-02-16 SS signalsäkerhetsanläggning för spårvägen vid Alvik - kompletterat med uppgifter om automatiskt tågstopp och provisorium 1950  
2014-01-30 Karlstad C, kompletterat med uppgifter om ombyggnader av bangård och signalsäkerhetsanläggning under 1930-talet
2014-01-26 Ny sida om Västgötabanans smalspår i Göteborg, bl a pråmtrafiken med smalspårsvagnar
2014-01-06 Ytterligare bangårdsskisser och andra ritningar sökbara. Totalt över 6000 ritningar.
2013-11-26 Sidan om Angeredsbanan 1970 kompletterad med uppgifter om signalsäkerhetsanläggningen vid Gamlestadstorget
2013-11-23 Sidan om vägskydd kompletterad med uppgifter om 1920-talets utveckling av kryssmärken, ljus- och ljudsignaler mm
2013-10-12 Ytterligare bangårdsskisser och andra ritningar sökbara. Totalt över 5000 ritningar.
2013-09-28 Sidan om reläställverket vid Alvik kompletterad
2013-09-22 Ytterligare info om reläbaserad fjärrblockering vid SJ
2013-09-22 Svartälvs järnväg - förslag till eldrift med 50 Hz
2013-09-04 Aktuell status för gamla tågexpeditionen vid Stockholm C (reservmanöverplats för reläställverket)
2013-08-18 Sidan om Saxby & Farmer uppdaterad med omskannade bilder och ritningar
2013-08-04 Lite om SAAB Electronics tillverkning av signalteknisk utrustning
2013-08-04 Sidan om fjärrstyrning (CTC) kompletterad
2013-06-23 Lite om snabbtågsanpassningarna för Xoa5 1948 -
2013-06-22 Förteckning över alla vägskyddsanläggningar vid SJ 1940
2013-05-18 Reläbaserad fjärrblockering på Nyköpingsbanan 1968 - SJ-dokument mm
2013-05-01 Simrishamn 1957: Motorvagnståg passerade stoppbock och slog ned i park
2013-03-03 En sida om CTC-anläggningen Arvika - Gilserud
2013-03-02 Förteckningen över CTC-/fjb-centraler kompletterad
2013-03-01 4625 artiklar i Banverkets tidskrift Rallaren indexerade i artikeldatabasen. Totalt över 70 tusen artikelrubriker sökbara
2013-01-01 Urspåring och klorgasutsläpp söder om Fagersta 1957
2012-10-28 Mer än tre tusen ritningar (mest infrastruktur) nu tillgängliga
2012-09-21 Detaljbilder på centralapparaten i Gånghester
2012-09-21 Beskrivning över Västra Stambanan och Hallsberg - Örebro 1872
2012-09-16 6775 järnvägsrelaterade artiklar i Allt om Hobby förtecknade i artikelregistret
2012-06-17 Ritningssökning även enligt bandelsnummer
2012-03-18 Ytterligare uppgifter om linjeblockeringen Karlskrona - Gullberna
2012-02-06 Sidan om centralapparater kompletterad
2012-01-01 Ny sida om Gullberna; centralapparat, treskensspår och automatisk linjeblockering 
2011-12-11 Sidorna om Långedragslinjen kompletterade och korrigerade vad gäller vagnslasttrafik, [frånvaron av] signaler mm
2011-12-10 SJ grafisk tidtabell från 1943
2011-11-06 Bangårdsskisser för ett antal banor
2011-11-06 Artiklar i Statsbaneingenjören och SEJIF meddelanden indexerade och sökbara i artikelregistret
2011-11-06 Ny sida om händelser vid Angeredsbanan under 1973
2011-10-12 Ytterligare uppgifter om fjärrstyrningen vid Lundtorp på Öland
2011-09-16 Kompletteringar om Angeredsbanans signalsäkerhetsanläggningar
2011-09-11 Ca 13 000 artiklar i SJ-nytt indexerade via SJK bibliotek och sökbara i artikelförteckningen
2011-09-11 Saltsjöbanan:  Ritning över växlar och signaler i början av 1970-talet (jämföres med motsvarande signalinstruktionsritning från 1948)
2011-09-11 Sidan om Luleå kompletterad med uppgifter från 1940
2011-08-13 Sidan om ställarställverket vid Olskroken kompletterad
2011-08-12 Kompletterande uppgifter om Roslagsbanans automatiska linjeblockering Stockholm - Stocksund
2011-08-10 Komplettering om Roslagsbanans planer på frekvensblock med sputniksignal
2011-08-10 Ytterligare uppgifter om planeringen av ny signalsäkerhetsanläggning för Stockholm C under 1950-talet.
2011-08-10 En sida om planer på nytt ställarställverk vid Malmö C år 1922
2011-07-09 Uppgifterna om planerad fjärrstyrning av Stocksund kompletterade 
2011-06-04 Sidorna om Stadsgården och Hammarbyhamnarna i Stockholm kompletterade med ritningar
2011-04-21 Utdrag ur årsberättelser från SJ trafikavdelning
2011-04-01 SJ redogörelser för säkerhetstjänsten 1929, 1930 och 1931
2011-04-01 SJ redogörelse för säkerhetstjänsten 1916
2011-02-23 Brovaktsinstruktion från 1936 och vägvaktsinstruktion från 1959
2011-01-16 Sidan om tillverkare av signalteknik kompletterad
2011-01-04 Nya sidor om spår till Hammarbyhamnarna och i Stadsgården,  Stockholm
2010-12-25 SJ redogörelse för Säkerhetstjänsten år 1939
2010-12-12 Hela Saxby & Farmer-katalogen från 1889
2010-05-30 Sidan om Uppsala kompletterad med länkar till signalinstruktionsritning och signalbeskrivning från 1938
2010-05-14 Kompletterande uppgifter och bilder om SJ försök med växelströmsdrift 1905 - 1907
2010-05-09 Sidan om ställarställverket vid Stockholm C kompletterad med länkar till signalinstruktionsritning från 1933
2010-05-09 Ytterligare uppgifter om Djursholmsbanans spår i Engelbrektsgatan
2010-02-13 Clauss bok Ueber Weichenthürme und verwandte Sicherheits-Vorrichtungen für Eisenbahnen från 1878
2010-02-08 Skrift från SRJ om Djursholmsbanans trafikproblem vintern 1940 - 1941
2010-01-17 En sida om Lundtorps rangerbangård och Lundtorps fjärrmanövrerade skiljeväxel på Öland
2009-12-28 Sidan om Djursholms Ösby kompletterad
2009-12-28 Schuberts bok om signal- och säkerhetsanläggningar 1900
2009-11-22 SJ-historik Örebro 1938   (ur serien "Vissa större statsbanestationer")
2009-11-22 Bangårdsskisser Malmö - Simrishamns Järnväg  1928
2009-11-21 v Webers bok das Telegraphen- und Signalwesen der Eisenbahnen 1867
2009-11-14 Kolles bok om Anwendung und Betrieb von Stellwerken, 1888
2009-10-18 Bangårdsskisser för Uppsala - Gävle, ca 1935
2009-10-18 Sidan om T-semaforer kompletterad
2009-10-03 Langdons bok om järnvägstelegrafi, blocksystem mm 1877 
2009-09-21 Rapiers uppsats om fasta signaler och förregling 1874
2009-09-06 SJ redogörelse Säkerhetstjänsten år 1956
2009-08-30 Sidan om elektriska ställarställverk i Danmark kompletterad
2009-08-23 Ny sida om elektriska ställarställverk i Danmark
2009-08-09 SJ-historik Nässjö 1938   (ur serien "Vissa större statsbanestationer")
2009-08-06 SJ-historik Uppsala 1938   (ur serien "Vissa större statsbanestationer")
2009-08-05 SJ-historik Södertälje 1938  (ur serien "Vissa större statsbanestationer")
2009-07-27 SJ-historik Stockholms centralstation 1927
2009-06-29 Sidan om Solna blockpost kompletterad
2009-06-28 Ytterligare uppgifter om spårvägen Stocksund - Långängstorp
2009-06-21 Utdrag ur tidtabellsboken del A för vissa linje på SJ III distrikt
2009-05-10 Resterande delar om signalteknik i 1916 års banlära
2009-05-03 Ny sida om vägskydd
2009-05-02 Delar av 1916 års banlära inskannade
2009-04-19 Ny sida om signalsäkerhetsanläggningar i Strömsnäsbruk
2009-04-10 Resterande avsnitt av Signalteknisk handbok
2009-03-22 Första halvan av SJ:s Signalteknisk handbok från 1968
2009-03-13 Länkar till några hundra ritningar från signalavdelningen inom SJ elektrotekniska byrå
2009-03-12 Lundbergs "Kompendium för signalavdelningens reparatörskurs" samt tillhörande bilagor, inskannade av ULJ 
2009-02-11 Ytterligare uppgifter och ritningar om Luleå - Svartön
2009-02-05 Sidan om centrallås med ljussignaler kompletterad
2009-02-05 Ritning över automatisk linjeblockering av SJ nya typ för dubbelspår, Jakobsberg - Kallhäll
2009-02-05 Sidan om Karlstad Östra kompletterad med länk till ritning över triangelspår
2009-02-03 Stockholm Ö: Kompletterad med ritningar från Ebrsi arkiv
2009-02-02 Bergslagsbanan:  Ytterligare uppgifter om Köpmannebro och Mellerud
2009-01-24 Storbritannien 1923: Automatisk signalering bland annat i vändslinga vid utställning. 
2009-01-18 Kompletteringar om elektromekaniska ställverk och linjeblockering vid Uppsala
2009-01-17 Komplettering om vägskydd vid Halmstad N
2009-01-17 Sidan om ställverk med elektriskt förreglingsregister kompletterad
2009-01-01 Bangårdsplaner för Saltsjöbanan och TGOJ
2008-12-29 Sidan om Norrköping kompletterad med uppgifter om de fem nya ställverkens tillkomst omkring 1920
2008-12-28 Uppsala-sidan kompletterad med bättre interiörbild från el-elställverket
2008-12-27 Lite uppgifter om TGOJ
2008-12-26 Ny sida om Stocksund vid Roslagsbanan
2008-12-25 Kompletteringar kring Stockholms Spårvägars anläggningar vid Linvävartorpet och på Tranebergsbron.
2008-12-14 Ytterligare bilder från Lund
2008-12-13 Sidorna om Saltsjöbanans signaler och fjärrstyrning (CTL) kompletterade
2008-12-07 Sidan om tillverkare av signalteknisk utrustning kompletterad
2008-11-29 Sidan om tillverkare av signalteknisk utrustning kompletterad
2008-11-15 SS signalanläggningar vid Linvävartorpet, Fabriksvägen och på Tranebergsbron
2008-11-06 Ombyggnaden av Södertunneln i Stockholm: Kompletteringar och bildlänkar
2008-10-15 Uppsala-sidan kompletterad med bild av bommarna vid Vaksalagatan
2008-10-13 Komplettering om Solna Blockpost
2008-10-13 Kompletteringar om mekaniska ställverk vid Stockholm C och Mälarstrand
2008-08-31 Linbanesidorna kompletterade
2008-08-17 Sidan om Luleå kompletterad
2008-08-17 Några sidor om Saltsjöbanan
2008-08-17 Kompletteringar om Örebro Södra
2008-07-28 Kompletterande uppgifter om genomfartssignaler  (försök på 1910-talet)
2008-07-06 Kompletterande uppgifter om semaforer vid Stockholms Spårvägar
2008-07-05 Komplettering kring Kalles väg vid Angeredsbanan.
2008-06-21 Kompletterande uppgifter om Stockholm Östra
2008-06-18 En sida om Stockholms Spårvägars reläställverk vid Brännkyrkahallen
2008-06-17 Några kompletteringar om knappställverk
2008-06-12 Reläställverk Alvik: Länkar till bilder hos Stockholms Spårvägsmuseum
2008-06-05 Nya signaler och ställverk vid Victoria och Exchange-stationerna i Manchester, 1929
2008-05-28 Kompletterande uppgifter om Siemens-ställverk till Malmbanan
2008-05-28 Kompletteringar om automatisk linjeblockering
2008-04-27 Ny sida om gasförsignaler
2008-01-08 Kompletterande uppgifter om ställverken vid Norrköping C
2008-01-07 Uppgifter om mekaniska ställverket vid Karlstad C och "fjärrstyrningen" av Sjötullen
2008-01-06 Kompletterande uppgifter om provisorier för treskensspåret i Karlstad
2008-01-01 Sidan om Södertunneln i Stockholm kompletterad
2007-12-26 Fler ritningar över mekaniska signalsäkerhetsanläggningar i Karlstad
2007-12-24 Fler snöbilder på blanktrådslinjer längs järnvägar i södra Sverige
2007-12-17 Sidorna om Långedragslinjen kompletterade med ett förslag till reglemente
2007-10-27 Karlstad: Bilder på svängbroar vid Sjötullen och Pråmkanalen
2007-10-14
Signalsäkerhetsanläggningar i Karlstad
2007-09-23
Mekaniska ställverk i Lund
2007-08-29
En sida om blanktrådslinjer för järnvägens teleförbindelser
2007-08-25
Fler bilder på vevapparater
2007-08-25
Fler bilder från ställarställverket vid Göteborg C
2007-08-21
Ytterligare bilder på elmek och elel-ställverk
2007-08-21
Kompletterat sidan om ställarställverket vid Stockholm C
2007-08-03
Ytterligare bilder på signalställbockar
2007-08-01
Fler bilder på automatisk linjeblockering
2007-08-01
Bilder på Bodens illuminerade spårplan
2007-07-31
Fler bilder på elektromekaniska ställarställverk
2007-07-29
Uppgifterna om Örebro Södra kompletterade
2007-07-15
Mekaniska ställverk i Halmstad: Kompletterat med ritningar på ställverkshus mm
2007-07-04
En sida om signalställbockar
2007-07-03
Beskrivning av reläställverken vid Stockholm C, Älvsjö, Sundbyberg och Solna 1982
2007-05-06
Sidorna om Angeredsbanan kompletterade
2007-04-07
Några bilder av Malmös K-ställverk under tillverkning i Chippenhamn 1924
2007-04-01
Uppgifter om ställverk, signalbelysning mm vid alla SJ-stationer 1918
2007-03-31
Karta över SJ-nätet 1919, förreglade och oförreglade driftplatser markerade
2007-03-29
Eslöv: Kompletterat med signalinstruktionsritning från 1918
2007-03-24
Bild på ställverk typ S&H 1907 i Hagalund (Solna)
2007-03-23
Ytterligare några bilder från Uppsala,  Halmstad Norra,  Eslöv,   Göteborg och Norsholm
2007-03-22
Bilder från installationsarbeten för automatisk linjeblockering, troligen 1930-talet
2007-02-02
Halmstad: Kompletteringar om de första ställverken vid rangerbangården
2007-02-02
Sidan om CTC kompletterad med bakgrundsmaterial från 1920- och 1930-talen
2007-01-20
SJ planer för CTC-utbyggnad, 1950-talet
2007-01-19
Åke Karsberg 1953 om policy för utbyggnad av signalanläggningar
2007-01-19
CTC Ånge - Bräcke 1955
2007-01-17
Några bilder på T-semaforer
2007-01-01
Bilder på kvarstående men slopade skivsignaler i Sandarne
2006-12-31
Inskannade sidor från SJ signaltekniska handbok om relä-fjb
2006-12-30
Utdrag ur signalföreskrifterna i 1941 års säkerhetsordning för SJ
2006-12-30
Uppgifter om ställarställverk och vägskydd i Halmstadsområdet
2006-12-17
Ritningar och data om mekaniska ställverk i Halmstad 
2006-12-03
Sidan om Kattarp kompletterad
2006-12-03
Länkar till Bengt Dahlbergs inskanningar av SJ särtryck 77 (rullande materiel)
2006-11-11
Reläställverk vid Stockholm C:  Beskrivning från 1964 (Lejdström)
2006-11-10
Statens Järnvägars tjänstgöringsreglemente 1862
2006-10-22
K-ställverket i Malmö: Kompletteringar om driftstörningar mm
2006-10-22
Kompletteringar om elmek ställverk i Eslöv
2006-10-08
Lite om elektronisk CTC
2006-10-07
Nya uppgifter om det märkliga ställverket vid Malmö godsbangård
2006-09-16
Kompletteringar om Södertälje Verkstäders tillverkning
2006-09-16
Kompletterande uppgifter om Dannemora - Hargshamn
2006-09-12
Signalritningar för Gimo, Harg och Hargshamn
2006-08-09
Ny fällbomsanläggning vid Örebro södra 1919
2006-08-09
Några inskannade rapporter om olyckor i England och Wales 1856
2006-08-08
Sundbyberg:  Kompletterat med förändringsplaner från 1930- och 1940-talen.
2006-08-08
Norrköping:  Kompletterande uppgifter från 1940-talet
2006-08-08
Uppsala: Kompletterat med uppgifter om reservmatning samt ritning från 1938
2006-08-08
Växjö: Kompletterad med uppgift om "hemmagjord lykta" som infartssignal
2006-07-29
Rimbo: Signalritning
2006-07-23
Malmö godsbangård - unik typ av elektriskt ställverk
2006-07-22
Kompletterande uppgifter om transienta spårledningar vid elmek-ställverk
2006-07-22
Kompletterande uppgifter om Westinghouse Style K-ställverket i Malmö
2006-07-21
Uppgifter om elmekar i Eslöv kompletterade
2006-07-04
Ny sida om centrallås i Växjö
2006-06-23
Göteborg:  Kompletteringar om de mekaniska ställverken och om pendeltågseländet 1931
2006-06-23
Djursholms Ösby:  Korrigeringar och kompletteringar från Ulf Pålsson
2006-06-21
Boden: Några uppgifter om slutsignalkontroll för malmtågen
2006-06-14
Lista över de första 121 ställverksleveranserna från Södertälje verkstäder
2006-06-10
Ny sida om signalsäkerhetsanläggningar i Eslöv
2006-06-08
Elektriska försöksdriften: Kompletterad med uppgifter om avvecklingen
2006-06-07
Sidan om Djursholms Ösby kompletterad med uppgifter från Ulf Pålsson
2006-05-21
Sidan om Norrköping kompletterad med ritningar
2006-05-21
Sidan om Sundbyberg kompletterad
2006-04-09
Roslagsbanan: Ny uppgifter om Dj Sveavägen. Sidorna omorganiserade
2006-04-04
En sida om signalsäkerhetsanläggningar i Norrköping
2006-04-03
Lite kompletteringar på sidan om Göteborgs jubileumsutställning 1923.
2006-03-06
Inskannad SJ-karta över förreglade och oförreglade sträckor och stationer 1927
2006-03-05
Bättre ritningar över Säröbanans samtrafiksträcka med spårvägen
2006-02-19
Några ofullständiga sidor om Göteborg inklusive Olskroken.
Kompletteras förhoppningsvis inom närmaste tiden.
2006-02-16
Södertunneln i Stockholm: Instruktion 1933, ombyggnad 1949
2006-02-13
Lite om Luleå och Svartön, mest dock frågetecken
2006-02-05
Sidan om ställarställverket vid Malmö C kompletterad
2005-12-26
Fler bilder från Westinghouse ställarställverk i Malmö
2005-12-17
Rapport 1970 från 1944 års signalkommitté angående
 reläställverk för små och medelstora stationer

2005-12-17
Aldrig genomfört förslag till CTC för Uppsala Norra, 1935
2005-12-15
Rapport om brand i Borås signalställverk 1949
2005-12-10
I slutet av 1950-talet infördes manuell (halvautomatisk) linjeblockering på en bit av Norra Stambanan
2005-12-08
1947 hade SJ planer på att köpa reläställverk från USA.  Brev till Union Switch (troligen dock aldrig avsänt)
2005-12-08
Stockholm C: 1953 tänkte man bygga nytt ställverkshus och provisoriskt använda ett tvåradigt el-elställverk
2005-12-07
Reläställverk av Cst-typ: Två inskannade SJ-dokument från mitten av 1950-talet;
om manöver- och indikeringssystem (Lejdström) och  taktiken gentemot Signalbolaget mm (Karsberg)
2005-12-05
Signalfel vid Stockholm C 1955 - Lejdströms rapport från felsökningen - minut för minut
2005-12-04
Ritning och lite data om signalsäkerhetsanläggning vid Örebro södra före 1942
2005-12-04
Sidan om Kattarps mekaniska signalsäkerhetsanläggningar kompletterad
2005-12-04
Uppgifter om Hässleholm och Boden kompletterade på sidan om el-el-ställverk
2005-12-04
Sidan om Westinghouse Style K-ställverket i Malmö kompletterad  
2005-11-26
SJ transittrafik för Tyskland under andra världskriget  samt komplettering av Beredskap och trafik 1937 - 1944
2005-11-21
SJ: Beredskap och trafik 1937 - 1944. Material inskannat av Bengt Dahlberg
2005-11-06
Sidorna om Roslagsbanan kompletterade med några bilder
2005-10-30
Ytterligare lite om tunnelbanor och spårvägar, bland annat SS reläställverk i Alvik
2005-10-24
Lite om hur CTC började
2005-10-22
SJ under andra världskriget. Material inskannat av Bengt Dahlberg.
2005-10-15
Sidan om Bromsten och Solvalla kompletterad
2005-10-15
Tomteboda: Signalinstruktionsritning från 1916 inlagd
2005-10-09
Ytterligare bilder på elmekar, bland annat K-ställverket i Malmö och ställverken i Uppsala
2005-10-06
Per Forsströms material om signalbilder mm inlagt. Per kommer att ta bort dessa sidor från sin egen webbplats, för att få plats med nytt material.
 

Startsidan